hireINSIDER van Careerbuilder is erg mager

Careerbuilder | hireINSIDERCareerBuilder komt met een nieuwe dienst: hireINSIDER. Hiermee kan je als werkzoeker een indruk krijgen van de ‘concurrentie’ voor een vacature die jij interessant vindt. En dat kan natuurlijk verdomde interessant zijn; zeker in een markt met zo’n hoge werkloosheid als de VS.

Maar wat heeft hireINSIDER mij als werkzoeker nou precies te bieden? En, wat nog veel belangrijker is; wat kan ik er vervolgens mee? De hoogste tijd voor een nader onderzoek.

Careerbuilder | hireINSIDERCareer Builder comes with a new service: hireINSIDER. This allows you, as a job seeker, to get an impression of the ‘competition’ for a job that you find interesting. Which can obviously be rather compelling, especially in a market with such a high unemployment rate as in the U.S.

But what exactly has hireINSIDER to offer for me as a job seeker? And even more importantly, what can I do with it then? High time for further investigation.

Dit is hoe CareerBuilder deze week hireINSIDER aankondigde:

CareerBuilder launched a free tool this week called hireINSIDER that helps to remove some of the guesswork from the application process by enabling job seekers to see how they stack up against other applicants for a job

Nou, dat van die free tool is maar een halve waarheid. Want wil je een gedetailleerd beeld hebben van de concurrentie, dan moet je de Premium versie kopen. En dat kost je $30 voor 30 dagen of $60 voor 90 dagen. Jawel, CareerBuilder is zonder enige twijfel een recessieprofiteur. En dat geeft een akelige smaak in de mond…

Het gratis hireINSIDER rapport
Maar wat heeft de gratis versie van hireINSIDER mij te bieden?  Vooral een kwalitatief inzicht in een aantal karakteristieken van de andere sollicitanten:

hireINSIDER | gratis rapport, overview

Afgezien van de pie charts krijg ik hier bitter weinig meetbare informatie voorgeschoteld. Er staat namelijk geen schaal bij de bar charts. Dus heb ik geen idee hoeveel kandidaten aan welk criterium voldoen. En dan is er ook nog het Volume of applications. Met een zodanig grove indeling dat ik ook hier niets aan heb. Want of het zijn minder dan 25 sollicitaties (wat al een fors aantal is) of de eerstvolgende trap is 25 – 100 sollicitaties. Ja, dat is lekker informatief…

Met andere woorden; CareerBuilder probeert mij wel heel erg in de richting van de betaalde variant te duwen.

Er zijn overigens nog drie tabbladen die ik kan bekijken. Allereerst Education:

hireINSIDER | gratis rapport, Education

Nou, als ik een beetje geluk heb en goed kan rekenen lukt het me nog om een inschatting te maken van de verdeling van de opleidingsniveau’s. Maar het was toch echt sympathieker geweest van CareeBuilder om deze getallen er gewoon bij te zetten. In plaats van me te laten gokken. Of betalen…

De volgende tab gaat over Experience:

hireINSIDER | gratis rapport, Experience

Tja, hier geldt hetzelfde als bij Education. Gokken in plaats van weten. Zeer vervelend.

De laatste tab heeft betrekking op het salaris; en ik weet niet zo goed wat ik hiermee aan moet:

hireINSIDER | gratis rapport, Compensation

Leuke bar charts, maar wat heb ik hieraan?

Afijn, dit was het volledige, gratis rapport. Het lijkt veel te bieden, maar feitelijk is er weinig informatie waar ik als werkzoeker iets mee kan. En dat is toch wel erg frustrerend. Vooral omdat ik vervolgens $30 neer zou moeten tellen om een rapport te zien waar ik wel iets aan heb.

Een aantal andere overwegingen
Careerbuilder heeft naast de nogal onaangename betaalvariant een aantal andere fouten gemaakt bij de realisatie van hireINSIDER. Ik wil de drie belangrijkste even de revue laten passeren.

Allereerst krijg je met hireINSIDER uitsluitend inzicht in criteria van sollicitanten die via CareerBuilder hebben gesolliciteerd. Als een sollicitant via een andere vacaturesite of ander kanaal heeft gesolliciteerd is daarvan niets terug te vinden in hireINSIDER. Een aspect wat CareerBuilder gemakshalve is ‘vergeten’ te vermelden… Hoewel dit voor een gratis variant natuurlijk geen probleem is, gaat het wel knellen als je $30 moet neertellen voor een beeld van een deel van de andere sollicitanten. En je daar niet voor wordt gewaarschuwd…

Verder kan ik de rapportage pas zien als ik op een vacature heb gesolliciteerd. Da’s natuurlijk verdomde onhandig. Want als werkzoeker zou ik op zijn minst de mogelijkheid willen hebben deze informatie voorafgaand aan mijn sollicitatie te kunnen zien. En dan niet in een apart rapport, maar integraal; direct bij de vacature. Dat geeft me tenslotte waardevolle informatie waardoor ik al dan niet kan beslissen om te solliciteren.

En dan is er nog het belangrijkste gebrek aan hireINSIDER. Ik zie weliswaar wat de andere CareerBuilder sollicitanten aan kwalificaties hebben; maar ik zie niet in hoeverre ze hiermee voldoen danwel over- of ondergekwalificeerd zijn voor de betreffende vacature. Ik wil zien in hoeverre ik op de eisen en wensen van de vacature pas en in hoeverre de andere sollicitanten een betere ‘fit’ zijn. Dat is pas belangrijk!

Conclusies
Voor werkzoekers is ieder inzicht in de kansen bij een sollicitatie natuurlijk waardevol. In dat opzicht is hireINSIDER een prettige toevoeging. Maar daar houdt het wel meteen op. Want de wijze waarop CareerBuilder dit nieuwe product heeft opgezet verdient verder louter onvoldoendes.

hireINSIDER zegt bedoelt te zijn voor werkzoekers, maar mist juist die eigenschappen die het echt waardevol voor werkzoekers zou maken. Zoals zo vaak is het product niet opgezet vanuit de behoeftes van de werkzoeker, maar vanuit de mogelijkheden die Careerbuilder graag wil bieden. En daarmee is een mager product gerealiseerd.

This is how CareerBuilder announced hireINSIDER this week:

CareerBuilder launched a free tool this week called hireINSIDER that helps to remove some of the guesswork from the application process by enabling job seekers to see how they stack up against other applicants for a job

Well free tool is only a half truth. Because if you want to have a detailed picture of the competition, you have to buy the Premium version. And that costs you $30 for 30 days or $60 for 90 days. Yep, CareerBuilder is without a doubt a recession profiteer. And that leaves a nasty taste in the mouth…

The free hireINSIDER report
But what has the free version of hireINSIDER to offer me? Especially a qualitative insight into some characteristics of the other applicants:

hireINSIDER | gratis rapport, overview

Apart from the pie charts, I do get precious little quantifiable information presented. As there is no scale with the bar charts. So I have no idea how many candidates meet that criterion. And then there’s also the Volume of applications. With such a rough classification that it is also useless. Because they are either less than 25 applications (which is already a large number) or the next stage is 25-100 applications. Yes, that’s good information …

In other words, CareerBuilder tries very much to push me towards the paid version.

Moreover, there are three other tabs that I could check. First of all Education :

hireINSIDER | gratis rapport, Education

Well, if I’m lucky and can count well, I manage to have an estimate of the distribution of educational levels. But it would have been sympathetic if CareerBuilder had just put these numbers in place. Instead of letting me gamble. Or pay …

The next tab is about Experience :

hireINSIDER | gratis rapport, Experience

Well, here the same goes as with Education. Gambling instead of knowing. Very annoying.

The last tab covers the salary, and I’m not sure what I should do with it:

hireINSIDER | gratis rapport, Compensation

Nice bar charts, but what use is it?

Anyway, this was the full, free report. It seems to offer a lot, but in fact there is little information I could use as a job seeker. And that’s very frustrating. Especially since I then would have to put down $30 to see a report that is actually of any use.

Some other considerations
In addition to the rather unpleasant payment option, CareerBuilder has made a number of other errors in the realization of hireINSIDER. I want to look over the three most important ones briefly.

First, with hireINSIDER you only get insight into the criteria of candidates who have applied through CareerBuilder. If a candidate applied through another job site or other channel then it is not reflected in hireINSIDER. A factor that CareerBuilder conveniently ‘forgot’ to mention… While this is of course no problem for a free version, it does pinch if you need to shell out $30 for a picture of some of the other candidates. And you do not get a warning for that…

I can also see the report only when I’ve applied for a job. That’s pretty damn clumsy. Because as a job seeker, I would at least like to have the opportunity to see this information prior to my application. And not in a separate report, but integral, directly with the job. This finally gives me valuable information with which I may or may not decide to apply.

And then there is the main lack of hireINSIDER. While I see what the other candidates at CareerBuilder have as qualifications, I do not see how they meet or are over or under qualified for the vacancy. I want to see how I meet the needs and demands of the job and to which extent the other candidates are a better ‘fit’. Now that is important!

Conclusions
For job seekers, any insight into the opportunities for a job are of course valuable. In that respect hireINSIDER is a nice addition. But that’s really all there is to it. Because the way CareerBuilder has launched this new product fails on all other levels.

HireINSIDER said it is meant for job seekers, but lacks the very qualities that would make it really valuable to them. As so often the product is not designed based on the needs of job seekers, but rather on what CareerBuilder wants to offer. And with it a very rather tenuous product was realized.

Geef een reactie