Vlaamse werkgever is conservatief

VDAB, de Vlaamse versie van UWV WERKbedrijf, heeft recent een zeer interessant onderzoeksrapport gepubliceerd over het gebruik van verschillende wervingskanalen bij Vlaamse werkgevers.

Hierbij heeft VDAB de werkgevers de keuze uit maar liefst 15 verschillende kanalen geboden; met het volgende resultaat:

VDAB: percentage bedrijven dat gebruik maakt van wervingskanalen

VDAB: percentage bedrijven dat gebruik maakt van wervingskanalen

VDAB, the Flemish version of UWV WERKbedrijf, has recently published a very interesting research paper on the use of different recruitment channels used by Flemish employers.

For this, VDAB offered employers a choice of 15 different channels, with the following result:

VDAB: percentage bedrijven dat gebruik maakt van wervingskanalen
VDAB: percentage of companies that use recruitment channels

En wat blijkt? Vlaamse werkgevers zijn bepaald conservatief te noemen als het om het inzetten van wervingskanalen gaat. De NOA zou hier helemaal blij van worden: maar liefts 54,9% van de bedrijven zegt nog vacatures in de krant te zetten.

Vlaamse werkgevers blijken overigens echte netwerkers als het om het vinden van nieuw personeel gaat. Want met stip bovenaan staat referrel recruitment; met bijna 75%. Ook zakelijke relaties worden blijkbaar uitgeplozen bij de zoektocht naar nieuwe medewerkers; maar liefst 60% van de werkgevers geeft aan ook dit middel in te zetten. En ook campus recruitment wordt niet geschuwd

Tegen al dat geweld steken digitale media wel zeer schril af. Commerciele vacaturesites (19%) scoren zelfs nog aanzienlijk lager dan de wervingssites van de bedrijven zelf (38%). Alleen de publieke vacaturesites (zoals de site van de VDAB zelf) scoren redelijk hoog met 51%.

In dit verband mag het nauwelijks een verrassing worden genoemd dat Vlaamse werkgevers nauwelijks gebruik maken van de mogelijkheden van online netwerken bij de zoektocht naar personeel: 3,4%.

Overigens blijkt de Vlaamse werkgever heel gericht om te gaan met de verschillende wervingskanalen. Zo is er een enorm verschil in de inzit van digitale wervingskanalen bij de werving van arbeiders in vergelijking met kaderpersoneel:

VDAB: Aandeel digitale wervingskanalen bij arbeidsers en kaderpersoneel

VDAB: Aandeel digitale wervingskanalen bij arbeidsers en kaderpersoneel

Voor lager opgeleid personeel zijn de publieke vacaturesites dus popuair, voor professionals is dat vooral de eigen wervingssite. En ook commerciele vacaturesites zijn populair bij de werving van hoger personeel. Maar het meest opvallend is toch wel het verschil in gebruik van sociale netwerken tussen deze twee beroepsgroepen. Vlaamse werkgevers maken nadrukkelijk, zij het bescheiden, gebruik van netwerksites bij de werving van hoger personeel. Voor lager opgeleid personeel worden de sociale netwerksites volledig genegeerd.

Overigens maakt het ook nog heel veel uit of je een kleinere danwel een grote werkgever bent bij de keuze van de verschillende digitale wervingskanalen:

 VDAB: Aandeel digitale wervingskanalen per werknemersklasse

VDAB: Aandeel digitale wervingskanalen per werknemersklasse

Opvallend is vooral de sterke stijging van de eigen wervingssite bij toenemende werkgeversgrootte.  En het zeer beperkte gebruik van commerciele vacaturesites door kleinere werkgevers. Een verstandige keuze: een vacatureplaatsing is duur en je wordt in het algemeen ondergesneeuwd door de grote vacaturepompers als uitzenders en werving & selectiebureaus.

Het gebruik van sociale netweken is nog niet goed doorgedrongen bij de kleinere en middelgrote werkgevers; grotere werkgevers lijken dit onderdeel toch met regelmaat in de wervingsmix mee te nemen.

Afijn, een rapport van VDAB die naar mijn mening meer dan de moeite waard is. Zeker als je in het Belgische gaat werven is het goed te weten wat zoal de praktijk is. En er is nog veel meer te lezen dan hier aan bod is gekomen. Downloaden dus!

And guess what? Flemish employers can definitely be described as conservative when it comes to the use of recruitment channels. The NOA would sure be glad to see this: no less than 54.9% of companies say they still publish vacancies in the newspapers.

Flemish employers also appear to be real networkers when it comes to finding new staff. Because leading the race is referral recruitment, with almost 75%. Business relationships are also apparently used intensely in the search for new employees; up to 60% of the employers indicate that they use them to find employees. And campus recruitment is not shunned either.

The digital media contrasts sharply against all these fireworks. Commercial vacancy sites (19%) even score significantly lower than the recruitment sites of the companies themselves (38%). Only the public job boards (such as the site from VDAB itself) score relatively high at 51%.

In this context, it is hardly a surprise that Flemish employers barely use the potential of online networks in the search for staff: 3.4%.

Anyway, the Flemish employers show a highly targeted approach to the different recruitment channels. There is, for instance, a huge difference in the use of digital recruitment channels for recruiting skilled workers compared with executives:

VDAB: Aandeel digitale wervingskanalen bij arbeidsers en kaderpersoneel

VDAB: Share digital recruitment channels with skilled workers and executives

For lower educated personnel, the public job sites are popular, but professionals mainly use the recruitment site of the business. Commercial job boards are also popular in the recruitment of senior staff. But the most striking of all is the difference in use of social networks between these two profession groups. Flemish employers are emphatic, albeit modestly, using networking sites in the recruitment of senior staff. For the less trained personnel, the social networking sites are completely ignored.

Moreover it also makes a big difference whether you’re a small or a large employer in the selection of the various digital recruitment channels:

 VDAB: Aandeel digitale wervingskanalen per werknemersklasse

VDAB: Share digital recruitment channels per employee recruiting class

Especially striking is the sharp rise in employers’ personal recruitment sites with increasing employee size. And the very limited use of commercial job sites by smaller employers. A wise choice: a job placement is expensive and you are generally snowed in by the big job pumpers like temp agencies and recruitment agencies.

The use of social networks has not yet penetrated well with the small and medium-sized employers, large employers appear to include this with regularity in the recruitment mix.

Anyway, the VDAB report is, in my opinion, more than worthwhile. Especially if you go recruiting in Belgium, it is good to know what is common practice. And there’s a lot more to read there then what has been discussed. So download!

Geef een antwoord

1 Comment
  • Dolf
    says:

    ‘Zeker als je in het Belgische gaat werven is het goed te weten wat zoal de praktijk etc.’ 
    Een goed plan. Maar besef dat de schijnbare overenkomst in taal tussen Vlaanderen en Nederland de grootste hinderpaal is. Die overeenkomst suggereert namelijk een overeenkomst in denken. En die is er niet. In Vlaanderen (en Wallonie) zijn de sociale- en sociaal zakelijke omgangsnormen dermate anders dat in elk geval de meeste assertieve Nederlanders van ‘boven de Moerdijk’  er geen schijn van kans hebben.
    Onze trots, onze zakelijke directheid, is daar onze grootste vijand. Deze insteek wordt gezien als bewijs van onze botte arrogantie. Zaken doen, dat doe je daar ‘op restaurant’ en het verlenen van ‘vriendendiensten’ aan prospects of accounts is eerder regel dan uitzondering.