Noteboom: ‘Randstad moet groter en beter dan Adecco’

Ben NoteboomAls het aan topman Ben Noteboom ligt, wordt Randstad groter dan wereldmarktleider Adecco. Dat zegt hij in een ‘Community Call’ op beleggerswebsite IEX.nl. Daar beantwoordt hij losjes 22 vragen die beleggers de afgelopen weken hebben ingezonden. Een sympathiek initiatief – en niet minder interessant.

Waar andere topmannen de namen van hun concurrenten niet over hun lippen kunnen krijgen, draait Noteboom er niet omheen: Randstad wil de nummer één uitzender van de wereld worden. In Notebooms eigen woorden: “de grootste, de beste en best presterende speler in onze sector.” En zo stelt hij: “Er zijn […] ingrediënten genoeg waardoor we op termijn Adecco voorbij zouden kunnen streven.”

Maar hoe dat moet gebeuren? Niet met acquisities.

Ben NoteboomIf it’s left up to CEO Ben Noteboom, Randstad is going to be bigger than the world market leader Adecco. He says so in a ‘Community Call‘ on the Investor website IEX.nl. Here he casually answers 22 questions which investors have sent in recent weeks. A friendly initiative – and no less interesting.

While other executives can’t get the names of their competitors over their lips, it’s no sweat for Noteboom: Randstad wants to be the number one temp agency in the world. Noteboom, in his own words: “The biggest, best and most efficient player in our industry.” And he says: “There are […] enough ingredients which ensure that we could pass Adecco in due time.”

But how that needs to happen? Not with acquisitions.

Noteboom over Adecco
Immers, zo stelt de topman, vooraleer Randstad weer aan het kopen slaat, moet het bedrijf in staat zijn om dividend uit te keren. En daarvoor moet de verhouding tussen schuld en winstgevendheid beter zijn.

Mocht die verhouding snel verbeteren, dan sluit Noteboom een overname van Brunel desgevraagd uit: “Een overname van Brunel lijkt […] niet voor de hand liggend.”

Ook laat Noteboom weten dat hij niet bang is als USG People in handen komt van Adecco: “De omvang van Adecco in Nederland is relatief gering. Een eventuele overname door Adecco zou het krachtenveld dus niet wezenlijk doen veranderen.”

En de crisis?
Ook interessant is hoe de topman van de tweede mondiale uitzender tegen de valutacrisis aankijkt. Want, wat als de inflatie de pan uit rijst? Op de vraag hoe de uitzendsector zich indekt tegen inflatie, stelt Noteboom: “Inflatie is geen belangrijk issue in onze sector. Aangezien we een marge over de loonkosten berekenen heeft [het] meestal zelfs een licht positief effect.”

De complete lijst met vragen en antwoorden is hier te vinden.

Noteboom about Adecco
Indeed, says the CEO, before Randstad starts buying stores again, the company must be able to pay dividends. And therefore the relationship between debt and profitability needs to be better.

If that proportion improves quickly, then Noteboom, when asked, excludes an acquisition of Brunel: “An acquisition of Brunel doesn’t seem […] obvious.”

Noteboom also shows that he is not afraid that USG People might end up in the hands of Adecco: “The extent of Adecco in the Netherlands is relatively low. A possible takeover by Adecco, would then not change the forces substantially.”

And the crisis?
Also interesting is how the CEO of the second global broadcaster is looking at the currency crisis. After all, what if inflation skyrockets? When asked how the temp agency sector is protecting against inflation, Noteboom states: “Inflation is not an important issue in our industry. Since we calculate a margin on labor costs [it] often even has a slightly positive effect.”

The complete list of questions and answers can be found here.

Geef een reactie

1 Comment