Manpower’s MEOS blijft een verzinsel

Logo en logotype ManpowerMonster heeft de Monster Employment Index (MEI) en Manpower heeft de Manpower Emplyement Outlook Survey (MEOS). Beide rapportages roepen periodiek iets over de stand van de arbeidsmarkt. En beide rapportages zijn lachwekkend slecht.

Gisteren kwam de MEOS weer eens uit. En de conclusie van dit rapport is als volgt: De Nederlandse werkgevers voorspellen een groei van hun personeelsbestand tijdens het derde kwartaal van 2010.

Nou, dat is een fraaie conclusie. En eentje die hersenloos door de media wordt overgenomen. Maar klopt er ook iets van? Tja…

Logo en logotype ManpowerMonster has the Monster Employment Index (MEI) and Manpower has the Manpower Employment Outlook Survey (MEOS). Both reports periodically yell something about the state of the labor market. And both reports are laughably bad.

Yesterday MEOS came out once again. And the conclusion of this report is as follows: Dutch employers predict an increase in their workforce during the third quarter of 2010.

Well, that’s a nice conclusion. And one that’s been brainlessly accepted by the media. But is there anything accurate about it? Well…

Laat ik eens een vergelijking maken tussen de MEOS en het vacaturevolume. Je zou tenslotte verwachten dat de voorspellingen van Nederlandse werkgevers een effect hebben op het aantal gepubliceerde vacatures. Voorzien werkgevers een krimp van het personeelsbestand; dan zal het vacaturevolume ook krimpen. Verwachten werkgevers een groei; dan neemt het vacaturevolume toe. Toch?

Laat ik eerst eens kijken naar de resultaten van de MEOS:

MEOS: Voorspelling banengroei/banenkrimp, Q1 2008 – Q3 2010

MEOS: Voorspelling banengroei/banenkrimp Nederland, Q1 2008 – Q3 2010

Mooi he! Die werkgevers toch… Volgens de MEOS voorspelden de werkgevers tot en met het 2e kwartaal van 2009 een groei van het personeelsbestand in Nederland. Maar liefst 4% van de werkgevers gaf zelfs in Q1 van 2009 nog aan dat ze voor het 2e kwartaal van dat jaar een uitbreiding van het personeelsbestand verwachtten.

De harde werkelijkheid laat echter een totaal ander beeld zien:

Nederland: %verandering van het vacaturevolume (2008 – heden)

Nederland: %verandering van het vacaturevolume (2008 – heden)

Bovenstaande grafiek laat de verandering van het vacaturevolume op basis van een voortschrijdend jaarvolume zien over de periode van 2008 tot heden. En hieruit blijkt dat er sinds 2008 alleen maar sprake is van een daling van het aantal vacatures. Met een zeer steile afname in een periode waarin volgens de MEOS 8% (Q1 2009) en 4% (Q2 2009) van de werkgevers nog een groei voorspelden. De vraag is dan natuurlijk; hoe kan je als bedrijf groeien zonder vacatures te publiceren? Het antwoord: dat kan niet.

En ook in de periode waarin werkgevers groei nog krimp voorspelden zou je toch verwachten dat er geen verdere daling van dat vacaturevolume zou optreden. Je hebt tenslotte nog altijd de ‘vervangingsvraag’? Maar niets daarvan; ook dan daalt het vacatruevolume nog altijd door. Pas sinds kort lijkt het vacaturevolume op een bodem te zijn aangekomen, maar ondertussen zou er, volgens de MEOS) alweer een groeiende behoefte bij werkgevers moeten bestaan. Tenslotte zul je nu al moeten adverteren om in het 3e kwartaal een groei van je personeel te kunnen realiseren…

Conclusie
Manpower maakt zich volstrekt belachelijk met haar MEOS rapportages; kwartaal na kwartaal. Ze lijkt daarmee Monster af te willen troeven in stupiditeit. De rapportage heeft geen enkel fundament in de realiteit zoals uit werkelijke aantallen blijkt. Intenties van werkgevers zijn tenslotte geen realiteit.

Het lijkt me verstandiger als Manpower zich zou beperken tot het bemiddelen van tijdelijk personeel. Hopelijk heeft ze daar meer verstand van.

Let me make a comparison between the MEOS and the vacancy volume. One would also expect that the predictions of Dutch employers have an effect on the number of jobs advertised. If employers predict a shrinkage of the workforce, then also the vacancy volume will shrink. If employers expect to grow, then the vacancy volume grows. Right?

Let me first look at the results of the MEOS:

MEOS: Voorspelling banengroei/banenkrimp, Q1 2008 – Q3 2010

MEOS: Prediction job growth / job decline Netherlands, Q1 2008 – Q3 2010

How cute! Those employers… According to the MEOS, the employers predicted a growth of the workforce in the Netherlands until the second quarter of 2009. No less than 4% of employers, even in Q1 of 2009, still indicated they were expecting an increase in staff in the second quarter of that year.

The hard reality shows an entirely different picture:

Nederland: %verandering van het vacaturevolume (2008 – heden)

Netherlands:% change in job volume (2008 – present)

The above chart shows the change in the vacancy volume based on a rolling annual volume over the period from 2008 to the present. It also shows that, since 2008, the number of vacancies has only declined. With a very steep decline at a time when, according to the MEOS, 8% (Q1 2009) and 4% (Q2 2009) of employers still predicted further growth. The question is, of course, how can your company grow without advertising job vacancies? The answer: you can not.

And, in the period in which employers predicted neither shrinking nor growth, you would also expect that no further decrease in vacancy volume would occur. After all, there is still the “replacement demand, isn’t there?” But even so, the vacancy volume continues to drop. Only recently, the vacancy volume seems to have arrived at a bottom but meanwhile, there should be, according to MEOS, a growing need for employers. Finally, you will need to advertise now in order to achieve a growth of your staff in the third quarter…

Conclusion
Manpower is making a complete fool of itself with its MEOS reports; quarter after quarter. It seems to want to overdo Monster in stupidity. The report has no foundation in reality, as the actual numbers show. Intentions of employers are, after all, not a reality.

I think it would be wiser if Manpower would limit itself to the placement of temporary staff. Hopefully they know a little more about that.

Geef een antwoord

8 Comments