Werkloosheid in VS groeit harder ‘dan verwacht’

flag_usa Ben jij iemand die nog altijd denkt dat het met de economie de goede kant op gaat? Stop dan direct met lezen en drijf vrolijk verder op je roze wolk. Voor al diegenen die geen moeite hebben met de realiteit is het raadzaam om door te lezen. Want vandaag kwamen de cijfers van het aantal werkloosheidsuitkeringen in Amerika naar buiten. Waarbij het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering al maanden halstarrig boven de 450.000 per week blijft hangen. En deze week binnenkomt op 472.000; ruim boven de verwachte 455.000.

Alsof dit al niet erg genoeg is; het aantal doorlopende uitkeringen is ook scherp boven de verwachting uitgestegen; in plaats van 4,5 miljoen staat de teller pas stil bij 4,6 miljoen. En dat terwijl het Congres langdurig werklozen niet langer financieel gaat ondersteunen omdat er onvoldoende steun is om de werkloosheidsuitkering te continueren na een periode van werkloosheid van 2 jaar. Waarmee ook alle vergoeding voor medische hulp wegvallen.

flag_usaAre you someone who still thinks the economy is moving in the right direction? Then immediately quit reading and go float merrily on on your pink cloud. For those of you who have no trouble with the reality, I advise you to read on. Because today the figures for the number of unemployment benefits in America came out. Where the number of new requests for unemployment benefits has been stuck for months at over 450,000 per week, they came in this week at 472,000, well above the expected 455,000.

As if all this not bad enough, the number of continuing benefits has also risen sharply above expectations. Instead of 4.5 million, the counter is only stopping at 4.6 million. And this while Congress is no longer going to support long term unemployed financially because there is insufficient support for continued unemployment benefits following a period of two years of unemployment. Which includes the disappearance of all compensation for medical expenses.

En dan is er ook nog een gruwelijk slecht cijfer voor de verkoop van bestaande huizen; deze is in de maand mei met 30% ingestort. Wat niet verwonderlijk is aangezien de overheiddsubsidie (van $ 8.000) in april is gestopt. Met andere woorden; de Amerikaanse consument is gestopt met uitgeven. Danwel vanwege de onzekerheid over het behoud van een baan ofwel omdat de consument al werkloos is. En zonder een consumerende consument is er geen economisch herstel. Met een consument die zo min mogelijk consumeert is er zelfs sprake van een krimpende economie.

President Obama is opvallend stil. Een maand geleden reutelde Obama nog het volgende: This economy is getting stronger by the day. We expect to see strong jobs growth in Friday’s report. Maar dat bleek een dag later al volstrekte nonsens te zijn. Zo’n blunder kan hij zich een tweede keer niet permitteren. Maar de stilte is natuurlijk veelzeggend. Als zelfs de chief marketeer van de VS met zijn mond vol tanden staat dan zal het rapport van het Bureau of Labor Statistics (BLS) van aanstaande vrijdag wel dramatisch zijn.

De economische stimulus van Bernanke, Geithner hebben geprobeerd, heeft zoals mocht worden verwacht volledig gefaald. Er zijn duizenden miljarden dollars bijgedrukt om het vertrouwen in de economie te herstellen. Het enige wat hiermee is bereikt is dat de schuldpositie van de VS nu zo groot is dat ze alleen nog maar kan bezuinigen danwel de weg van de Weimar republiek gaan. Het is een beetje als kiezen tussen ophanging en verdrinking. Maar het ‘redden’ van de banken heeft ervoor gezorgd dat de rest van de economie nu grondig is vernietigd.

En dat zal een enorme impact hebben op onze economie. En daarmee op onze arbeidsmarkt. De groene lichten van springen in razend tempo op oranje en rood. Verwacht in de komende maanden allerlei ‘onverwachte’ tegenvallers verteld door de cheerleaders van onze maatschappij. Helaas zijn die tegenvallers in het geheel niet onverwacht. Ze hebben zich vanaf medio 2009 steeds dominanter aangekondigd. Maar economen en politici hebben ervoor gekozen ze te negeren of toe te dekken. Nu zijn de problemen echter volledig zichtbaar geworden. Ik ga snel nog een paar geiten kopen. Voordat het te laat is…

And then there’s also the terrible numbers for sales of existing homes, which collapsed in the month of May with 30%. It is not so surprising considering the government subsidy (of $8,000) stopped in April. In other words, the American consumer has stopped spending. Be it because of uncertainty about maintaining a job or because the consumer is already unemployed. And without consumption, there is no economic recovery. With a consumer who is consuming as little as possible we are even left with a declining economy.

President Obama is remarkably silent. Just a month ago, Obama was still rattling the following: This economy is getting stronger by the day. We expect to see strong jobs growth in Friday’s report. But that appeared to be absolute nonsense only one day later. He can’t afford such a blunder a second time. But the silence is of course significant. If even the chief marketer of the U.S. is dumbfounded then the report of the Bureau of Labor Statistics (BLS) for upcoming Friday must be dramatic.

The economic stimulus from Bernanke and Geithner has tried and, as would be expected, completely failed. Thousands of billions of extra dollars have been printed to restore confidence in the economy. The only thing which has been achieved is that the debt position of the U.S. is now so large that they can only cut back or go the way of the Weimar republic. It is like choosing between hanging and drowning. The “rescue” of the banks has ensured that the rest of the economy is now thoroughly destroyed.

And that will have a tremendous impact on our economy. And hence our job market. The green lights jump at breakneck speed to orange and red. Expected in the coming months are many ‘unexpected’ setbacks told by the cheerleaders of our society. Unfortunately, these setbacks are not totally unexpected. They have been announced in increasingly dominant ways from mid-2009. But economists and politicians have chosen to ignore or conceal them. Now however, the problems have become fully visible. I’m going to hurry up and buy myself a couple of goats. Before it’s too late …

Geef een antwoord

1 Comment