Breaking news: Vacatures in mei

puzzled Mei 2010 is alweer verleden tijd en dat betekent dat we de balans op kunnen maken van de ontwikkeling van het vacaturevolume van de afgelopen maand.

En het is een wat onduidelijke balans. We gaan weliswaar nog steeds naar beneden; 4,4% minder vacatures in vergelijking met mei 2009, maar de daling is wel heel gering te noemen. En daarmee is de bodem nu wel bereikt. Tenminste, de bodem van de recessie die we dankzij de VS hebben gekregen. Want in de komende maanden wordt het de vraag of de volgende recessie (dankzij de monetaire crisis van de Eurolanden) een volgende klap aan de arbeidsmarkt uit gaat delen.

puzzled May 2010 has already passed and that means we can look back at the evolution of the vacancy volume over the last month.

And it is a somewhat unclear balance. Although we are still going down (4.4% fewer jobs compared to May 2009), the decrease could be considered very small. And with this we have now reached the bottom. Well, the bottom of the recession that we received from the U.S. Because in the coming months the question will become whether the next recession (thanks to the monetary crisis of the Euro countries) is going to be another blow to the labor market.

In een grafiek ziet het er voor de maand mei over de afgelopen 3 jaar zo uit:

Aantal vacatures in de maand mei, 2008 – 2010

Aantal vacatures in de maand mei, 2008 – 2010

Tja, we zijn weliswaar mijlenvwer verwijderd van het volume van mei 2008, maar het verschil tussen 2009 en dit jaar is minimaal te noemen; zo’n 5.000 vacatures. Het betekent wel dat we nog steeds op een extreem laag niveau zitten, maar we lijken niet verder te dalen..

Dat zijn natuurlijk nog altijd een heleboel vacatures, maar sinds het uitbreken van de crisis is dit volume nog nooit zo laag geweest. Wat op zijn minst een hoopvol signaal is voor de nabije toekomst.

Vacature jaarvolume
Door het aantal nieuwe vacatures over de afgelopen 12 maanden bij elkaar op te tellen krijg je een getal dat is gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

Door dit iedere maand te doen krijg je dus een beeld van het aantal nieuwe vacatures in de tijd; waarmee een proxy voor de gezondheid van de economie wordt verkregen.

Een daling in het aantal vacatures suggereert een op handen zijnde afkoeling van de economie; een stijging laat een opwarming van de economie zien.

En dat geeft het volgende beeld:

 Jaarvolume nieuwe vacatures juli 2008/ juni 2009 – juni 2009/ mei 2010

Jaarvolume nieuwe vacatures juli 2008/ juni 2009 – juni 2009/ mei 2010

De laatste drie periodes laten nog maar nauwelijks een daling zien; van 1,552 miljoen vacatures naar 1.541 miljoen vacatures op jaarbasis. Met andere woorden; we zitten op de bodem van de dalende trend. Het betekent overigens wel dat we ten opzichte van de periode voor het uitbreken van de crisis bijna 28% aan vacaturevolume hebben ingeboet. Op jaarbasis komt dat overeen met een verlies van zo’n 500.000 vacatures…

Hoe dan ook, we lijken op dit moment dus op de bodem van de daling van het vacaturevolume te zijn aangekomen. Nu is de belangrijkste vraag: gaat de monetaire crisis van de Eurolanden ons nog verder in de ellende storten? En wat voor effect zal dit op de arbeidsmarkt hebben?

The graph below shows the month of May over the past three years:

Aantal vacatures in de maand mei, 2008 – 2010

Number of vacancies in the month of May, 2008 – 2010

Well, we might be miles away from the volume of May 2008, but the difference between 2009 and this year could be called minimal; about 5,000 jobs. It means that we are still sitting on an extremely low level, but we don’t seem to be falling any further…

This is obviously still a lot of jobs, but since the outbreak of the crisis, this volume has never been so low. Which at least, is a hopeful sign for the near future.

Annual vacancy volume
By adding up the number of new jobs over the past 12 months you get a number that has been adjusted for seasonal influences.

So by doing this every month you get a picture of the number of new vacancies over time. With that, you obtain a proxy for the health of the economy.

A decline in the number of vacancies suggests an imminent slowdown of the economy, an increase shows a warming of the economy.

And that brings us to the following image:

 Jaarvolume nieuwe vacatures juli 2008/ juni 2009 – juni 2009/ mei 2010

Annual Volume of new jobs July 2008 / June 2009 – June 2009 / May 2010

The last three periods barely show a decrease, from 1.552 million to 1.541 million job vacancies annually. In other words, we are at the bottom of the downward trend. It also means that the vacancy volume, compared to the period before the outbreak of the crisis, has fallen by almost 28%. On an annual basis, that equates to a loss of some 500,000 jobs …

Anyway, at present we seem to have arrived at the bottom of the drop in the vacancy volume. Now the question is: will the monetary crisis of the Euro countries pull us even further in the misery? And what effect will this have on the labor market?

Geef een antwoord

1 Comment