Wat is de juiste beurskoers voor Monster?

Logotype TrefisBij toeval liep ik tegen een bijzondere site aan: Trefis. Dit is een site die de koers van aandelen van beursgenoteerde bedrijven inschat. Niets bijzonders zou je zeggen; dat doen tenslotte analisten van allerlei banken toch ook? Da’s waar, maar Trefis heeft ook nog een crowdsourcing component.

In dit geval is er dus een ‘crowd’ die eveneens een inschatting maakt van de juiste beurskoers van aandelen. En dat maakt het wel weer bijzonder aardig. Als voorbeeld gebruik ik MWW, oftewel Monster Worldwide. Altijd leuk…

Logotype TrefisBy chance I ran into a special site: Trefis. This is a site that estimates the price of shares of listed companies. Nothing special you might say; don’t analysts do that too for all kinds of banking? And you’d be right, but Trefis also has a crowdsourcing element.

In this case there is a ‘crowd’ that also makes an estimate of the correct price of shares. And that makes it very interesting. As an example I use MWW, or Monster Worldwide. Always fun…

De homepage
Nou ja, de homepage, dit is de pagina waar de informatie van Monster op te vinden is:

Trefis | Pagina MWW

Als redelijke koers van Monster wordt door Trefis $11,47 ingeschat. De inschatting is gebaseerd op een boordeling van een viertal componenten (Career Services International, Career Services North America, Internet Advertising and Fees en Cash minus debt). Op basis van deze vier componenten wordt in totaal op 10 criteria een beoordeling samengesteld die leidt tot de bovenvermelde koers.

Trefis is dus behoorlijk negatief over de koersontwikkeling van Monster; tenslotte staat de site op dit moment op een koers van $14,50. En de ‘crowd’ denkt ook dat Trefis behoorlijk negatief is, want op basis van maar liefts 62 inschattingen komt de wisdom of the crowds tot de volgende waardering:

image

$16,22 dus; oftewel hoger dan de huidige beurskoers! Dat is dus een zeer optimistische crowd, mag ik wel zeggen. Vreemd, omdat ondanks deze hoger waardering 82% van de crowd als bearish wordt gezien; oftewel de verwachting heeft dat de koers zal dalen. Dat betekent dus dat die 18% bullish dus een wel heel rozig toekomstbeeld heeft.

Ik heb natuurlijk ook nog inschatting proberen te maken. Via een tiental interactieve grafiekjes moet ik proberen een inschatting te maken van allerlei criteria die voor Monster relevant zijn:

Trefis | Interactieve grafieken, 1

De blauwe lijn met de bolletjes is van mij; die kan ik op allerlei manieren instellen door met mijn muis per bolletje heen en weer te slepen.

Na 10 van die grafiekjes te hebben doorlopen komt mijn inschatting van de koers van het aandeel MWW eruit rollen: $ 7,13. Da’s niet echt hoog; maar niet onmogelijk. Tenslotte was Monster begin 2009 al op een dergelijk dieptepunt aanbeland:

image

Het zou me overigens niets verbazen als Monster vandaag al die koers van Trefis van $ 11,47 gaat bereiken. In Europa zijn de koersen in ieder geval dieprood gekleurd en het is de verwachting dat de VS deze lijn zullen volgen.

Trefis is een geinig en zinloos tijdverdrijf; tenslotte is de markt de grootste crowdsourcer van allemaal. En daar wordt uiteindelijk bepaald wat de juiste waarde is van Monster. Elke dag opnieuw.

The homepage
Well, homepage, it is the page where the information from Monster can be found:

Trefis | Pagina MWW

Trefis estimates $11.47 as a reasonable rate for Monster. The estimate is based on an appraisal of four components (Career Services International, Career Services North America, Internet Advertising and Fees and Cash minus debt). Based on these four components, an assessment of a total of 10 criteria is composed that leads to the above price.

Trefis is actually quite negative about the price trend of Monster; as the site currently has a rate of $14.50. And the ‘crowd’ also thinks that Trefis is quite negative, because based on no less than 62 estimates, the wisdom of the crowds comes to the following rating:
image

$16.22, so higher than the current share price! I might add that it certainly is a very optimistic crowd. Strange, because despite this higher rating, 82% of the crowd is seen as bearish; or in other words has the expectation that the price will fall. So that means that the bullish 18% has a very rosy future picture.

I of course also tried to make an assessment. Through a dozen interactive graphs I have to try to estimate a range of criteria that are relevant for Monster:

Trefis | Interactieve grafieken, 1

The blue line with dots is mine; I can adjust it in many ways by dragging every ball back and forth with my mouse.

After going through 10 of these graphs my assessment of the share price of MWW rolls out: $7.13. That’s not very high, but not impossible. After all, in early 2009 Monster had already arrived at an equally low point:

image

I would also not be surprised if Monster already reaches the Trefis price of $11.47 today. In any case, the rates in Europe are colored blood red and it is expected that the U.S. will follow.

Trefis is a funny and useless pastime; after all the market is the biggest crowdsourcer of them all. And it is there that the precise value of Monster is ultimately determined. Every day again.

Geef een antwoord