Checkster: een potentieel waardevol initiatief

SNAGHTML2a25441eEnkele dagen geleden schreef John Sumser een interessant stukje over Checkster; een site waar je een referentiecheck voor een sollicitant kan laten uitvoeren. Waarbij met name de volgende zinsnede mijn aandacht trok:

[…]  the recruiter asks the prospective employee to invite a dozen or so people to give brief Checkster references. The results are collected, annotated and delivered in a substantive, easy to understand report.

Met andere woorden, een referentiecheck wordt op basis van door de sollicitant aangedragen kandidaten gedaan. Een aardig stukje crowdsourcing, maar hoe zit het dan met de betrouwbaarheid van dat eenvoudig te begrijpen rapport? Gelukkig is er een manier om dat uit te vinden, want Checkster heeft meerdere soorten referentiechecks, waaronder Talent Checkup, een zelftest voor werkzoekers.

SNAGHTML2a25441eA couple of days ago, John Sumser wrote an interesting piece about Checkster, a site where you can perform a reference check on a candidate. Where the following phrase in particular caught my attention:

[…] the recruiter asks the prospective employee to invite a dozen or so people to give brief Checkster references. The results are collected, annotated and delivered in a substantive, easy to understand report.

In other words, a reference check is done based on the candidates put forward by the applicant. A nice piece of crowd sourcing, but what about the trustworthiness of that easy to understand report? Fortunately, there is a way to find out, because Checkster has several types of reference checks, including Talent Checkup, a self test for jobseekers.

De homepage
Voorat ik de Talent Checkup induik, eerst even iets meer over Checkster. De homepage ziet er zo uit:

Checkster | Homepage

Het is duidelijk, Checkster wil zoveel mogelijk doelgroepen bedienen, en dat doet ze via een drietal hulpmiddelen. De Pre-Hire Checkup is de klassieke referentiecheck, de 360 Checkup is feedback door collega’s en de Talent Checkup is voor werkzoekers. Die laatste ga ik dus proberen.

Talent Checkup
De Talent Checkup wordt uitgebreid uitgelegd; er zijn zels een drie (gruwelijk Amerikaanse…) video’s die alle voordelen van Talent Checkup uitleggen. De veel te donkere en overdreven gedragen mannenstem stuit zo tegen de borst dat ik al na 1 minuut de eerste video de nek omdraai. Maar de uitleg op de site is minstens zo duidelijk:

Checkster | Talent Checkup

Ik kan in totaal 8 mensen uitnodigen om mijn zakelijke kwaliteiten te fileren. Wat per persoon overigens slechts 5 tot 7 minuten aan inspanning zou hoeven te kosten. Hmm…. ik vraag me af of ik hier iets aan ga hebben. Er is vanzelfsprekend een gratis versie en een betaalde (Premium) variant die bijna $ 20 kost. Maar ik ben in een zuinige bui vandaag, dus ga ik voor de gratis versie.

Na registratie (met een zeer leesbare privacy verklaring in context) krijg ik dit te zien:

image

Nadat ik de mogelijkheden 2 en 4 heb aangevinkt word ik gevraagd een keuze te maken uit de gratis en de premium versie:

image

Zoals gezegd, ons ben zuunig, dus ik ben voor de gratis variant gegaan. Wat wel betekent dat mijn ‘rater’s’ zich een beetje zullen moeten haasten. Ze hebben slechts 4 dagen om een rating te completeren. Ik ben benieuwd. Vervolgens kan ik een aantal mensen uitnodigen; waarbij ik voornaam, achternaam en e-mail adres moet invullen. Tegelijkertijd kan ik een standaard e-mail tekst aanpassen; maar dat moet ik dan voor iedere uitnodiging doen. Een ‘tikje’ onhandig:

SNAGHTML2a8107eb

Het valt altijd weer tegen, mensen uitnodigen. Ik bedoel niet het uitnodigen an sich maar het tempo waarin deze genodigden reageerden. De meesten vroegen zich ten onrechte af of ik ze aan het spammen was. Daarnaast was er slechts 4 dagen de gelegenheid om te reageren, hoewel mijn geduld nog veel korter was. Na drie dagen vond ik het welletjes en heb ik de boel op slot gedaan.

Afgezien van de feedback van de raters moest ik zelf ook nog het een en ander invullen. En daar struikelde ik over een interessante feature van Checkster:

image

Ik kreeg dus een waarschuwing voor het niet serieus invullen van de vragenlijst. Interessant. Een kleine variatie op dit thema werd overigens wel geaccepteerd, maar is natuurlijk zinvoller om de test naar eer en geweten in te vullen. Omdat ik ervan overtuigd was dat ook de mensen die ik had uitgenodigd de boel zouden flessen, leek het me zinloos om zelf al te serieus de zaak in te vullen. En toen ik de uiteindelijke resultaten bekekeek werd ik in mijn vermoeden niet teleurgesteld, getuige dit commentaar op de open vraag wat de 3 gebieden zijn waarin ik me zou kunnen verbeteren:

image

Wie heeft nog vijanden nodig met zulke vrienden? Overigens zijn de eerste twee punten natuurlijk wel helemaal waar. Aan mijn haardos (of het gebrek daaraan) valt echter geen enkele eer meer te behalen.

De rapportage
Checkster levert een zeer uitgebreid rapport op met allerlei grafiekjes die je een goede indruk moeten geven van mijn performance, zoals beschouwd door die raters. Een voorbeeld hiervan is onderstaande Peter Principle map:

image

Nou, dat weet ik dan ook weer.

Of wat te denken over mijn kansen op een promotie:

image

Ik zit klaar om die aanbieding in ontvangst te nemen.

En dan is er nog de samenvatting; waar mijn neus natuurlijk behoorlijk van ging glimmen:

image

Afijn, voldoende zelfverheerlijkende voorbeelden. De minder gunstige uitkomsten laat ik vanzelfsprekend niet zien. Maar als je als werkzoeker een goed beeld van jezelf wilt krijgen dan kan Checkster hier wel eens een uitstekende bijdrage in leveren. Zorg dan natuurlijk wel voor een goede mix van personen die je vraagt om een evaluatie. O ja, en vergeet vooral niet om de uitnodigingsmail dan op maat te maken. Want een standaard Checkster mail sturen staat garant voor opgetrokken wenkbrauwen bij de ontvangers. Of zou dat alleen voor mij gelden?

Conclusie
Checkster is een waardevolle applicatie. Zoveel kan wel worden geconcludeerd op basis van de gratis versie van de site. Er is maar een groot De workflow van de site zit degelijk in elkaar en faciliteert de gebruiker bij het eventueel sturen van herinneringen danwel het bedanken van respondenten. Er is duidelijk over de functionaliteit van de site nagedacht.

Voor een werkzoeker biedt de site een eenvoudige en potentieel waardevolle manier om inzicht in de eigen performance te krijgen op basis van feedback van collega’s. Gezien de huidige arbeidsmarkt in de VS is alle hulp meegenomen, en Checkster biedt in mijn optiek hier zeker de nodige hulp. Mijn enige onzekerheid is de manier waarop Checkster met al die naam- en e-mail gegevens van genodigden omgaat.

O ja, en wie gaat contact opnemen met Checkster voor een vertaling naar een Nederlandstalige versie?

The homepage
Before I dive into the Talent Checkup, first a little more about Checkster. The homepage looks like this:

Checkster | Homepage

Clearly, Checkster wants to serve a maximum of target groups, and does so through three aids. The Pre-Hire Checkup is the classic reference check, the 360 Checkup is feedback from colleagues and the Talent Checkup is for job seekers. And I’ll try the latter.

Talent Checkup
The Talent Checkup is extensively explained, there are even three (horribly American …) videos that explain all the benefits of Talent Checkup. The comically dark and overly worn male voice is so distasteful that I already kill of the first video after one minute. But the explanation on the site is at least equally clear:

Checkster | Talent Checkup

I can invite 8 people in total to scrutinize my business skills, what supposedly should only cost each person 5 to 7 minutes of effort. Hmm …. I wonder if this is going to be useful. It is obvious that there is a free version and a paid (Premium) version that costs nearly $20. But I’m in a saving mood today, so I go for the free version.

After registration (with a very readable privacy statement in context) I get to see this:

image

After I’ve checked options 2 and 4 I am asked to choose between the free and the premium version:

image

As said, we are cheap, so I went for the free version. What does mean that my “rater’s” will have to hurry a little. They only have 4 days to complete a rating. I’m curious. Then I can invite some people; whereby I must fill out name, surname and email address. At the same time I can change the default email text, but then I have to do it with each invite. A ‘little’ awkward.

SNAGHTML2a8107eb

It always goes bad, inviting people. I do not mean the inviting in itself but the rate at which these invitees responded. Most asked (quite wrongly) whether I was spamming them. In addition, the opportunity to respond is only four days long, although my patience was even much shorter. After three days I had had enough and locked it up.

Apart from the feedback from the rater, I had still a few things to fill in myself. And there I stumbled on an interesting feature of Checkster:

image

So I got a warning for not completing the questionnaire seriously. Interesting. A small variation on this theme was, by the way, accepted, but it is obviously more meaningful to complete the test in good faith. Because I was pretty sure the people I had invited would pull my leg a bit, it seemed pointless to take it too serious myself while filling it out. And when I saw the final results, I found that my suspicion was not unjustified, as the commentary on the open question asking about the three areas where I could improve shows:

image

“Weight, stamina, wardrobe, hairdo”

Who needs enemies with friend like these? Moreover, the first two points of course, are completely true. My hair (or lack thereof) is however, no longer a tool to gain honor with.

The reporting
Checkster delivers a very extensive report containing all kinds of graphs that should give a good impression of my performance, as perceived by those raters. An example is the Peter Principle graph below:

image

Well, I guess I know that too now.

Or what to think about my chances for a promotion:

image

I’m ready to accept the offer.

And then there’s the summary, which of course made my nose glow quite a bit:

image

Anyway, enough self-aggrandizing examples. I am obviously not showing of the less favorable results. But if you want to get a good picture of yourself as a jobseeker, then Checkster could make an excellent contribution. Of course you need to choose a good mix of people to ask for an evaluation. Oh yeah, and definitely do not forget to customize the invitation email. As the standard Checkster email raises a few eyebrows with the recipients. Or would that only apply to me?

Conclusion
Checkster is a valuable application. So much can be concluded based on the free version of the site. The workflow of the site is properly put together and facilitates the user by eventually sending reminders or thanking respondents. The functionality of the site has clearly been considered.

For a jobseeker, the site provides a simple and potentially valuable way to gain an understanding of their own performance based on feedback from colleagues. Given the current labor market in the U.S. Job seekers need all the help they can get, and Checkster certainly offers, in my view, a necessary help. My only uncertainty is how Checkster deals with all those names and e-mail details of invitees.

Oh yeah, and who will contact Checkster for a translation into a Dutch version?

Geef een antwoord

1 Comment