Geen sociale media op werk? Da’s knap stom!

Zijn sociale media een bedreiging of een zegen voor de productiviteit op werk? Net als bij de introductie van e-mail en Internet herhaalt deze discussie zich nu ook weer als gevolg van het toenemende belang van sociale media.

Op basis van een onderzoek van Forrester lijken er echter een groot aantal zakelijke voordelen te behalen:

Forrester: Employees are using social media to help at work

Are social media a threat or a boon to productivity at work? As with the introduction of e-mail and internet, this discussion now repeats itself again because of the increasing importance of social media.

Based on a study by Forrester, however, there seem to be a large number of business benefits to be achieved:

Forrester: Employees are using social media to help at work

Vanuit risico-denken zijn onderwerpen als to stay in touch with my friends of to promote myself for career advancement ongetwijfeld redenen om toegang tot sociale media op werk uit te sluiten. Maar daarmee worden tegelijkertijd alle productiviteits-verbeterende onderdelen uitgesloten.

Zoals gebruikelijk reageren veel werkgevers in een reflex; sociale media is voor persoonlijk gebruik en daarmee een afleiding van het werk. Voor een deel is dit inderdaad het geval. Maar tegelijkertijd is het een tool die medewerkers productiever kan maken. Een meer overwogen keuze zou dan ook verstandiger zijn. Waarbij met name kenniswerkers juist voordeel zouden hebben bij een vrije toegang tot sociale media. Althans, dat lijkt bovenstaande grafiek toch wel zeer duidelijk aan te geven.

Thinking in terms of risk, categories like to stay in touch with my friends or to promote myself for career advancement are certainly reasons to cancel access to social media at work. But in the meantime all productivity-enhancing components are also excluded.

As usual, many employers react as a reflex; social media is for personal use and therefore a distraction from work. In part, this is indeed the case. Yet it is a tool that can make employees more productive, so a more considered choice would be wiser, where especially professional services in particular would benefit from a true free access to social media. At least, that is what the graph above seems to very clearly indicate.

Geef een reactie