Directeur ABU lult uit zijn nek

Aart van der Gaag Aart van der Gaag is directeur van de ABU. En blijkbaar een permabull, getuige de volgende uitspraak in De Financiele Telegraaf:

Natuurlijk kan de hemel altijd omlaag komen, maar ik zeg: mensen, het kan weer! We kunnen ons geld weer uitgeven, een huis kopen, een nieuwe auto aanschaffen. Alle seinen staan op groen

Ik vraag me af of Van der Gaag persoonlijk alle mensen gaat compenseren die op basis van zijn uitspraak geld gaan uitgeven om vervolgens te ontdekken dat niet alle seinen op groen stonden…

Aart van der Gaag Aart van der Gaag is director of the ABU. And apparently a permabull, judging by the following statement in De Financiele Telegraaf:

Of course, the sky can always come down, but I say people, it is possible again! We can spend our money again, buy a house, buy a new car. All lights are on green

I wonder if Van der Gaag will personally compensate all the people who, on the basis of his statement, start to spend money and then discover that all signals were certainly not green…

Gelul van een permabull
Nou heeft Van der Gaag natuurlijk reden om optimistisch te zijn. Tenslotte zijn de cijfers van de grote uitzenders hoopgevend. Maar wat Van der Gaag gemakshalve vergeet te vermelden is dat die hoopgevende cijfers gebaseerd zijn op een vergelijking met dezelfde periode in 2009. Toen de bodem zo ongeveer onder de hele uitzendmarkt werd getrokken.

En verder heeft de goede man blijkbaar enorme oogkleppen op. Wat er zich buiten de uitzendmarkt afspeelt is blijkbaar niet aan hem besteed (economische krimp in de VS, monetaire crisis in Eurolanden, enorme bezuinigingen in komende jaren). Nee, dat alles is een soort boze droom die je gewoon moet negeren.

Van der Gaag reutelt vrolijk verder; zittend op zijn roze wolkje:

Maar het herstel gaat nu ook met grote stappen. Die trend is bovendien ook in de omringende landen, zoals Duitsland, België, Frankrijk en Spanje, zichtbaar. Daarnaast zijn ook de demografische gegevens in ons voordeel. Door de vergrijzing zal het niet lang meer duren of de arbeidsmarkt is weer even krap als voor de crisis.

Jawel, met droge ogen!

Dan nu wat cijfers
Even een realiteitscheck. Van der Gaag haalt met name de industrie als groeisector voor de uitzendbranche aan. En het is waar dat in de afgelopen periodes daar sprake is van een sterke groei. Maar dat is groei ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. En dat is niet zo verwonderlijk.

Laten we eens kijken hoe de sector industrie op het gebied van uitzenduren zich de laatste jaren heeft ontwikkeld in de eerste 5 vierwekelijkse periodes van elk jaar:

ABU: Sector industrie, groei/krimp per periode (1 – 5), 2008 - 2010

ABU: Sector industrie, groei/krimp per periode (1 – 5), 2008 – 2010

De ABU  rapporteert iedere 4-wekelijkse periode de verandering van het uitzendvolume ten opzichte dezelfde periode in het vorige jaar. Dus is het bijzonder eenvoudig om te bepalen hoe een bepaalde periode het over de afgelopen jaren heeft gedaan.

Het volume aan uitzenduren voor periode 5 van 2007 stel ik voor het gemak op 100. Vervolgens kan ik de verandering van dat volume in de volgende jaren als volgt berekenen:

 1. In periode 5 van 2008 kromp de sector industrie met 4%. Het resterende volume is dus: 96
 2. In  periode 5 van 2009 was er een krimp van 35%. Het resterende volume is: 62,4
 3. In periode 5 van 2010 was er een groei van 26%. Het resterende volume is: 78,6

Met andere woorden, het volume aan uitzenduren in de industrie is nog altijd ongelofelijk laag ten opzichte van het volume van voor de financiele crisis; iets meer dan 3/4 van het volume in 2007!

En dan is de industrie nog de meest gunstige sector, zoals ook het voortschrijdend jaargemiddelde van de 4 sectoren die de ABU rapporteert, duidelijk laat zien:

 Voortschrijdend jaargemiddelde ABU sectoren, 2007 - 2010

Voortschrijdend jaargemiddelde ABU sectoren, 2007 – 2010

En er is een ander, veel onrustbarender signaal. Net als in de VS wil het vacaturevolume in Nederland maar niet groeien. In de VS is er al meer dan een jaar een groei in het volume aan uitzendbanen maar is er geen enkele groei in het volume aan permanente banen te signaleren.

Ook in Nederland wil het totale volume aan vacatures maar niet groeien en blijft op een bodem van rond de 30.000 nieuwe vacatures per drie weken hangen. En dat is overigens inclusief uitzendbanen…

Conclusie
Van der Gaag is natuurlijk een uithangbord van de uitzendmarkt. En in die rol moet hij misschien wel een wat rozig beeld van de economie kunnen schetsen. Maar door volledig los van de realiteit onzin uit te kramen is toch echt een paar stappen te ver. Zeker als hij op basis van de eigen cijfers aanzienlijk genuanceerder hoort te zijn. Dan kan alleen maar worden geconcludeerd dat de goede man uit zijn nek lult.

Bullshit from a permabull
Well, Van der Gaag, of course, has reason to be optimistic. After all, the figures of the major temp agencies are encouraging. But what Van der Gaag conveniently forgets to mention is that these encouraging figures are based on a comparison with the same period in 2009. When the bottom was almost pulled out of the whole temp job market.

Furthermore, the gentleman apparently has huge blinders on. What is happening outside the temp job marketplace is obviously not happening for him (economic contraction in the U.S., monetary crisis in Euro countries, massive cut backs in future years). No, all that is just a bad dream you had better ignore.

Van der Gaag rambles on happily; sitting on his pink cloud:

But the recovery is now happening with large steps. This trend is also visible in the surrounding countries, including Germany, Belgium, France and Spain. In addition, the demographics are in our favor. Because of an aging population it will not be long before the labor market is as tight again as before the crisis.

Yes, with dry eyes!

And now some figures
Just a quick reality check. Van der Gaag specifially mentions the industry as a growth sector for the temp job industry. And it is true that in recent periods there has been a strong growth there. But that is growth in comparison to the same period last year. And that’s not so surprising.

Let’s see how the industrial sector has developed in recent years in the first 5 four-week periods of each year in terms of temp job hours:

ABU: Sector industrie, groei/krimp per periode (1 – 5), 2008 - 2010

ABU: Industry, growth / decline per period (1-5), from 2008 to 2010

ABU reports, every 4-week period, the change in temp job volume compared to the same period last year. So it is very easy to determine how a certain period over the past years has done.

I’ll illustrate the volume of temp hours for period 5 of May 2007 at 100 for convenience. Then I can calculate the change of that volume in the last 3 years as follows:

 1. In period 5 from 2008 the industrial sector decreased by 4%. The remaining volume is thus: 96
 2. In period 5 from 2009 there was a fall of 35%. The remaining volume is: 62.4
 3. In period 5 of 2010 there was a growth of 26%. The remaining volume is: 78.6

In other words, the volume of temp job hours in the industry is still incredibly low compared to the volume of before the financial crisis, just over 3/4 of the volume in 2007!

And then industry is still the most viable sector, as the moving average of the four sectors that ABU reports, clearly shows:

 Voortschrijdend jaargemiddelde ABU sectoren, 2007 - 2010

Moving average ABU sectors, 2007 – 2010

And there is another, far more disquieting signal. Just like in the U.S., the vacancy volume in the Netherlands just doesn’t want to grow. For more than one year, in the U.S., there has already been a growth in the volume of temporary jobs but there is no growth to be seen in the volume of permanent jobs.

Additionally, the total volume of vacancies in the Netherlands does not want to grow either and continues to hang out at the bottom at around 30,000 new jobs every three weeks. And that, by the way, also includes temporary jobs…

Conclusion
Van der Gaag is obviously a symbol of the temp job market. And in that role he might need to sketch a somewhat rosy picture of the economy. But stating garbage that is completely separate from reality is really a couple of steps too far. Especially when he, based on his own figures, should be considerably more descriminating. So we can only conclude that the good man is bullshitting.

Geef een reactie

10 Comments
 • Joost
  says:

  Die Van der Gaag zwamde al veel en vaak uit zijn nek toen hij nog bij Uitzendbureau Start werkte. U weet wel, die organisatie die vakkundig om zeep geholpen is door types als Van der Gaag. Dit soort figuren leeft in een droomwereld. Maar ze blijven wel op belangrijke posities zitten. Daarom gaat het economisch zo beroerd in Nederland.

 • Janneke
  says:

  @Roel: trigger jezelf eens met een hands on target die de basic drive van jezelf bevredigt, if you catch my drift. Luister: als permabull bullshit lult, en hij doet dat volgens jou al lange tijd doet, dan snap ik niet dat het bullshit is om te verkondigen dat er meer vacatures zijn, maar nee, die zijn er niet, maar toch wel, want bedrijven vervullen die als het ware in het geniep. Dus. Ergo. Die vacatures zijn er. En Vedior is niet meer. Leef in het heden. En permabull spreekt vanuit zijn branche, niet vanuit jouw eenmanskantoortje. Logisch dus dat hij het alleen over de cijfers van zijn branche heeft. En niet die van jouw eenmanskantoortje. Hoewel je het ongetwijfeld zeer goed zult doen, afgaande op je verhaal.
  Verder: tja, geldbomen bestaan niet en als die er waren, dan was geld niks waard. Dus ja, het uitzendvolume is minder dan ooit in een fantastisch verleden, maar het is wel toegenomen. Als ik 10.000 euro spaargeld heb, alles verlies en op een gegeven moment weer 5000 euro bij elkaar gespaard heb…. Moet ik dan eeuwig treuren om wat ik ooit had? Of blij en opgelucht zijn met wat ik op dat moment heb?
   
   

 • Roel Kiers
  says:

  Goed gebruld permabear 🙂

  Klopt natuurlijk, en Van der Gaag brulde in de Vedior tijd al regelmatig wartaal, herkenbaar.

  Ik heb vanuit mijn omgeving sterk de indruk dat steeds meer vacatures niet worden gemeld, omdat bedrijven zelf meer hun netwerk gebruiken om aan kandidaten te komen. En voorschrijdend inzicht krijgen (toegereikt) om zelf meer strategisch te gaan werven.

  Dat leer ik mijn eigen klanten ook. Ik stuur regelmatig klanten verplicht uit eten met een strategisch interessant target dat ik voor hen getriggerd heb om eens kennis te gaan maken met een echt leuk bedrijf, een zeer interessant bedrijf voor hun vervolgstap.

  Verder blijft het lastig om van mensen af te komen die niet meer passen bij je organisatie, ongeacht de reden. Ik heb een aannemer  als klant die het vorig jaar 70 mille kostte om van een timmerman (!!!) af te komen die notabene gelogen had over zijn knieproblemen, eigenlijk al was afgekeurd voor dit werk. Maar voordat dat allemaal juridisch is uitgesproken betaal je als werkgever mooi het salaris door. Niet voor niets hamer ik er bij mijn klanten op dat ze met screenen de kans op dit soort ellende kunnen verkleinen.

  Verder zijn veel mensen allang blij dat ze werk hebben, en gaan dan niet zeuren of het feit dat ze bij een andere club op de payroll staan. En als werkgever houd je graag je flexibele schil in deze tijd zo groot mogelijk.

  En kijk es naar wat een gemotiveerde ZZP-er je kost, dat valt vaak best mee, en in sommige branches huur ze echt goedkoop in. Ook geen vacaturemeldingen.

  Kortom: mijn inziens gaat werven steeds meer via netwerken, op alle niveaus, en dat is niet meetbaar. En wanneer je alleen werk kunt krijgen via een uitzendbureau, dan pak je dat aan. Tot de tijden anders worden. Maar dat duurt nog wel even, in die zin denk ik net als jij dat er nog wel eea gaat gebeuren, ook de beursrakkers weten het niet meer hoorde ik laatst op BNR.

 • Michiel Cobben
  says:

  Ha die Marc,
  ik bewonder je stukjes steeds meer en ben verslaafd aan het worden aan dit blog. En een ding: als vd Gaag een permabull is ben jij een permabear!
  Keep up the good work,
  Michiel Cobben