Monster: resultaten 2e kwartaal 2010

Logo MonsterNa het middaduur ging het aandeel Monster op de beurs van New York bijna 1,3% omhoog op een vlakke beurs. Handel met voorkennis? Of pure speculatie? Tenslotte zou Monster pas nabeurs met de resultaten over het 2e kwartaal van 2010 komen. Monster hield die 1,3% niet vast, maar eindigde toch positief op een dalende beurs.

Dus ondanks een onveranderd hoge werkloosheid en een krimpende economie zijn er voldoende beleggers die voornemen op een goed resultaat. En nabeurs kwam Monster met die resultaten over het 2e kwartaal: een omzet van $215 miljoen. Exact tussen de voorspelling van $210 – $220 miljoen die Sal Iannuzzi (CEO Monster) drie maanden geleden had gemaakt. Dat is wel heel erg knap… En ook nog eens heel erg mager…

Logo MonsterAfter noon, the share of Monster went up on Wall Street by nearly 1.3% on a flat stock market. Insider trading? Or pure speculation? After all, Monster would only come with the results of the 2nd quarter of 2010 after the close of the stock exchange. Monster didn’t hold onto the 1.3%, but still ended up positive on a falling stock market.

So despite the unfalteringly high unemployment and a shrinking economy, there are enough investors who still plan on a good result. And stock exchange closed, Monster came with the results for the second quarter: a revenue of $ 215 million. The exact median of the prediction of between $ 210 and $ 220 million that Sal Iannuzzi (CEO Monster) had made three months ago. That is very impressive … And at the same time very meager …

Want deze omzet is 4% lager in vergelijking met het 2e kwartaal van 2009. Inderdaad, het jaar waarin de omzet van Monster volledig instortte. Maar dat weerhield Iannuzzi niet van de volgende uitspraak:

Our second quarter operating performance and financial results show solid execution of Monster growth strategies

Jawel, met droge ogen! Terwijl hij tegelijkertijd een verlies van bijna $3 miljoen moet rapporteren…

Maar net als in het eerste kwartaal probeert Monster alle aandacht te richten op de Bookings. Dat is de omzet die ze niet hebben gemaakt maar die door klanten is ‘toegezegd’. Oftewel, virtuele omzet. Gebakken lucht. Mogelijke omzet die op een bepaald moment in de toekomst kan worden gerealiseerd. Fantasy island.

Maar goed, zo ziet de wereld er volgens Monster uit. Waarbij de groene lijn de Bookings zijn en de blauwe lijn de werkelijke omzetten:

Monster: Ontwikkeling omzet en Bookings op basis van YoY procentuele verandering

Monster: Ontwikkeling omzet en Bookings op basis van YoY procentuele verandering

Geen wonder dat Monster vooral focust op Bookings. Want de ontwikkeling van de omzet is een stuk minder indrukwekkend. Desondanks durft Iannuzzi tijdens de conference call te voorspellen dat de omzet voor heel 2010 tussen de $890 en $9t miljoen uit gaat komen. Met andere woorden; voor de 2e helft van 2010 voorspelt hij een omzet tussen de $460 en $495 miljoen. Dat is dus nog altijd een miserabel slechte omzet per kwartaal…

Maar dat weerhoudt Iannuzzi er niet van zijn geloof te prediken:

We believe we are gaining market share

Het is natuurlijk bijzonder fijn dat Iannuzzi dit gelooft, maar is het daarmee ook waar?

Ik hang een iets ander geloof aan. Met de vrijwel geruisloze ineenstorting van de Amerikaanse economie is er namelijk een veel waarschijnlijker scenario. En in dat scenario zal Monster zelfs die magere resultaten voor het 3e en 4e kwartaal niet gaan halen. Laat staan dat de illusoire Bookings ooit als omzet mogen worden bijgeschreven.

Hoe dan ook Monster laat ook in het tweede kwartaal van 2010 een bijzonder mager resultaat zien. En daar kan alle ruis over Bookings en 6Sense niets aan veranderen.

Because that turnover is also 4% lower than the second quarter of 2009. Precisely, the year when the sales of Monster completely collapsed. But that did not stop Lannuzzi from making the following statement:

Our second quarter operating performance and financial results show solid execution of Monster growth strategies

Yes, with dry eyes! While simultaneously he must report a loss of nearly $3 million…

But just as in the first quarter, Monster is trying to focus all attention on the Bookings. That is the revenue they have not made but are “promised” by customers. In other words, virtual sales. Hot air. Potential sales that can be realized at some point in the future. Fantasy island.

Anyway, that’s how the world looks according to Monster. Whereby the green line represents the Bookings and the blue line is the actual Revenue:

Monster: Ontwikkeling omzet en Bookings op basis van YoY procentuele verandering

Monster: development Revenue and Bookings based on YoY percentage change

No wonder Monster primarily focuses on Bookings. The development of sales is a lot less impressive. Nevertheless, during the conference call, Lannuzzi dares to predict that revenue for all of 2010 will end up between $890 and $900 million. In other words; for the second half of 2010, he predicts a revenue of between $460 and $495 million. That is still a miserably poor revenue per quarter…

But that does not stop Lannuzzi of preaching his faith:

We believe we are gaining market share

It is of course very nice that Lanuzzi believes this, but it is also true?

I hang on to a slightly different belief. Because with the virtually silent collapse of the U.S. economy there is a much more likely scenario. And in that scenario, Monster will not even make those meager results for the third and fourth quarter. Let alone that the illusionary Bookings will ever be credited as revenue.

Anyway, in the second quarter of 2010, Monster shows a particularly poor result. And all the noise over Bookings and 6Sense cannot change that.

Geef een antwoord

1 Comment