Een blog posting met een juridisch staartje…, deel 4

judge_wig Jawel, alweer de vierde aflevering van de saga als gevolg van de reacties op mijn blog posting over HRMblogs. En het wordt alras minder vriendelijk.

Althans van de kant van de advocaat van Marc Ernst. Want vandaag ontving ik per e-mail (onder meer) de volgende boodschap:

Geachte heer

1.

Ik verwijs naar mijn schrijven van 28 oktober 2008 met betrekking tot de anonieme verspreiding van lasterlijke informatie (meerbepaald in comments) betreffende mijn cliënten Marc Ernst en BizInfo GCV op uw blog https://recruitmentmatters.nl bij uw bijdrage Meertalige, vertical aggregator blog HRMblogs.com.

Als bijlage vindt u kopie van het verzoekschrift van mijn cliënten en de beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel van gisteren, vrijdag 7 november 2008, waarin o.a. aan u het bevel wordt opgelegd om:

(i) de identificatiegegevens mee te delen van de personen verantwoordelijk voor de lasterlijke comments op uw blog

(ii) de comments voorlopig off line te brengen en te houden,

(iii) beide op straffe van een dwangsom van 10.000,00 euro per dag vertraging.

2.

Teneinde verdere kosten te vermijden, vragen we dat u vrijwillig uitvoering zou geven aan dit bevel en dit voor maandag 10 november 2008, 13.00 uur.

Voor de identificatie van de comments verwijzen we naar de beschikking zelf. Voor de goede orde, bezorg ik u kopie van mijn stuk voor de rechtbank waarin de comments zijn genummerd, zodanig dat elke verwarring dienaangaande is uitgesloten.

De persoonsgegevens van de personen achter deze comments, dient u te bezorgen aan <e-mail adres advocaat>, voor voormelde dag en uur.

3.

Indien u zich niet vrijwillig conformeert aan dit bevel, zien mijn cliënten zich genoodzaakt tot verdere uitvoering over te gaan.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u mij bereiken op dit e-mail adres.

De bijlage
De betreffende bijlage is een uitspraak van de rechtbank; waarbij het meest relevante deel hieronder is weergegeven:

image

Nawoord
Daar sta ik dan. Van sommatie en verzoek naar een dwangsom van EUR 10.000 per dag. In een tijdsbestek van 1 week. Ik vraag me af waar ik eind volgende week sta…

Geef een reactie

34 Comments
 • Filip De Saeger
  says:

  haha, het wordt zielig om lezen wat die ERNSTig gestoorde Marc schrijft om aandacht te krijgen 😉  Hij zit duidelijk ergens mee …. ach, wat wil je, die man heeft NIETS te doen … Wel jammer dat hij deze professionele blog hiervoor schromelijk misbruikt.  Beste Marc, voor mensen als jij bestaat er hulp: gebruik die …. Het ga je verder goed en hopelijk word jij ooit zo gelukkig als ik. Zo professioneel zal niet meer lukken vrees ik ….

 • Marc Ernst
  says:

  Filip De Saeger probeert hier boven het zonlicht te ontkennen. Uiteraard is dat onbegonnen werk gezien een vonnis staaft wat ik hier boven stelde (en dat op https://www.marcernst.com/blogs.asp?iid=A63A5FA5D nog uitvoeriger deed).

  Dat vonnis vindt men op https://www.marcernst.com/dwnlds/Vonnis_De_Saeger.PDF.

  Ik neem aan dat dit negationisme, net als tal van ander zorgwekkend gedrag (waaronder hang naar/drang tot manipulatie en gewelddadigheid) inherent is aan zijn psychologisch profiel zoals enkele jaren geleden opgemaakt door de Belgische gerechtspsychiater en professor Dirk Deboutte, na analyse van De Saeger in het kader van een andere rechtszaak.

  Die diagnose, zoals vermeld in een rapport van de gerechtspsychiater, luidt: ‘psychopatische persoonlijkheidstructuur’.
  Dat is uiteraard geen schande maar het is goed te weten voor wie met de man te maken heeft of zal hebben, niet in het minst om problemen te vermijden. De stoornis kan trouwens tot op zekere hoogte succesvol behandeld worden. Het is typisch voor psychopaten om niet aan introspectie te (kunnen) doen en anderen steevast de schuld te geven voor hun fouten. Ja zelfs psychologisch gezonde lieden als gestoord en zelfs als psychopatisch te beschouwen/bestempelen.

 • Marc Ernst
  says:

  Op 25 oktober 2012 werd de hier boven vernoemde Filip De Saeger door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en 5 jaar beroepsverbod voor zijn aandeel in het frauduleus faillissement van Fides Consulting alsmede voor valsheid in geschriften en subsidiefraude in de zaak van de advies- en opleidingscheques van de Vlaamse overheid. Hij ging niet in beroep tegen het vonnis.

  Meer info op https://www.marcernst.com/blogs.asp?iid=A63A5FA5D

  • Filip De Saeger
   says:

   voor wie het aangaat: ik ben ABSOLUUT NIET veroordeeld tot ook maar enige vermeende gevangenisstraf of aanverwant, NIET.  Ik ben een VRIJ MAN en neen, ook geen uitgestelde straf, en neen, ook geen enkelband, neen, neen, neen. Ik lach me een breuk dat zieke mensen als Ernstig gestoorde Marc en dito Paul zich hiermee verlagen ….  AL is de leugen nog zo snel (…) de waarheid achterhaalt ze wel!

 • Faloug
  says:

  [color=red][url=https://000site.ru/go.php?sid=9]>>> ÌÍÅ ÅÑÒÜ 18 ËÅÒ <<<[/url][/color]

  [url=https://000site.ru/go.php?sid=9][img]https://91.212.210.176/sites-images/movie/images/photos/41.jpg[/img][/url] [url=https://000site.ru/go.php?sid=9][img]https://91.212.210.176/sites-images/movie/images/photos/32.jpg[/img][/url]
  [url=https://000site.ru/go.php?sid=9][img]https://91.212.210.176/sites-images/movie/images/photos/119.jpg[/img][/url] [url=https://000site.ru/go.php?sid=9][img]https://91.212.210.176/sites-images/movie/images/photos/127.jpg[/img][/url]

  àçèàòñêîå ïîðíî âèäåî
  äîìàøíåå ëþáèòåëüñêîå ïîðíî âèäåî
  ñåêñ ñî çâåçäàìè
  îòêðûòûé ñåêñ
  êàðòèíêè âèäåî ýðîòèêà
  ñåêñ ïîðíî ïüÿíûå
  ñåêñ íîãèíñê
  ñàìûå êðàñèâàÿ ýðîòèêà
  âûñòàâêà ñññð ñåêñ
  ñåêñ óõòà

  [url=https://www.play-kqjru.co.cc/2-gruppovoi-seks.html]Ãðóïïîâîé Ñåêñ Âèäåî Yabb[/url]
  [url=https://celki-zapz.play-kqjru.co.cc/9_roliki-analnogo.html]Ðîëèêè Àíàëüíîãî Ñåêñà[/url]
  [url=https://tssex.play-kqjru.co.cc/6-pornografiya-18.html]Ïîðíîãðàôèÿ 18[/url]
  [url=https://bdsm.play-kqjru.co.cc/wh_samyi-bolshoi.html]Ñàìûé Áîëüøîé Ñîñîê[/url]
  [url=https://really-really.play-kqjru.co.cc/1-eroticheskie-fotografii-golyh-aziatok.html]Ýðîòè÷åñêèå Ôîòîãðàôèè Ãîëûõ Àçèàòîê[/url]
  [url=https://zmfwb-life.play-kqjru.co.cc/ylx-lichnye-foto.html]Ëè÷íûå Ôîòî Äåâóøåê[/url]
  [url=https://much-972.play-kqjru.co.cc/wg-russkoe-porno-anya.html]Ðóññêîå Ïîðíî Àíÿ[/url]
  [url=https://432-uolf.play-kqjru.co.cc/10_foto-nudisty.html]Ôîòî Íóäèñòû Ñêà÷àòü[/url]
  [url=https://280-phpbb.play-kqjru.co.cc/sf_porno-ssylki-video.html]Ïîðíî Ññûëêè Âèäåî[/url]
  [url=https://rgmvmk.play-txmvm.co.cc/uxk-skachat-porno-devstvennic.html]Ñêà÷àòü Ïîðíî Äåâñòâåííèö[/url]
  [url=https://691-dff.play-txmvm.co.cc/8-porno-foto.html]Ïîðíî Ôîòî Ìîëîäåíüêèõ Øêîëüíèö[/url]
  [url=https://539-xzqnch.play-txmvm.co.cc/2_porno-foto-tolstyh-tetok-blog.html]Ïîðíî Ôîòî Òîëñòûõ Òåòîê Blog[/url]
  [url=https://download-download.play-txmvm.co.cc/mpb_golye-devochki-16let.html]Ãîëûå Äåâî÷êè 16ëåò[/url]
  [url=https://171-wbtmm.play-txmvm.co.cc/jx-predmety-vlagalisce.html]Ïðåäìåòû Âëàãàëèùå Àíàë Àíóñ[/url]
  [url=https://mmh-best.play-txmvm.co.cc/fh-roliki-mujskaya-masturbaciya.html]Ðîëèêè Ìóæñêàÿ Ìàñòóðáàöèÿ[/url]
  [url=https://fpl.play-txmvm.co.cc/6_analnyi-seks.html]Àíàëüíûé Ñåêñ Âèäèî[/url]
  [url=https://www.play-aqrwm.co.cc/bpo_onlain-porno-skachat.html]Îíëàéí Ïîðíî Ñêà÷àòü[/url]
  [url=https://were-were.play-aqrwm.co.cc/nz-lijut-popu.html]Ëèæóò Ïîïó[/url]
  [url=https://lady-lady.play-aqrwm.co.cc/dik_goryachie-golye.html]Ãîðÿ÷èå Ãîëûå Äåâî÷êè[/url]
  [url=https://mpg-wqn.play-kqjru.co.cc/jx_shkolnicy-lesbiyanki.html]Øêîëüíèöû Ëåñáèÿíêè[/url]
  [url=https://nod-nod.play-kqjru.co.cc/4-seks-shop.html]Ñåêñ Øîï Îíëàéí Forum[/url]
  [url=https://man-ovhoaa.play-kqjru.co.cc/10_foto-mujskoi-fisting.html]Ôîòî Ìóæñêîé Ôèñòèíã[/url]
  [url=https://609-help.play-kqjru.co.cc/dsr_film-shkolnicy.html]Ôèëüì Øêîëüíèöû Ñìîòðåòü[/url]
  [url=https://without-682.play-kqjru.co.cc/pgh-smotret-porno-celki.html]Ñìîòðåòü Ïîðíî Öåëêè[/url]
  [url=https://305-the.play-kqjru.co.cc/11-geev-porno-viewforum-php-f.html]Ãååâ Ïîðíî Viewforum Php F[/url]
  [url=https://www.play-ymwjh.co.cc/xr-golye-molodenkie.html]Ãîëûå Ìîëîäåíüêèå Äåâî÷êè[/url]
  [url=https://uxjzdz-855.play-ymwjh.co.cc/2-seks-porno-porevo.html]Ñåêñ Ïîðíî Ïîðåâî[/url]
  [url=https://cold-cold.play-ymwjh.co.cc/bc-www-znakomstva-com-soobscenie.html]Www Çíaêîìñòâa Com Ñîîáùåíèå[/url]
  [url=https://elydt-122.play-ymwjh.co.cc/vzx_dlinnye-porno-roliki.html]Äëèííûå Ïîðíî Ðîëèêè[/url]
  [url=https://qenngd-853.play-txmvm.co.cc/3_ispytyvaet-orgazm.html]Èñïûòûâàåò Îðãàçì[/url]
  [url=https://xfpvjq-475.play-txmvm.co.cc/]Î÷åíü Âîëîñàòûå Âàãèíû – ñìîòðåòü ñåêñ ôèëüìû[/url]
  [url=https://485-gag-n-gape.play-txmvm.co.cc/10-golye-glamurnye-devushki.html]Ãîëûå Ãëàìóðíûå Äåâóøêè[/url]
  [url=https://toward-qgf.play-txmvm.co.cc/7-djesika-alba-golaya.html]Äæåñèêà Àëüáà Ãîëàÿ[/url]
  [url=https://reason-reason.play-txmvm.co.cc/9_skachat-malenkii.html]Ñêà÷àòü Ìàëåíüêèé Ãèãàíò Áîëüøîãî Ñåêñà[/url]
  [url=https://everyone-everyone.play-txmvm.co.cc/iyo-tv-prosmotr-porno.html]Òâ Ïðîñìîòð Ïîðíî[/url]
  [url=https://pmi-201.play-txmvm.co.cc/ci-ochen-krasivye-blondinki.html]Î÷åíü Êðàñèâûå Áëîíäèíêè[/url]
  [url=https://eftrfj-823.play-txmvm.co.cc/rnp-zhestokoe-lesbi.html]Æåñòîêîå Ëåñáè[/url]
  [url=https://59-trirty.play-txmvm.co.cc/2_seksi-shkolnicy-comment.html]Ñåêñè Øêîëüíèöû Comment[/url]
  [url=https://even-even.play-ymwjh.co.cc/tht_analnoe-video.html]Àíàëüíîå Âèäåî[/url]
  [url=https://980-rvgaz.play-ymwjh.co.cc/8-bdsm-onlain.html]Áäñì Îíëàéí[/url]
  [url=https://day-day.play-ymwjh.co.cc/6-trahnutye-popy.html]Òðàõíóòûå Ïîïû[/url]
  [url=https://am-92.play-ymwjh.co.cc/lkw_smotrit-seks.html]Ñìîòðèò Ñåêñ Âèäåî[/url]
  [url=https://489-xqem.play-ymwjh.co.cc/6_lichnye-foto.html]Ëè÷íûå Ôîòî Äåâóøåê Ãîëûõ[/url]
  [url=https://xcopmt.play-ymwjh.co.cc/9-buchenie-kunilingusu.html]Áó÷åíèå Êóíèëèíãóñó[/url]
  [url=https://well-well.play-ymwjh.co.cc/di_porno-detskii-seks-phorum.html]Ïîðíî Äåòñêèé Ñåêñ Phorum[/url]
  [url=https://rxf.play-ymwjh.co.cc/tvn_vidio-lizbiyanok.html]Âèäèî Ëèçáèÿíîê[/url]
  [url=https://sister-205.play-ymwjh.co.cc/10-16-letnie-lezbiyanki.html]16 Ëåòíèå Ëåçáèÿíêè[/url]
  [url=https://rdxf-bb2.play-ymwjh.co.cc/]Ïîðíî Online Áåç Sms – ñìîòðåòü ïîðíî âèäåî[/url]
  [url=https://wqqzdx.play-ymwjh.co.cc/]Äîìåí Ññ – îíëàéí ñåêñ ôèëüìû[/url]
  [url=https://www.play-txmvm.co.cc/kxk-foto-shkolnic-lesbiyanok.html]Ôîòî Øêîëüíèö Ëåñáèÿíîê[/url]
  [url=https://222-leg.play-txmvm.co.cc/2-anal-zhopa.html]Àíàë Æîïà Forum[/url]
  [url=https://keep.play-txmvm.co.cc/szc_golye-devushki-komputernyh-igr.html]Ãîëûå Äåâóøêè Êîìïüþòåðíûõ Èãð[/url]
  [url=https://bws-side.play-txmvm.co.cc/oe_porno-foto.html]Ïîðíî Ôîòî Òðàõàòüñÿ[/url]
  [url=https://press.play-txmvm.co.cc/it_onlain-video-sperma-na-lice.html]Îíëàéí Âèäåî Ñïåðìà Íà Ëèöå[/url]
  [url=https://fly-fly.play-txmvm.co.cc/km_sving-otnosheniya.html]Ñâèíã Îòíîøåíèÿ[/url]

  ýëüôèéñêèé ñåêñ
  âèäåî ðîëëèêè ïîðíî
  ñåêñ èãðóøêè çàêàç
  ïîðíîôèëüì taboo
  ñàìàÿ îãðîìíàÿ ãðóäü
  ÷ëåí ïîñëå ñåêñà
  ïîðíî ñàíêò ïåòåðáóðã
  ïëåéáîé ãîðîäñêèå ñåêñ ëåãåíäû
  ïîðíî ôèëüìû åëåíû áåðêîâîé
  ìîáèëüíû ñåêñ ðàçãîâîðû
  wierd porno
  ïèñüêà 14 ëåòíåé
  ìàòü äî÷ ñåêñ
  âèäåî ðîëèêè êîí÷àþùèõ äåâóøåê
  äåâóøêà èùåò ñåêñà

 • Filip De Saeger
  says:

  het werd – alweer – uit de lucht gehaald, maar we zitten alweer bij een andere hoster … gelukkig zijn er duizenden hostingsbedrijven en hebben wij zin om levenslang door te gaan … tot het gaatje zou die goeie ouwe André (Van Duin) zeggen, … en dat is pas een Nederlander die respect verdiend, net als Marc Drees zelf en dat menen we oprecht.  We zijn blij en fier dat hij zich niet laat doen en tevens een lans breekt voor het fundamenteel recht op de vrije meningsuiting.  Als dat al niet meer kan, … wel “geen laster en leugens” zoals Ernst vaak doet, enkel en alleen de waarheid en kritische bedenkingen schrijven.  Allez, ik ben er mee weg, ‘k mag gaan spreken voor directie en kader van een sympathiek en beursgenoteerd bedrijf.  Blijkbaar zijn er dan toch nog (meer dan voldoende!) grote (en kleine) Vlaamse ondernemingen die in mij geloven … of is het een Nederlands bedrijf?  De club van sympathisanten is door dit precedent zelfs STERK GEGROEID.  Hou jullie!

 • Filip De Saeger
  says:

  @ Michel … een persbericht …. is een persbericht 😉

  en: de “boel”: Ernst heeft mij valselijk beschuldigd van fraude, waardoor ik meer dan 3,5 MIO EURO verloor … dus zo’n opstook is ’t niet …. enkel aan de wereld duidelijk maken welk een gif en oplichter dit is: hij trachtte ook de Nederlands HR sector te rollen door hun info gratis in te pikken en dan zelf te commercialiseren.  In Vlaanderen zet de (ernst-ig gestoorde?) man tal van mensen onder druk om hem te sponsoren … onder dreigement van een “imago-beschadigend” artikel …  Enkele zakenmensen en ikzelf zijn niet gezwicht voor zijn chantage … en het heeft ons allemaal onze bedrijven, onze goede faam, onze bankrelaties en een hele hoop geld gekost … en NIEMAND die iets doet ….. de goegemeenschap MOET behoed worden van zo iemand … 

  even eerlijk: iemand die zelf schreeuwt om het recht op persvrijheid, die dan zelf doodgewone blogreacties met concrete feiten tracht te laten verwijderen?  de wereld op z’n kop.  In NL en VL heeft Marc Ernst NU wel GEDAAN met z’n spelletje.   Bij de hele HR wereld en de hele journalisiteke werled is hij NU eindelijk gekend en meteen leuk verbrand.  Hij heeft trouwens ook NOOIT de erkenning als journalist bekomen, enkel veroordelingen.

 • Michel Rijnders
  says:

  Och, en Filip gooit er een persbericht tegenaan naar de NL en BE journalistiek om de boel tussen hem en Marc Ernst nog wat op te stoken.

  @Filip: die hoofdletters en bold teksten komen niet bepaald overtuigender over 😉

 • Filip De Saeger
  says:

  een kopie van die beschikking zou wel goed zijn om te weten wat de inhoud exact is …  dit is nu echt wel een aanfluiting op het recht op vrije meningsuitong, zonder schelden, zonder leugens, enkel en alleen de – welliswaar kritische – WAARHEID

 • Marc Drees
  says:

  @hoofd redactie:
  Het gaat niet om een verzoekschrift; het gaat om een beschikking. Een aandachtig lezer had dit ook ondubbelzinnig kunnen opmaken uit de tekst van het artikel.

  U hebt recht op uw mening, maar deze dient wel gebaseerd te zijn op een werkelijkheid zoals die niet slechts door u wordt waargenomen.

  En de huidige werkelijkheid is dat er sprake is van een BESCHIKKING van een rechter die een advocaat dus ten uitvoer kan brengen.

 • hoofd redactie
  says:

  het gaat over een VERZOEKSCHRIFT … en daar Marc Ernst zelfve prediker der persvrijheid is en gekend bij alle onderzoeksrechter als een neerlegger van valse strafklachten, zal het heus zo’n vaart NIET lopen.  Trouwens … er zijn heden blijkbaar HEEL WAT WEBSITES die berichten over Marc Ernst en zijn fratsen …  persvrijheid ?  da’s toch persvrijheid, da’s toch recht op het schrijven van de waarheid, de waarheid, jawel, ook de waarheid over God, euh pardon, Ernst zelve …. tja …. doet zeer he …  (zeer = pijn in Vlaanderen, maar ge voelt het even goed ..)  Uw dienaar, de hoofdredacteur (en gedupeeerde eigenaar) van HRM.net

 • Arnoud Engelfriet
  says:

  Belgische advocaat bellen en wel zo snel mogelijk! Het is goed voorstelbaar dat een Belgisch rechter zichzelf bevoegd acht om hierover te oordelen: de pagina’s zijn ook in België te lezen en daarmee wordt de vermeende smaad ook daar verspreid. En als je in België veroordeeld wordt, kan het vonnis door een Nederlandse deurwaarder uitgevoerd worden. Je kunt dus wel degelijk in Nederland last krijgen van een Belg die jou daar voor de rechter sleept.
  Staat echter wel vast dat die beschikking er al IS? Want als dat zo is, snap ik niet waarom nog om “vrijwillige uitvoering” wordt gevraagd. Vonnis is vonnis, en dan heb je niets meer te vrijwillen. Als het hier gaat om een verzoekschrift dat men gaat indienen als je niet vrijwillig meewerkt, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal.

 • Niek
  says:

  Jij bent snel Marc!

  Mijn reactie is niet op jouw “Nee” antwoord gericht maar op het feit dat ik nog niet alle comments had gelezen.

  Ik hou mij er verder buiten. Sterkte!

 • Niek
  says:

  Mmmm… Bas was me voor….

  Ik kwam erop door die Humo zaak van deze week waarbij Humo binnen 3 uur de hele oplage uit de winkels moest halen zonder zelf in de zaak gehoord te zijn. Bizar

 • Niek
  says:

  Welk recht is hier eigenlijk van toepassing ? Die Belgen kunnen zoveel willen, maar het zal toch op zijn minst in NL aan een rechter voorgelegd moeten worden?

 • Marc Drees
  says:

  @Ronald:
  Thanks voor de goede zorgen!

  Ik ben ondertussen al met twee juridische partijen actief; waarbij ook een weekend geen beletsel vormt.

  Zoals je uit de reactie van de advocaat kan lezen gaat het op dit moment om een verzoek. Maar met deze uitspraak in de hand kan de advocaat mij ook dwingen; wat de vanzelfsprekende vervolgstap zal zijn.

 • Marc Drees
  says:

  @Bas:
  Zowel jij als ik zijn geen juristen, dus laat ik het graag over aan mensen met de professionele kennis die nodig is om mij grondig te informeren over de geldigheid van dit verhaal.

  Overigens zijn gemoedsrust en EUR 10.000 per dag niet zomaar met elkaar in overeenstemming te brengen.

 • Bas van de Haterd
  says:

  @Marc: leuk, maar sinds wanneer heeft de rechtbank van Brussel hier ook maar iets over te zeggen?

  Volgens mijn basiskennis recht geld moeten ze jouw aanklagen voor de rechtbank in Den Haag. Immers, je woont in Leiden en dat is de voor jouw dichtsbijzijnde rechtbank. En in Nederland is het de rechtbank bij de aangeklaagde.

  Daarnaast, de comments vallen onder Nederland recht (jouw BV_ of misschien wel Amerikaans, aangezien daar de servers staan. Dus hoe dan ook niet onder Belgisch recht. 

  Toch?

  Verder inderdaad, is het een beschikking, vind ik bijzonder. Want ik heb je niet gehoord dat jij bent uitgenodigd om je verweer te geven bij de rechtbank van Brussel. Dat is toch ‘due process’?

 • Marc Drees
  says:

  @Leon/Nr19(18):
  Het blijkt dat jij niet de gewraakte nr. 19 bent. Als je op RecruitmentMatters het artikel over HRMblogs opent en dan op Print klikt zal je zien dat jij niet # comment 19 maar # comment 20 bent.

  Dus geen zorgen.

 • Nr 19 meldt zich
  says:

  @Marc,

  Weet je zeker dat de rechter ook daadwerkelijk heeft beschikt? Ik kon het namelijk niet uit je kopie afleiden.  Maar goed, ik neem aan dat je secuur te werk gaat.

  Klein beetje schokkend om te zien dat je op een weblog niet meer mag constateren dat Belgen de goede naam van Nederlandse weblogs naar beneden halen.

  Je weet dat ik geen voorstander ben van het vrijgeven van mijn gegevens, tegelijkertijd hoef jij hier niet de dupe van te worden.

  Mail mij maar de contactgegevens van de advocaat. Ik vind het vervelend dat jij financieel onder schot wordt gehouden, dus kom maar door. Ik regel het zelf wel.