Eens per maand je eigen vacaturesite testen

recherche Het is geen origineel idee, maar daarom niet minder waardevol: besteed eens per maand 1 tot 2 uur aan het doorlopen van je eigen vacature- of wervingssite. Gewoon, net alsof je een werkzoeker bent. En zet vooral de bril van het eigen bedrijf even af. Vergeet de onmogelijkheden die de leverancier of de eigen IT-afdeling je hebben proberen wijs te maken.

Hou die mindset vast terwijl je door de eigen site heenloopt. Ervaar hoe het bedrijf, de activiteiten, ambities en visie worden gepresenteerd. Spreekt het aan? Krijg je zin om hier te gaan werken? En stiekem even aan de andere kant staand: klopt het ook?

recherche It is not an original idea, but that doesn’t make it any less valuable: spend 1 to 2 hours once a month going through your own job or recruitment site. Just as if you’re a job seeker yourself. Most importantly, stop seeing through the eyes of the company for a minute. Forget the impossibilities that the supplier or your own IT department have been telling you about.

Hold that mindset as you walk through your own site. Experience how the company, the activities, aspirations and vision are presented. It is appealing? Do you get the desire to go work there? And standing back in your own shoes: is what you read true?

Did you get enough desire to work there? Then enter the search and application process. Now you are on a totally different route where you are no longer exploring, but where you have a clear goal: find a nice and appropriate job and then apply for it.

Again, you’ll be the work seeker and therefore try to experience if the search and application process is simple and logical. You’re looking for a job, but you have little need for all sorts of stupid questions, avoidable extra efforts, early and/or overly extensive registrations, etc. This is the Internet. You need ease, simplicity and focus to increase the chances of conversion.

Record your findings while exploring and searching. These findings are the basis for improvements. You should realize that these improvements will offer the jobseekers a better experience and therefore the chance of attracting potential employees is increased. That is the business argument that should be put against the objections of a mostly technical nature by the supplier or IT department.

The objections are based on a lack of creativity whether or not combined with a false sense of superiority. “It can not” is almost always completely untrue and is a code for, we do not really feel like it, it’s too complicated, we do not know exactly how we should solve this problem, we’re just too lazy.

The only relevant question is whether employers and jobseekers benefit from the proposed improvement. Because the vacancy or recruitment site is intended for jobseekers to allow the employer to hire the right people. Everything else is just noise. As long as we bend in the direction of service providers (suppliers, internal IT department) who try to run the show, there is no chance that the goal will be reached.

It is time to change that. Go test once a month and ensure that each month your results are being heard. Walking around Jericho seven times was enough. Who knows, maybe this also applies to the improvement of the job or recruitment site. Then you will have achieved quite a bit within the period of one year…

Oh yeah, remember that wishes and needs change over time, so a vacancy or recruitment site is never finished!

Heb je voldoende zin gekregen om er te werken dan ga je vervolgens het zoek- en sollicitatieproces in. Een totaal ander traject waarbij je niet meer aan het verkennen bent, maar een duidelijk doel voor ogen hebt: een leuke en passende baan vinden en er vervolgens op solliciteren.

Ook hier ben je weer die werkzoeker en probeert dus te ervaren of het zoek- en sollicitatieproces logisch en eenvoudig in elkaar zit. Je bent weliswaar op zoek naar een baan, maar je hebt weinig behoefte aan allerlei onzinnige vragen, vermijdbare extra inspanningen, vroege en/of te uitgebreide registraties, etc. Dit is Internet; gemak, eenvoud en doelgerichtheid verhogen de kansen op conversie.

Noteer je bevindingen tijdens het verkennen en het zoeken. Die bevindingen zijn de basis voor verbeteringen. Waarbij je dient te beseffen dat die verbeteringen de werkzoeker een betere ervaring gaan bieden en dat daarmee de kans op het binnenhalen van potentiele medewerkers wordt vergroot. Dat is het business argument dat tegenover de bezwaren van veelal technische aard door leverancier of IT-afdeling dient te worden geplaatst.

De bezwaren zijn gebaseerd op een gebrek aan creativiteit al dan niet gecombineerd met een vals gevoel van superioriteit. “Het kan niet” is vrijwel altijd volstrekte onzin en is een code voor: we hebben er eigenlijk geen zin in, het is te ingewikkeld, we weten niet precies hoe we dit op moeten lossen, we zijn gewoon te lui.

De enige relevante vraag is echter of de werkgever en de werkzoeker gebaat zijn bij de voorgestelde verbetering. Want de vacature- of wervingssite is bedoeld voor de werkzoeker om hiermee de werkgever in staat te stellen de juiste mensen in dienst te nemen. Al het andere is slechts ruis. Zolang er echter gebogen wordt in de richting van dienstverleners (leverancier, eigen IT-afdeling) die in plaats daarvan proberen de dienst uit te maken, is er geen enkele kans dat het doel bereikt wordt.

Het is tijd om dat te gaan veranderen. Ga eens per maand testen en zorg ervoor dat elke maand jouw bevindingen gehoord worden. Zeven keer om Jericho lopen was voldoende. Wie weet geldt dat ook voor het verbeteren van de vacature- of wervingssite. Dan heb je binnen de termijn van een jaar al heel wat bereikt…

O ja, bedenk dat wensen en behoeftes met de tijd veranderen. Een vacature- of wervingssite is dus ook nooit af!

Geef een antwoord

1 Comment
  • Erik (subsidie eigen bedrijf.nl)
    says:

    Zelf testen van een aantal key onderdelen van je site is een must. Als je er zelf al niet doorkomt dan komt een potentiele werknemer/klant er al zeker niet door.
    Je kan trouwens ook een groepje van 5-10 vrienden, bekenden, etc vragen om op je site iets te doen. bv adres zoeken voor open sollicitatie, vacature zoeken en basis info vinden over het bedrijf. Gewoon eens analyseren waar je test groep mee terugkomt en dat aanpassen.