Monster krijgt hogere waardering?

Logo MonsterJawel, ene Glenn Greene (analist bij Oppenheimer) heeft gisteren zijn aanbeveling voor Monster verhoogd van Perform naar Outperform. Interessant…

De motivatie voor deze opwaardering is drieledig:

  • more hiring activity
  • the pending acquisition of jobs site HotJobs from Yahoo Inc.
  • a powerful new resume search product

En op basis van deze drie elementen verwacht Green een strong revenue in 2011. Mogelijk heeft hij een paars brilletje van Monster gekregen.

Logo MonsterYep one, Glenn Greene (analyst at Oppenheimer), raised its recommendation for Monster yesterday from Perform to Outperform. Interesting …

The motivation for this upgrade is threefold:

  • more hiring activity
  • the pending acquisition of jobs site HotJobs from Yahoo Inc.
  • a powerful new resume search product

And based on these three elements Greene expects a strong revenue in 2011. Perhaps he got purple glasses from Monster.

Tegen de achtergrond van tegenvallende huizenverkopen, een krimpende economie, dalende retailcijfers en slechte vooruitzichten voor de werkgelegenheid verwacht Greene more hiring activity. Je vraagt je toch af waar hij die groei verwacht?

De overname van HotJobs is een economy of scale verhaal en kan mogelijk kostenvoordelen met zich meebrengen. Met het zorgt niet voor meer omzet. Gebruikelijk is dat een deel van de omzet juist verdwijnt.

En dan is er 6Sense, de powerful new resume search product. Die Monster steeds wanhopiger aan de man probeert te brengen en daarmee bepaald geen succes lijkt te zijn. Sterker nog, signalen uit de UK en Frankrijk lijken op een sterk haperend resultaat van deze ‘innovatieve’ zoekfunctie voor werkzoekers te duiden.

Al met al lijkt er bijzonder weinig reden om hoopvol te zijn over de waarde-ontwikkeling van het aandeel van Monster. Maar er is nog een ander, impliciet argument dat Greene blijkbaar heeft gebruikt in zijn beoordeling. En dat is de volgende:

[…] we do not see evidence that social networks or other sources of hiring have meaningfully changed the share dynamics for online recruitment sites in the last five years

Daar komt de aap uit de mouw! De goede man verwacht geen verschuiving van de verhoudingen binnen de online recruitment markt. Omdat deze in de afgelopen jaren ook niet zijn veranderd. Sociale media hebben geen (relevante) impact gehad. Oei…

Iedereen mag voor zichzelf uitmaken of Greene zich hier al dan niet zwaar in de voet heeft geschoten. Maar als ik een analist was zou ik Monster ernstig afwaarderen. Een koersdoel van minder dan $10 lijkt me aanzienlijk realistischer dan een koersdoel van $21, zoals Greene aan Monster heeft toegekend

Maar ja, ik ben geen analist…

Against the backdrop of disappointing housing sales, a shrinking economy, falling retail figures and poor prospects for the employment, Greene is expecting more hiring activity. It makes you wonder where he expects that growth?

The acquisition of HotJobs is an economy of scale story and it may bring along cost advantages. But it does not provide more turnover. Usually, a portion of the turnover actually disappears.

And then there is 6Sense the powerful new resume search product. Which Monster seems to get increasingly desperate in an attempt to sell to the people and therefore clearly doesn’t seem to be a success. Even more, signals from the UK and France seem to show strong stuttering results of this ‘innovative’ search function for job seekers.

All in all, there seems to be very little reason to be hopeful about the value-development of the shares of Monster. But there is another, implicit argument that Greene apparently used in its assessment. And that is the following:

[…] we do not see evidence that social networks or other sources of hiring have meaningfully changed the share dynamics for online recruitment sites in the last five years

Here the truth shows its face! The good man does not expect any shift in the proportions within the online recruitment market. Because these have not changed in recent years either. Social media had no (relevant) impact. Oops …

Everyone can decide for himself whether or not Greene has shot himself in the foot here. But if I was an analyst, I would seriously downgrade Monster. A target rate of less than $10 seems much more realistic than a target rate of $21, which Greene has granted to Monster.

But yes, I’m not an analyst …

Geef een antwoord

1 Comment