Glassdoor komt met betaalde bedrijfsprofielen

SNAGHTML15c763f2Een interessante ontwikkeling: Glassdoor biedt bedrijven de mogelijkheid om een Enhanced Employer Profile te plaatsen, want:

Candidates that matter to you are turning to Glassdoor to get an inside look at jobs and companies. Tell them your story with an Enhanced Employer Profile.

Oftewel, Glassdoor probeert bedrijven ertoe te verleiden een bedrijfsprofiel te laten plaatsen omdat candidates that matter nou eenmaal bij Glassdoor langskomen. Redelijk arrogant, maar wel heel erg Amerikaans.

SNAGHTML15c763f2

An interesting development: Glassdoor offers companies the possibility to post an Enhanced Employer Profile, because:

Candidates that matter to you are turning to Glassdoor to get an inside look at jobs and companies. Tell them your story with an Enhanced Employer Profile.

Or in other words, Glassdoor is trying to lure companies into creating a company profile because candidates that matter are simply all visiting Glassdoor. Kinda presumptuous, but also very American.

Waar vroeger een vergelijkingssite voor werkgevers (The Vault) vooral een plek was waar je als werkgever op allerlei manieren door disgruntled employees werd gekielhaald, is die tijd ondertussen wel voorbij. Natuurlijk zijn er ongefundeerd negatieve commentaren op Glassdoor te vinden. Net zoals ongefundeerd positieve reacties. Maar vooral veel persoonlijke, genuanceerde meningen. The wisdom of crowds zorgt daarmee voor een redelijk betrouwbaar beeld.

In een dergelijke omgeving kan het voor een bedrijf natuurlijk bijzonder interessant zijn om jezelf (en de beschikbare vacatures) te presenteren. En dat is dus ook wat een aantal bedrijven hebben gedaan. Voor Accenture ziet dat er zo uit:

Glassdoor | Enhanced Employer Profile

De content is dus volledig afkomstig van het bedrijf. Met een aantal vacatures prominent in de rechterbovenhoek. En zeer uitgebreide informatie over het bedrijf, de mensen, employee blogs, etc.

Het blijft natuurlijk een wat spannende combinatie; zowel officiele informatie van het bedrijf als beoordelingen van datzelfde bedrijf door (voormalige) medewerkers. Maar ik vind het eigenlijk wel een fraaie combinatie van user generated content en corporate speak. Dicht bij elkaar, maar zonder elkaar te kunnen beinvloeden. De bezoeker kan zo zijn/haar eigen oordeel vormen.

Overigens kan je wel even bezig zijn met het vormen van een oordeel want alleen Accenture heeft al 940 reviews, meer dan 200 interviews en ruim 2.500 salarisgegevens. Wat een schat aan informatie…

Overigens is zo’n bedrijfsprofiel niet gratis; voor bedrijven tot 5.000 medewerkers kost een profiel $495 per maand. Bepaald niet goedkoop, maar Glassdoor heeft meer dan 3 miljoen bezoekers per maand. En daarvoor krijg je ook nog eens de nodige management informatie (Benchmark your job seeker activity against key competitors, Easy-to-read quarterly job seeker activity reports).

Nu nog bedrijven die daadwerkelijk weer massaal mensen nodig gaan hebben en Glassdoor heeft een leuke extra inkomstenstroom gerealiseerd.

Where in the past a comparison-site for employers (The Vault) was mainly a spot where an employer was getting bashed by disgruntled employees, that time has long since past. Of course, unfounded negative comments can be found on Glassdoor, just like unfounded positive comments. But mostly a lot of personal founded opinions. The wisdom of crowds thus creates a fairly trustworthy image.

In such an environment it can be very interesting for a company to present itself (and the available vacancies). And that’s what a couple of companies did. For Accenture it looks like this:

Glassdoor | Enhanced Employer Profile

The content then, comes completely from the company. With a couple of vacancies prominent in the upper right-hand corner. And very extensive information about the company, the people, employee blogs, etc.

It remains, of course, a somewhat exciting combination; both official information from the company as well as reviews of that same company by (former) employees. But I do find it a rather nice combination of user generated content and corporate speak. Close to each other, but without being able to influence each other. As a result, the visitor can form his/her own opinion.

For that matter, you might be busy for a while forming your opinion because Accenture alone already has 940 reviews, over 200 interviews and well over 2,500 salary details. Such a wealth of information…

By the way such a company profile is not free; for companies with up to 5,000 employees, a profile costs $495 a month. Definitely not cheap, but Glassdoor has over 3 million visitors a month. And for that you also get the necessary management information (Benchmark your job seeker activity against key competitors, Easy-to-read quarterly job seeker activity reports).

All we’re waiting for now are companies that are going to need new employees en masse and Glassdoor will be generating a nice flow of revenue.

Geef een antwoord

1 Comment