VacatureCompas is heel ambitieus

Jan-Peter Cruiming Twitter blijkt een heerlijke nieuwsbron. Mede dankzij een tweet van Quintin Schevernels (VNU Media) struikelde ik over een nieuw online recruitment initiatief van Jan-Peter Cruiming. Jawel, dezelfde Cruiming die lang, lang geleden Nationale Vacaturebank oprichtte. En vervolgens aan VNU verkocht

Cruiming heeft voor VacatureCompas, zijn nieuwe venture, buitengewoon grote ambities: marktleider worden, want alleen de eerste plaats telt. Maar wat is VacatureCompas eigenlijk? Nou, een vacaturesite die deze zomer live moet gaan.

Jan-Peter Cruiming
Twitter proves to be a great news source. Partially thanks to a tweet from Quintin Schevernels (VNU Media), I stumbled upon a new online recruitment initiative from Jan-Peter Cruiming. Yes, the same Cruiming who, a long long time ago, founded the Nationale Vacaturebank. And subsequently sold to VNU.

For his new venture, VacatureCompas, Cruiming has really ambitious plans: become market leader, as only the first place counts. But what actually is VacatureCompas? Well, a vacancy site that should go live this summer.

Hallo, hebben we niet al meer dan voldoende vacaturesites in ons kleine landje? Tja, niet volgens Cruiming; want VacatureCompas heeft een tweetal  ‘bijzondere kenmerken’:

  1. Het plaatsen van vacatures wordt gratis
  2. Naast vacatures zijn er ook stages, leerplaatsen, bijbanen en zzp-ers te vinden

Oke, laten we deze kenmerken eens van dichterbij bekijken.

Gratis vacatures
De reden om vacatureplaatsingen gratis te laten plaatsvinden is natuurlijk simpel, hoe wil je je in godsnaam met een betaalde variant een overvolle markt invechten? Volstekt kansloos, zelfs als je Cruiming heet. En het scheelt ook een heleboel verkopers…

De officiele motivatie is overigens een volledig andere: bedrijven gebruiken tegenwoordig steeds meer gratis sociale netwerken. En VacatureCompas speelt op die ontwikkeling in door het plaatsen van vacatures gratis aan te gaan bieden.

Interressant, maar ik ga er voorlopig vanuit dat Cruiming dit initiatief niet als weldoener start maar er ook een commercieel doel mee heeft. Dus wat is het business model?

Wordt het een kerstboom vol reclame, een pay-for-performance model, of worden alle kaarten op een CV database gezet? Ik heb geen idee, maar ik ga voorlopig maar voor de combinatie van de kerstboom met de pay-for-performance optie. En dan is er weer niets nieuws onder de zon.

Veel vacatures
Gratis klinkt lekker, maar gratis staat vaak gelijk aan geen traffic. Maar Cruiming is een oudgediende, en die kent het aloude adagium: meer vacatures = meer traffic. De mogelijkheid om veel vacatures op een plaats te krijgen is onder meer door verschillende werkvormen te verzamelen. Ergo: reguliere vacatures, stage- en leerplaatsen, bijbanen en zzp-ers. Waarbij ik er maar vanuit ga dat met zzp-ers wordt bedoeld dat er opdrachten voor ZZP’ers worden geplaatst.

En daarmee krikt Cruiming het ambitieniveau van zijn nieuwe initiatief meteen fors op. Want niet alleen moet hij zich een plekje verwerven in de overvolle markt van vacaturesites waar al bloed uit druipt (remember Totaljobs). Nee, hij gaat ook nog eens op verschillende markten proberen een plaats te verwerven. En niet zomaar een plaats; nee, de eerste plaats!

Dan moet je of hele diepe zakken hebben of een enorm gat in je hoofd. Cruiming is op dit moment eigenaar van Studenten.nl, maar met het bereik van die site sla je geen deuk in een pakje boter als je bovenstaande ambitie wil realiseren.

VacatureCompas moet kapitalen uitgeven aan marketing om in alle markten zodanig bekend te worden dat er sprake is van serieuze traffic. En al die markten hebben al gevestigde spelers. Die ook al marketing inspanningen verrichten.

En, waar komen al die vacatures vandaan? Gaar Cruiming soms spideren? Want op eigen kracht zoveel vacatureplaatsingen doen kost natuurlijk ook weer bakken met geld.

Sloptopmerkingen
Wat Vacaturecompas precies wil worden en hoe de site denkt voldoende onderscheidend vermogen te realiseren, blijft op dit moment nog onduidelijk. Maar de eerste signalen zijn niet al te hoopgevend. En dat voor een site die marktleider wil worden…

De vraag is wat Cruiming heeft bedoeld met marktleider worden. Want als hij denkt marktleider te worden binnen de wereld van vacaturesites is hij volstrekt megalomaan. Maar in de niche van gratis vacaturesites voor vacatures, stages, leerplaatsen, bijbanen en ZZP-ers moet het zeker gaan lukken. Helemaal omdat hij in die niche de enige zal zijn. Maar ja, als je de enige bent is er dus geen markt. En daar is vaak een goede reden voor…

Overigens komt aanstaande vrijdag (of zaterdag) een beschouwing van Quijntin Schevernels op dit nieuwe initiatief in het FD. Ik ben benieuwd…Hello, don’t we have already enough vacancy sites in this small country? Well, not according to Cruiming; because VacatureCompas has a couple of ‘special features’;

  1. Placing a vacancy is going to be free
  2. Aside from vacancies, you can also find internships, second jobs and freelance jobs

Ok, let’s look at these features a little deeper.

Free vacancies
The reason why posting a vacancy will be free is of course very simple, how in god’s name do you expect to create a position for yourself in an overcrowded market? You don’t stand a chance, even when you’re called Cruiming. And it saves out a lot of salesmen too…

The official motivation happens to be a completely different one: companies nowadays are using more and more free social networks. And VacancyCompas plays in on that development by offering free vacancy postings.

Interesting, but for now I’m assuming that Cruiming isn’t doing this as a sugar daddy but has a commercial aim. So what’s the business model?

Is publicity going light up like a Christmas tree, a pay-for-performance model, or will all cards be put on a CV database? I have no idea, but for now I assume it’s going to be the combination of a Christmas tree with the pay-for-performance option. Which apparently means that there’s nothing new under the sun.

A lot of vacancies
Free sounds good, but free also equals no traffic. But Cruimings is an old hand, and he knows the old saying: more vacancies = more traffic. The way to get a lot of vacancies on one spot is, amongst other ways, by gathering many work forms. Meaning: regular vacancies, internships and trainees, second jobs and freelance jobs. I’m assuming that freelance jobs means jobs for self employed workers without personnel will be posted.

And with this Cruiming is suddenly becoming a little more ambitious. Because not only does he need to secure himself a spot in a crowded market of vacancy sites where the blood is already dripping out (remember Totaljobs). No, he is also going to try to secure himself a spot in different markets. And not just a spot; no, the first place!

Then you need to have deep pockets or a big hole in your head. At the moment, Cruiming is the owner of Studenten.nl, but with the audience of that site you won’t even make a dent when you want to realize that ambition.

VacatureCompas needs to spend fortunes on marketing to get well known enough, in all markets, to get traffic worth mentioning. And all those markets have respectable players. Which are already performing efforts themselves.

And where are those vacancies coming from? Is Cruiming going to go spidering? Because making so many vacancy postings on your own cost will cost another fortune.

Final notes
Exactly what VacatureCompas wants to become and how the site plans to differentiate itself sufficiently remains unclear at this moment. But the first signs are not very hopeful. And that for a site that wants to become market leader…

The question is what Cruiming meant when he said become market leader. Because if he thinks he’s going to become market leader within the world of vacancy sites he’s a complete megalomaniac. But in the niche of free vacancy sites for vacancies, internships, trainees, second jobs and freelance jobs it should certainly work. Because in that niche he’ll be the only one. But yeah, if you’re the only one it means that there is no market. And there is often a good reason for that…

Anyway, upcoming Friday (or Saturday) there will be a reflection from Quijntin Schevernels on this new initiative in the FD. I’m curious….

Geef een reactie

8 Comments