StepStone Solutions koopt MrTed

Logo en logotype StepStone Solutions In de overvolle ATS markt is er maar een logische beweging mogelijk en dat is consolidatie. Hadden we begin van dit jaar de samenvoeging van Peopleclick met Authoria tot het weinig fantasievolle Peopleclick Authoria; vandaag is er dan de overname van MrTed door StepStone Solutions. En zo saneert de markt zichzelf; altijd een prettiger manier dan wanneer dat van buitenaf gebeurt.

Met de verkoop van MrTed casht oprichter en CEO Jerome Ternynck. Hij blijft aan als adviseur en zal mogelijk een earn-out periode hebben, maar verder kan hij zijn droge schaapjes gaan tellen. En StepStone Solutions doet waarschijnlijk weer haasje-over bij Peopleclick Authoria.

Logo en logotype StepStone Solutions In the overcrowded ATS market, only one logical move is possible and that is consolidation Early this year we had the merger of Peopleclick with Authoria into the less than imaginative Peopleclick Authoria; today there is the acquisition of MrTed by StepStone Solutions. And so the market remediates itself; always a nicer way than when someone is doing so from the outside.

With the sale of MrTed, founder and CEO Jerome Ternynck, has cashed in. He will remain a consultant and will possibly have an earn-out period, but otherwise he can go relax on his island. And StepStone Solutions is likely to again leapfrog Peopleclick Authoria.

Met de overnames is het beeld in het magic quadrant van Gartner nauwelijks rustiger geworden:

image

Nog steeds is er sprake van een zware overbevolking, alleen in het kwadrant van de visionairs wordt het erg stil. En in het leaders kwadrant schuiven StepStone en Peopleclick op richting de de grote leiders; Kenexa en Taleo. Maar vooral de niche players zijn natuurlijk overname kandidaten. Of toekomstige kandidaten voor de Deathpool…

HgCapital LLP, de eigenaar van StepStone Solutions, lijkt duidelijk op jacht om haar aankoop op te leuken. Ongetwijfeld met de bedoeling over enkele jaren te cashen door de opgeleukte variant tegen een aanzien hoger bedrag door te verkopen. En gezien de uitspraak van Matthew Parker (CEO StepStone Solutions) zou het niet vreemd zijn als er nog meer aankopen volgen:

Following our recent MBO in conjunction with HgCapital, this is an important milestone in our ambitious plans for  expanding and developing StepStone Solutions.

De aankoop lijkt te zijn gebaseerd op twee fundamentele overwegingen: internationale dekking en technologie(SaaS). De twee partijen hebben gezamenlijk een grotere internationale footprint en dat is prettig voor multinationals. Verder heeft MrTed wat StepStone Solutions ontbeert; een op SaaS gebaseerde applicatie. En dat is een absolute voorwaarde geworden om te overleven aangezien HR afdelingen met name kiezen voor deze applicatievorm gezien de daaraan verbonden kosten- en beheervoordelen.

Het zou betekenen dat i-Grasp door StepStone wordt afgedankt ten faveure van TalentLink van MrTed binnen de Talent Acquisition portfolio van StepStone Solutions. Voor Talent Management is geen overlap, hier blijft StepStone Solutions haar ETWeb oplossing voeren.

Voor het personeel van de beide bedrijven is echter een onzekere tijd aangebroken. Zowel voor verkopers als technici als ondersteunend personeel is er natuurlijk een zeer grote overlap in landen waar beide bedrijven aanwezig zijn. Hier zal ongetwijfeld fors gesaneerd worden. Er is reeds sprake van een integratieteam die dit proces moet gaan begeleiden.

Verder betekent deze overname ongetwijdeld het einde van SmartRecruiters, het gratis ATS dat in oktober 2008 door MrTed in de VS werd gelanceerd. Tenslotte heeft StepStone Solutions hiervoor al EasyCruit, en ze wil haar omzet niet laten kannibalisren via een gratis versie in eigen beheer. De verwachting is daarom dat dit speeltje van Jerome Ternynck aan de voormalige CEO van MrTed mee wordt gegeven en dat hij hier verder vorm en inhoud aan mag geven. Heeft hij naast dat adviseursschap ook nog wat anders te doen.

With the acquisitions, the image in the quadrant of Gartner Magic has hardly become little calmer:

image

Still, there is a severe overpopulation, the quadrant of the visionaries is the only one becoming very quiet. And in the leaders quadrant StepStone and People Click slide in the direction of the great leaders; Kenexa and Taleo. But the niche players especially are the natural candidates for acquisition. Or future candidates for the Death Pool…

HgCapital LLP, the owner of StepStone Solutions, clearly appears to be on the prowl to make their buy look more interesting. Undoubtedly with the intention of cashing in in a few years with the idea of selling a better looking line against a significantly higher amount. And given the statement of Matthew Parker (CEO, StepStone Solutions) it would not be surprising if there are more acquisitions to follow:

Following our recent MBO in conjunction with HgCapital, this is an important milestone in our ambitious plans for expanding and developing StepStone Solutions.

The purchase appears to be based on two basic considerations: international coverage and Technology (SaaS). The two parties combined have a larger international footprint and that is good for multinationals. Furthermore, MrTed has what StepStone lacks, a SaaS based application. And that’s become a prerequisite for survival since HR departments are mainly choosing this particular form of application given the connected cost and management benefits.

It would mean that i-Grasp will be discarded by StepStone in favor of Talent Link from MrTed within the Talent Acquisition portfolio of StepStone Solutions. For Talent Management is no overlap, here StepStone Solutions continues to run its ETWeb solution.

For the staff of both companies however, an uncertain time has come. Both for sellers and technicians and support staff, there is of course a very large overlap in countries where both companies are present. This undoubtedly means layoffs. There is already talk of an integration team that will accompany this process.

Furthermore, this acquisition no doubt means the end of Smart Recruiters, the free ATS that was launched in October 2008 by MrTed in the U.S. Finally, StepStone already has EasyCruit for this, and they do not want to let its turnover cannibalize via a free in-house version. The expectation is therefore that this toy from Jerome Ternynck is given to the former CEO of MrTed and that he can further shape the form and content. So he has something else to do besides advising.

Geef een reactie

2 Comments