Glassdoor 2 jaar, CompanyRating schijndood

SNAGHTMLae43319Medio augustus 2008 startte VNU Media onderdeel Intermediair met de site CompanyRating; een site waar je via vrolijk gekleurde rozetjes snel een indruk kan krijgen van inhoud van het werk, sfeer, doorgroei-mogelijkheden, werkdruk, vrijheid en beloning van een werkgever. Een visueel zeer fraai vormgegeven site.

Maar CompanyRating is, en was, niet uniek. Enkele maanden eerder (juni 2008) was in de VS ook al een vergelijkbare site gelanceerd: Glassdoor. En die site is nu dus exact twee jaar oud. Een mooi moment om de twee werkgeversvergelijkers eens zelf te vergelijken.

SNAGHTMLae43319Mid August 2008, VNU Media division Intermediary, began the site CompanyRating, a site where, with happy colored rosettes, you can get a quick idea of the content of the work, atmosphere, career opportunities, workload, freedom and reward of an employer. A visually beautifully designed site.

However CompanyRating is, and was, not unique. A few months earlier (June 2008) another similar site was launched in the U.S.: Glassdoor. And that site is now exactly two years old. A good moment to compare the two employer comparers.

Achtergrond
CompanyRating en Glassdoor site leven van de content die door bezoekers wordt achtergelaten: user generated content. Dergelijke sites worden pas succesvol als het collectief aan gebruikers heel veel content achterlaat. Dan is er waarde te vinden voor genoeg bezoekers om van een (klein) deel van die bezoekers een tegenprestatie te mogen verwachten.

Alles draait dus om de content die bezoekers bereid zijn achter te laten. En in het algemeen is maar een klein percentage van de bezoekers bereid om de moeite te nemen iets achter te laten:

Participatiegraad rating sites

Bovenstaand figuur toont de Europese cijfers op de vraag: Welke van de volgende activiteiten doe je regelmatig online (minstens 1 keer per maand).

Als slechts zo’n klein deel van bezoekers bereid zijn content te fabriceren dan is een groot aantal bezoekers natuurlijk een voorwaarde om voldoende verse content te bieden. En zonder verse content geen (nieuwe) bezoekers.

De vergelijking
Traffic is in dit verband cruciaal, zoveel is hopelijk wel duidelijk. Een korte blik op de Alexa ranking van CompanyRating en Glassdoor leert dit:

  • CompanyRating: > 1.500.000
  • Glassdoor: 6.158

En ja, hoe hoger de Alexa ranking , des te lager de aantallen bezoekers.

Nu is Glassdoor natuurlijk een Engelstalige site en CompanyRating is uitsluitend in het Nederlands beschikbaar. Maar dan nog. Ter vergelijking; RecruitmentMatters heeft een Alexa ranking van rond de 110.000. En dat voor een eenvoudig weblog…

Weinig traffic betekent gegarandeerd weinig content; veel traffic maakt de kans op veel content veel groter, maar is nog geen garantie. Dus hoe zit het met die content?

Laten we eerst eens naar Glassdoor kijken:

Glassdoor | Progress since launch

Indrukwekkend! Meer dan 1 miljoen reviews van in totaal 84.000 bedrijven. En dat binnen een tijdsbestek van 2 jaar! Dat zijn gemiddeld bijna 1.400 reviews per dag. Met een gemiddeld bijna 12 reviews per bedrijf.

Als bezoeker van Glassdoor is er dus veel verse content te vinden waarbij de kans dat een bedrijf voldoende reviews heeft om een redelijk betrouwbaar beeld te kunnen vormen. Waarbij natuurlijk altijd een risico bestaat dat negatieve reviews de overhand hebben.

Hoe zit het met CompanyRating. Op basis van hun Alexa ranking zijn de verwachtingen niet bepaald hoog gespannen. En dat lijkt ook wel te kloppen. Gemiddeld komen er 14 reviews per dag bij (hoewel dat het laatste halfjaar niet meer dan 5,4 per dag is…) en zijn er 3,5 review per bedrijf te vinden. Een totaal ander verhaal dus.

Conclusie
Twee jaar na de lancering van Glassdoor is de site alive and kicking. Groeiend en bloeiend en zonder enige twijfel gereed voor verdere groei. Glassdoor heeft de kritische massa aan zowel bezoekers als content om de rating site relevant en aantrekkelijk te houden.

CompanyRating is nog geen twee jaar maar lijkt al oud en versleten. Sterker nog, de site is schijndood. VNU Media zou er in mijn optiek goed aan doen om het ding uit haar lijden te verlossen. Want hier valt voor een bezoeker geen enkele waarde te vinden. Een fraai ontwerp is dus zeker geen garantie op succes.

Background
CompanyRating and the Glassdoor sites live of the content left behind by the visitors: user generated content. Such sites are only successful if the collective of users leave a ton of content behind. Then there is value to be found for enough visitors to expect a return from a (small) part of those visitors.

So everything is about the content that those visitors are willing to leave. And in general it is only a small percentage of visitors that are willing to make the effort to leave something:

Participatiegraad rating sites

The above figure shows the European figures responding to the question: Which of the following activities do you perform regularly online (at least 1 time per month).

If only such a small proportion of visitors are willing to produce content then a large number of visitors, of course, is a condition for having sufficient fresh content to offer. And without fresh content no (new) visitors.

The equation
Traffic is crucial in this respect, hopefully that’s obvious. A brief look at the Alexa ranking from CompanyRating and Glassdoor shows this:

  • CompanyRating: > 1.500.000
  • Glassdoor: 6.158

And yes, the greater the Alexa ranking, the lower the number of visitors.

Now of course Glassdoor is an English language site and CompanyRating is only available in Dutch. But still. By comparison, RecruitmentMatters has an Alexa ranking of around 110,000. And that for a simple blog …

Low traffic guarantees little content, much traffic means the chance of a lot of content is much greater, but is not yet guaranteed. So what about the content?

Let us first look at Glassdoor:

Glassdoor | Progress since launch

Impressive! Over 1 million reviews of a total of 84,000 companies. And that within a period of 2 years! These are on average almost 1,400 reviews per day. With an average of almost 12 reviews per company.

So, as a visitor of Glassdoor there is a lot of fresh content to find so that the probability is high that a company has enough reviews to form a reasonably accurate picture. Which of course always includes a risk that negative reviews are predominant.

What about CompanyRating. Based on their Alexa rankings, there are not particularly high expectations. And it also seems to be correct. On average there are 14 reviews per day (although that hasn’t been more than 5.4 per day the last six months…) and there are 3.5 reviews per company to be found. A totally different story.

Conclusion
Two years after the launch of Glassdoor the site is alive and kicking. Growing and flowering and, without a doubt, ready for further growth. Glassdoor has the critical mass of both visitors and content to keep the rating site relevant and attractive.

Company Rating is not yet two years but already looks old and worn. Even more, the site has apparently asphyxiated. VNU Media, in my opinion would do well to put the thing out of its misery. Because there is no value to be found for a visitor. It seems a beautiful design is certainly no guarantee of success.

Geef een reactie

8 Comments