Werkloosheid in de VS: welke cijfers kloppen?

flag_usa Morgen komt het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) met de werkloosheidscijfers over de maand juli. Deze cijfers worden in de economische wereld met grote spanning afgewacht. Voor- en tegenstanders van de double dip zullen de cijfers als een bewijs van hun gelijk proberen uit te leggen en eventueel afwijkende resultaten naar hun wereldbeeld proberen te modelleren.

Er zijn naast de BLS echter meerdere bronnen die een beeld schetsen van de arbeidsmarkt binnen de VS. Zoals de cijfers van Amerika’s grootste payroller: ADP. Dan zijn er natuurlijk ook nog de resultaten van LinkUp, de vertical search engine die uitsluitend wervingssites van bedrijven spidert. En niet te vergeten Gallup, het onderzoeksbureau dat dagelijks het sentiment van Amerika peilt.

flag_usa Tomorrow, the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) comes with the unemployment figures for the month of July. These figures are eagerly awaited in the business world. Supporters and opponents of the double dip will try to explain the figures as proof of their argument and will try to model any possibly divergent results to their evidence.

There are however, several sources in addition to the BLS, who provide a snapshot of the labor market in the U.S., like the numbers of America’s largest payroller: ADP. Then there are of course the results of LinkUp, the vertical search engine that exclusively spiders recruitment sites from companies. And don’t forget Gallup, the research firm that daily assesses the sentiment of America.

Laten we eerst eens kijken naar de ontwikkeling van de werkloosheid in de VS gedurende het laatste decennium:

St. Louis FED: Aantal werklozen naar duur van de werkloosheid (2000 – 2010)

St. Louis FED: Aantal werklozen naar duur van de werkloosheid (2000 – 2010)

Een indrukwekkend beeld van de huidige (achter ons liggende?) recessie. Met als meest onrustbarende signaal natuurlijk de extreem sterke groe van het aantal langdurig werklozen (> 27 weken). Bedenk hierbij dat mensen die niet langer als werkloos staan geregistreerd in deze telling niet meedoen. En dat geldt in toenemende mate voor langdurig werklozen die geen recht meer hebben op enige uitkering. In de VS is dat sowieso het geval voor werkzoekenden die langer dan 99 weken achtereen werkloos zijn geweest. Die groep verdwijnt volledig uit beeld, evenals de zogenaamde discouraged workers.

De werkelijke situatie is dus nog slechter dan bovenstaande grafiek laat zien. Waarbij in de groep van > 27 weken dus geen stabilisatie te zien zou zijn maar een voortgaande groei, alleen in een sterk afnemend tempo.

Afijn, dit is de achtergrond waartegen werkloosheidscijfers moeten worden gezien.

ADP
De cijfers van ADP over juli kwamen gisteren binnen en laten een groei zien van 42.000 banen

ADP: July 2010 National Employment Report

ADP: July 2010 National Employment Report

ADP verzorgt de loonverwerking voor zo’n 21 miljoen Amerikanen; een kleine 20% van de Amerikaanse beroepsbevolking in de private sector (en zonder de agrarische sector). Hiermee zijn de cijfers van ADP dus niet meer dan een steekproef, maar wel een zeer uitgebreide steekproef die voldoende betrouwbaar is voor de globale ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

Met andere woorden, ADP ziet ondanks de economische situatie een groei van het aantal banen. Een groei die zich uitsluitend in het midden- en kleinbedrijf heeft voorgedaan. Grote (500 en meer werknemers) hebben geen enkele baan toegevoegd aan de arbeidsmarkt.

LinkUp
LinkUp is een aggregator/vertical search engine die uitsluitend de vacatures van meer dan 20.000 wervingssites spidert. Met andere woorden, LinkUp aggregeert uitsluitend vacatures van echte werkgevers. Zonder doublures. Als we er vanuit mogen gaan dat al die vacatures ook daadwerkelijk achterliggende banen vertegenwoordigen, dan kan LinkUp een indicatie geven van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

En LinkUp is bijzonder positief over de ontwikkelingen in juli:

… new job listings on corporate websites rose by 119,948 (21%), while total job listings rose by 81,869 (8%). This is by far the largest monthly increase in new job listings on company websites in 2010.

Oftewel, LinkUp ziet een sterke groei. In tegenstelling tot ADP is het bij LinkUp niet duidelijk of hier sprake is van een daadwerkelijke groei van het totaal aantal banen of dat er een groei in de vervangingsvraag is opgetreden. Het is echter opvallend dat LinkUp een forse groei rapporteert terwijl wervingssites toch vooral onderdeel zijn van grote (> 500 werknemers) bedrijven. Waar ADP dus juist een nulgroei rapporteert.

Gallup
En dan is er als laatste Gallup. Een onderzoeksbureau die dagelijks updates levert over meerdere economische kenmerken. Waaronder het ontslag/inhuurgedrag van bedrijven:

Gallup: Daily US Job Market, januari – juli 2010

Gallup: Daily US Job Market, januari – juli 2010

De donkergroene lijn is het percentage bedrijven dat weer personeel aanneemt. En gedurende 2010 is er een geleidelijke opgaande tendens te zien. Met andere woorden, volgens geinterviewden groeit het aantal banen in de VS. Net als bij LinkUp zijn hier geen harde cijfers aan te verbinden, omdat per antwoord niet bekend is om hoeveel banen (groei of verlies) het gaat.

Bureau of Labor Statistics (BLS)
En dan is er de BLS die morgen dus met de ‘echte’ (lees: officiele) werkloosheidscijfers komt. Met waarschijnlijk een zware negatieve vertekening als gevolg van het uitstromen van tijdelijke overheidsmedewerkers voor de 10-jarige volkstelling (de Census). En een onbekende vertekening van het Birth/Death model die in tijden van recessie in het algemeen ‘spookbanen’ aan de arbeidsmarkt toevoegt. Waardoor een objectief cijfer niet is vast te stellen.

Conclusie
Er zijn meerdere gegevensbronnen die een inzicht geven in de ontwikkeling van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Geen van die bronnen is volledig. En dat geeft zowel voor- als tegenstanders van de double dip alle ruimte om de resultaten naar eigen inzicht uit te leggen. Met toenemende verwarring tot gevolg.

Gezien de dekking is in mijn optiek het onderzoek van ADP het meest betrouwbaar. En daarmee zou er een kleine groei van het aantal banen in de VS over de maand juli zijn opgetreden. Wat natuurlijk goed nieuw is. Het probleem is echter dat de arbeidsmarkt harder groeit dan het aantal nieuwe banen. Waarmee het zeer waarschijnlijk is dat het werkloosheidscijfer nog verder toe gaat nemen. En dat is uiteindelijk het cijfer wat moet dalen.

Let’s first look at the evolution of unemployment in the U.S. during the last decade:

St. Louis FED: Aantal werklozen naar duur van de werkloosheid (2000 – 2010)

St. Louis Fed: Number of unemployed by duration of unemployment (2000 – 2010)

An impressive picture of the current (bygone?) recession. With the most alarming signal of course being the extremely powerful growth of long-term unemployed (> 27 weeks). Keep in mind that people who are no longer registered as unemployed are not participating in the census. And that is an increasing number of long-term unemployed who are no longer entitled to any benefit. In the U.S., that includes jobseekers who have been over 99 weeks in succession unemployed. That group disappears completely from view, along with the so-called discouraged workers.

The actual situation is even worse than the graph above shows. In the group of > 27 weeks, there is no stabilization in sight, just a continued growth at a steeply declining rate.

Anyway, this is the background against which unemployment numbers should be seen.

ADP

The ADP figures for July came in yesterday and showed a growth of 42,000 jobs.

ADP: July 2010 National Employment Report

ADP: July 2010 National Employment Report

ADP provides the pay processing for some 21 million Americans, a slim 20% of the U.S. workforce in the private sector (not including the agricultural sector). This make the figures of ADP nothing more than a spot check, but a very large sample that is sufficiently reliable for the overall development of the labor market.

In other words, despite the economic situation, ADP sees a growth in the number of jobs, but a growth has only occurred in medium-sized enterprises. Large (500 and more employees) enterprises have not added a single job to the labor market.

LinkUp

LinkUp is an aggregator/vertical search engine which exclusively spiders the jobs of more than 20,000 recruiting sites. In other words, LinkUp only aggregates jobs from real employers. Without duplicates. If we can assume that all these vacancies may actually represent underlying jobs, then LinkUp can give an indication of the development of the labor market.

And LinkUp is very positive about the developments in July:

… new job listings on corporate websites rose by 119,948 (21%), while total job listings rose by 81,869 (8%). This is by far the largest monthly increase in new job listings on company websites in 2010.

In other words, LinkUp sees strong growth. Unlike with ADP, it is not clear whether there was an actual increase from LinkUp in the total number of jobs or there was a growth in the replacement demand. It is however striking that LinkUp reports a strong growth while recruiting sites are still mostly part of large (> 500 employees) companies, where ADP is reporting a no-growth.

Gallup

And then finally, there’s Gallup. A research company that provides daily updates on several economic characteristics. Including resignation/hiring behavior of firms:

Gallup: Daily US Job Market, januari – juli 2010

Gallup: Daily U.S. Job Market, January-July 2010

The dark green line is the percentage of companies that is hiring staff again. And is shows a gradual upward trend over 2010. In other words, according to interviewees, the number of jobs in the U.S. is growing again. Just like with LinkUp there are no hard numbers to link to, because for each response it is not known how many jobs (growth or loss) are linked to it.

Bureau of Labor Statistics (BLS)

And then there’s the BLS who is coming tomorrow with the ‘real’ (read: official) unemployment rates. Probably with a severe negative bias due to the outflow of temporary public employees for the 10-year census. And an unknown distortion of the Birth/Death model, which in times of recession generally adds “ghost jobs” to the labor market. Making it impossible to fix an objective figure.

Conclusion

There are multiple data sources that give an insight into the development of the American labor market. None of these sources is complete. And that gives both supporters and opponents of the double dip all the space they need to analyze the results to fit their opinion. With increasing confusion as a result.

Given the coverage, the study of ADP is the most reliable, in my opinion. And so there must have been a small increase in the number of jobs in the U.S. for the month of July. Which is of course good news. The problem however is that the labor market is growing faster than the number of new jobs. Which makes it very likely that the unemployment rates are going to grow even more. And that is ultimately the figure which must decrease.

Geef een antwoord

5 Comments