Randstad-topman Noteboom: Ik verwacht geen dubbele dip

Logo en logotype Randstad Vandaag presenteerde Randstad de cijfers. Ja, het bedrijf verloor 26 procent van zijn omzet. En ja, ook het laatste kwartaal kromp Randstad. Maar het goede nieuws is: topman Ben Noteboom constateert steeds meer groei. Dat wil zeggen: harde omzetgroei.

De Randstad-top is dan ook licht optimistisch. Zo had topman Ben Noteboom boven zijn persbericht ‘klassiek herstelpatroon’ geplaatst. Sinds het vierde kwartaal signaleert het bedrijf in sommige industriële segmenten en blauweboordenmarkten een voorzichtige groei. Niet genoeg om weer winstverwachtingen uit te spreken, maar, zo stelt een optimistische Noteboom: ‘Ik verwacht geen dubbele dip.’

Logo en logotype RandstadToday Randstad presented the numbers. Yes, the company lost 26 percent of its revenue. And yes, also in the last quarter Randstad shrunk. But the good news is: executive officer Ben Noteboom sees more and more growth. This means: actual revenue growth.

The Randstad directors are then slightly optimistic. For example chief Ben Noteboom had put ‘classic recovery pattern’ above his press announcement. Since the fourth quarter the company is noticing growth in some industrial segments and a slight growth in the blue collar markets. Not enough to pronounce profit expectations again, but, so states an optimistic Noteboom: ‘I don’t expect a double dip.’

A year after the hit
It’s not that crazy that after Manpower and Kelly Services, Randstad also reports a much more optimistic revenue dip than with their previous quarter presentation. After all, during the fourth quarter of 2008 all temp agencies went steeply downhill. That dive didn’t repeat itself in 2009 and those who put the decline of Q3 (-28%) next to that of Q4 (-19%) could easily get the impression that the crisis is already over. But that’s not really the case.

That growth is not yet visible in the consolidated numbers, but Randstad is already showing signs of a recovery. In the press announcement, the company names the American daughter, which ‘for the first time since the fourth quarter of 2006’ was growing again. And this morning financial director Robert Jan van de Kraats added that Randstad only shrank 1% in France in January compared to a year earlier. And there are more bright dots like this. We talked about them with Noteboom.

Q&A Ben Noteboom, CEO Randstad
Where else did you find growth?
‘Especially with our industrial clients in Germany, the United Kingdom, France and Belgium the demand is growing again. This is mainly in regard to blue collar professions.’

You are talking about revenue growth?
‘Yes. The same we’ve seen since October 2009 in the United States. Furthermore we foresee growth in China, India, Norway, Denmark, Sweden, Hungary, Turkey, Greece.’

When did you see this growth for the first time?
‘We noticed this during the fourth quarter.’

And what are you expecting for the upcoming year?
‘We’re not communicating revenue expectations. But I don’t expect a double dip in the economy. And the regular pattern is that after the recovery of the industrial demand, the administrative jobs and eventually the professional ones follow.’

What for you is the moment to start hiring new intermediaries again?
‘First we have 30% overcapacity. This means that we have sufficient personnel on the payroll to deal with 30% more revenue, without hiring any new people. This is an ideal percentage for the whole company -we are not going to experience the same growth at the same time everywhere. That’s why we have a ‘recovery ratio’ of 50%. This means that for every euro we add to the gross margin, we first add 50 euro cents to the profit. This is possible when you have overcapacity. So, if we can bring about half of that margin soon, things are going good.

Do you expect at the end of the year to have more people on the payroll then your current 25,500 employers?
‘If we are doing well, yes. If we get another hit it’s unlikely.

When does Randstad reach the bottom of what can be cut back?
‘When I turn out the lights here and close the building. No, seriously -depending on the seriousness of the situation it is always possible to shrink. At a certain moment it means that you need to leave markets: countries, segments or places. That happened in a couple of cases.
In Holland for example we have closed establishments in many small places, or placed them on hold. But if you do that in too many places, you also loose the capacity to quickly grow again. That’s why we want to be big everywhere and hold a large share of the market. Especially then we can shrink easily without having to leave those countries and we can grow quickly again when the economy speeds up again.’

Een jaar na de klap
Nu is het niet gek dat Randstad in navolging van Manpower en Kelly Services een veel optimistischer omzetkrimp rapporteert dan bij de vorige kwartaalpresentatie. Immers, in het vierde kwartaal van 2008 gingen alle uitzenders abrupt in duikvlucht. Die duikvlucht herhaalde zich niet in 2009 en wie de krimp van Q3 (-28%) naast die van Q4 (-19%) legt, kan maar zo de indruk krijgen dat de crisis al helemaal voorbij is. Maar zo is het niet helemaal.

Die groei is in de geconsolideerde cijfers nog niet zichtbaar, maar Randstad geeft al wel voorbeelden van het herstel. In het persbericht noemt het bedrijf de Amerikaanse dochter, die ‘voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2006’ weer groeide. En vanochtend voegde financieel directeur Robert Jan van de Kraats daaraan toe dat Randstad in de Franse markt in januari een krimp van nog maar 1% ten opzichte van een jaar eerder boekte. En zo zijn er meer lichtpuntjes. Wij spraken erover met Noteboom.

Q&A Ben Noteboom, ceo Randstad

Waar heeft u nog meer groei geconstateerd?
‘Vooral onder onze industriële afnemers in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België trekt de vraag weer aan. Dat gaat vooral om blauweboordenberoepen.’

U heeft het hier over omzetgroei?
‘Ja. Datzelfde hebben we sinds oktober 2009 geconstateerd in de Verenigde Staten. Verder zien we groei in China, India, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Hongarije, Turkije, Griekenland.’

Wanneer zag u die groei voor het eerst?
‘Dit constateerden wij gedurende het vierde kwartaal.’

En wat verwacht u voor het komende jaar?
‘We spreken geen omzetverwachtingen uit. Maar ik verwacht geen dubbele dip in de economie. En het normale patroon is dat na het herstel van industriële vraag, de administratieve beroepen en uiteindelijk de professionals volgen.’

Wat wordt voor u het moment om weer nieuwe intercedenten aan te nemen?
‘Eerst hebben we 30% overcapaciteit. Dat wil zeggen dat we voldoende mensen in dienst hebben om 30% meer omzet te kunnen verwerken, zonder nieuwe krachten aan te nemen. Dat is een ideaal percentage voor het gehele bedrijf – we zullen niet overal tegelijkertijd evenveel groei ervaren. Daarom hebben we een ‘recovery-ratio’ van 50%. Dat betekent dat we voor iedere euro die we aan brutomarge extra binnenhalen, eerst 50 eurocent aan de winst toerekenen. Dat kan als je overcapaciteit hebt. Als we straks de helft van die extra marge kunnen realiseren, dan gaat het goed.’

Verwacht u aan het eind van het jaar meer mensen in dienst te hebben dan uw huidige 25.500 werknemers?
‘Als we het goed doen wel. Als we alsnog een dip krijgen, zit dat er waarschijnlijk niet in.’

Wanneer is voor Randstad de bodem bereikt van wat mogelijk weg te snijden valt?
‘Als ik het licht uitdoe en het pand hier afsluit. Nee, serieus – afhankelijk van de ernst van de situatie kun je altijd krimpen. Op gegeven moment betekent het dat je markten moet verlaten: landen, segmenten of plaatsen. Dat is in een aantal gevallen gebeurd.

In Nederland bijvoorbeeld hebben we in veel kleine plaatsen vestigingen gesloten of in de mottenballen gezet. Maar als je dat op veel plekken moet doen, verlies je ook het vermogen om weer snel te groeien. Daarom willen we overal groot zijn en veel marktaandeel hebben. Juist dan kunnen we makkelijker krimpen zonder landen te verlaten en ook snel weer groeien als de markt aantrekt.’

Geef een reactie

6 Comments