Wereldwijd werken: niet via uitzenders?

Manpower en Intelligence Group hebben gezamenlijk het witboek (brrr… dan bekt whitepaper toch lekkerder) Wereldwijd werken uitgebracht. Alweer een week geleden, en dat is me tot mijn schande volledig ontgaan. Want het is interessant leesvoer.

Ter illustratie hier een bijzonder aardige grafiek van de kanalen die internationale werkzoekers gebruiken bij hun zoektocht naar werk:

Manpower/IG!: Orientatiegedrag internationale werkzoekers

Manpower/IG!: Orientatiegedrag internationale werkzoekers

Manpower and Intelligence Group have jointly released the white paper, Working Worldwide. By now a week ago, and to my distress I completely missed it. Because it is interesting reading material.

To illustrate this, here is a very nice graph of the channels that international job seekers use in their search for work:

Manpower/IG!: Orientatiegedrag internationale werkzoekers

Manpower/IG!: Orientation behavior international job seekers

Het is ook meteen duidelijk dat het Internet een zeer aantrekkelijk kanaal is voor de internationale werkzoeker. Niet verwonderlijk natuurlijk, maar het is toch altijd weer fraai om dat zo nadrukkelijk bevestigd te zien.

En dan is er natuurlijk ook nog het persoonlijke netwerk, wat volgens mij zo langzamerhand ook goed samen kan worden genomen met social media.

Hoewel Manpower dus in het rapport een rol speelt is het opvallend om te zien wat voor rol uitzenders spelen in dat internationele werkzoeken: geen! Op zich opvallend, met name als je bedenkt dat grensoverschrijdend werk ongetwijfeld zal gaan toenemen. Uitzenders zijn echter nog altijd voor landelijk georganiseerd, met een landelijke P&L. Er is in de huidige structuur dus geen enkele incentive om over de grenzen samen te werken. Een interessante blokkade als je bedenkt dat we alleen al in Europa op termijn (2050) een gigantisch tekort aan arbeidskrachten dreigt (-15%).

Daarnaast hebben vacaturesites blijkbaar een grote aantrekkkingskracht op internationale werkzoekers. Dat klint als een opportunity voor vacaturesites. En dat is wel eens een prettige afwisseling in een tijd dat vacaturesites als de krant van morgen wordt gezien… Nou maar hopen dat ze ook iets met deze mogelijkheid gaan doen.

We can see immediately that the Internet is a very attractive channel for the international job seeker. Not surprising of course, but it’s always nice to see it confirmed so prominently.

And then there is also the personal network which, if you ask me, is becoming something that can be balled up with social media.

Although Manpower is a factor in the report it is striking to see what role the temp agencies play in the international job search: none! Which is in itself remarkable, especially considering that cross-border work will undoubtedly increase. Temp recruiters however are still organized by country with a national P&L. In the current structure, there is no incentive at all to cooperate across borders. An interesting block when you consider that over time (2050), in Europe alone, we risk a huge labor shortage (-15%).

In addition, vacancy sites seem to have a major attraction to international job seekers. That sounds like an opportunity for vacancy sites. And that’s a pleasant change at a time when job sites are seen as the newspaper of tomorrow… Now we just hope that they’ll actually do something with this possibility.

Geef een antwoord