Online solliciteren is net als online kopen

shopping_cart_delete Online solliciteren is bij veel vacature- en wervingssites een pijnlijke ervaring; vergelijkbaar met de oude Chinese foltering van een dood door duizend sneden. Deze ervaring is meestal het gevolg van het hersenloos inzetten van een applicant tracking systeem (ATS) waarvan de meeste lijken te zijn ontworpen om de sollicitant maximaal te frustreren.

Online solliciteren heeft veel overeenkomsten met het online aanschaffen van een product. Waar volgens Forrester maar liefst 88% het aankoopproces voortijdig wordt beeindigd. Wat in het Engels met de prachtige term shopping cart abandonment wordt aangeduid.

Maar wat zijn nou redenen voor kopers om af te haken, en kunnen we daar wat van leren voor het verbeteren van het online sollicitatieproces?

shopping_cart_delete Applying online is, with many vacancy and recruitment sites, a painful experience, similar to the ancient Chinese torture of a death by a thousand cuts. This experience is usually the result of the brainless deployment of an applicant tracking system (ATS), most of which seem designed to frustrate the hell out of the applicant.

Applying online is very similar to the online purchase of a product. Where according to Forrester, up to 88% of the time, the purchase process is terminated prematurely. What in English is referred to with the lovely term shopping cart abandonment.

But now, why are the buyers leaving, and what can we learn from this to improve the online application process?

Forrester heeft een groot aantal argumenten verzameld die potentiele kopers hebben aangegeven als reden om het koopproces af te breken (respondenten konden meerdere antwoorden geven). Hiervan heb ik de argumenten geselecteerd die ook van toepassing kunnen zijn op het online sollicitatieproces:

Forrester: Delivery Costs Are The Top Reason Consumers Abandon Their Cart

Laat ik deze argumenten eens kort vanuit het perspectief van online solliciteren beoordelen.

Ik wil prijzen vergelijken
Dit is een wat merkwaardig argument; tenslotte vergelijk je prijzen voordat je een aankoop start. Maar er ligt wel een aardige parallel met online solliciteren: vacatures vergelijken.

Dit is een onderdeel in het selectieproces wat nog veel te weinig voorkomt maar voor werkzoekers natuurlijk enorm interessant kan zijn. Interessante vacatures met elkaar vergelijken. Waarbij het ook nog eens zeer prettig zou zijn als je de geselecteerde vacatures op verschillende manieren in volgorde van aantrekkelijkheid kan zetten.

Een werkzoeker wil graag een gedegen keuze maken uit het aanbod; een goede vergelijkingsfunctie kan daarin een belangrijke rol spelen. Ik heb alleen nog nooit een site gezien waar een zo’n functie op een voor werkzoeker waardevolle manier is geintegreerd in het selectie- en sollicitatieproces.

Ik wil producten bewaren
Met andere woorden, vacatures bewaren om op een later moment nog eens rustig door te nemen en vervolgens vervolgstappen te bepalen.

Zo langzamerhand komt deze functie steeds vaker beschikbaar. Wervingssites lopen hier sterk achter bij vacaturesites, maar de functie begint langzaam mainstream te worden. Een goede zaak, zolang je als werkzoeker maar geen uitgebreide registratie hoeft door te lopen.

Ik wil me niet registreren
Tja, dit zou je zo langzamerhand wel als bekend mogen veronderstellen. Maar ga voor de lol eens naar de gemiddelde wervingssite van een groot bedrijf. En daar kom je in het algemeen niet ver als je niet bereid bent om je te registreren. Met andere woorden, dergelijke bedrijven jagen werkzoekers weg nadat diezelfde werkzoeker heeft besloten om te gaan solliciteren. Way to go!

Ik wil niet teveel informatie opgeven
Dit argument ligt in het verlengde van het niet willen registreren en versterkt het ook. Als er al een registratie nodig wordt geacht (de noodzaak is nooit aanwezig!) dan moet het tot een minimum aan gegevens beperkt blijven. Waarom zou je een voor- en achternaam tijdens een registratie vragen als je vervolgens in de sollicitatie al die informatie nogmaals vraagt; of sowieso al via een CV krijgt? Niemand houdt er van bij herhaling dezelfde informatie te geven.

En ook bij het solliciteren zelf is er nauwelijks een noodzaak tot het vragen om invoer van gegevens als je ook om een CV vraagt. En dan is er tegenwoordig natuurlijk ook nog eens de LinkedIn API. Waarmee een sollicitant al zijn/haar informatie zonder herhaalde invoer zo kan doorgeven. Als het sollicitatieformulier tenminste die mogelijkheid biedt…

Het proces duurt te lang en/of is te verwarrend
Een te lang pad al dan niet in combinatie met een gebrek aan richtingaanwijzers zorgt ervoor dat uiteindelijk iedereen verdwaald. En daar zijn met name ATS’en meesters in. De hoeveelheid informatie die je als sollicitant moet opgeven is soms verbijsterend, maar verplicht als je wilt solliciteren.

Enige tijd geleden begreep ik van iemand van Maximum dat elke extra pagina in een sollicitatieformulier zorgt tussen de 10% en 15% afhakers. Wat betekent dat je met zo’n 8 pagina’s gegarandeerd geen sollicitanten hebt. Heel veel bedrijven lijken hun uiterste best te doen om dit te bewerkstelligen…

De website is te langzaam
Jawel, een website met een slechte performance zorgt ervoor dat sollicitanten afhaken. En dat is pas echt dom.

Conclusie
Een aantal argumenten die bezoekers geven waarom zij een online verkoopproces tussentijds hebben beeindigd zijn prima toe te passen op het online sollicitatieproces.

Vacature- en wervingssites doen er goed aan om deze argumenten tot zich door te laten dringen en vervolgens de obstakels in hun online sollicitatieproces weg te nemen. Tenzij ze natuurlijk geen nieuwe medewerkers willen. Want dan is in veel gevallen het huidige sollicitatieproces perfect!

Forrester has collected many of the points that potential buyers have indicated as a reason to abort the buying process (respondents could give multiple answers). From these I have selected these arguments which also may apply to the online application process:

Forrester: Delivery Costs Are The Top Reason Consumers Abandon Their Cart

Let me briefly asses these arguments from the perspective of applying online.

I want to compare prices
This is a somewhat strange argument, after all you compare prices before you start a buy. But there is a nice parallel to applying online: comparing jobs.

This is a part in the selection process which is still far too rare, but can, for job seekers of course, be extremely interesting: to compare interesting jobs with each other. It would also be very nice if you were able to order the selected vacancies in different ways to compare their assets.

A job seeker would like a solid choice from the variety, a good comparison function can play an important role in this. I’ve just never seen a site where such a function is integrated in a valuable way for job seekers in the selection and application process.

I want to save products
In other words, save vacancies to, at a later time, look again quietly and subsequently determine the next steps.

Slowly but surely, this feature is increasingly available. Recruitment sites are running well behind vacancy sites, but the function is slowly beginning to become mainstream. A good thing, as long as you, as a job seeker, don’t have to go through a comprehensive registration.

I do not want to register
Well, this should be understood by now. But just for fun go look at the average recruitment site of a large company. And, in general, you won’t get very far if you aren’t willing to register. In other words, these companies chase the job seekers away just when the job seekers decide to apply. Way to go!

I do not want to give too much information
This argument is an extension of not wanting to register and strengthens it. If a registration is deemed necessary (the need is never there!) then the data should be limited to a minimum. Why would you ask a first and last name during registration if you ask all this again during the application; or if you will already get all this in a resume anyway? Nobody likes to repeatedly enter the same information.

Also, when actually applying, there is hardly a need to ask for data entry when you can ask for a CV. And nowadays there is also the LinkedIn API. With that, an applicant can pass his/her information on without repeated input. That is if the application form actually offers that possibility…

The process takes too long and/or is too confusing
An overly long path whether or not combined with a lack of direction always has the same ending, everyone gets lost. And there, the ATS’ers are especially masters. The amount of information you need to specify as a candidate is sometimes bewildering, but mandatory if you want to apply.

Some time ago I understood from someone at Maximum that each additional page in an application form provides between 10% and 15% drop-outs. Which means that after about 8 pages you are sure to have no candidates left. Plenty of companies seem to do their utmost to achieve this …

The website is too slow
Yes, a website with a poor performance ensures that candidates drop out. And that’s really stupid.

Conclusion
Some arguments visitors give as to why they have terminated an online sales process are perfectly applicable to the online application process.

Vacancy and recruitment sites would do well to allow these arguments to penetrate and then take away the obstacles in their online application process. Unless of course they do not want new employees. Because in that case, the current application process is perfect!

Geef een antwoord