Talentag: top of flop?

image Aangezien @marcdrees ieder concept met een link naar Foursquare weigert te beoordelen, doe ik het maar even. Vandaag werd Talentag.com gelanceerd. Talentag is een webapplicatie waarmee je je netwerk kunt vragen “Tags” toe te kennen aan je CV. Tags die aangeven waar, volgens mijn netwerk, mijn specialisme ligt. Daarnaast kan je netwerk (en dit is de link met Foursquare) “badges” uitdelen. Badges kun je zien als medailles voor bijvoorbeeld beste recruiter.

Daarnaast krijg je van Talentag ook automatisch badges als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo kreeg ik direct de badge “experienced” omdat ik meer dan 5 jaar werkervaring heb. Dat ik 4,5 van de 5 jaar part-time vakkenvuller was maakt niet uit, ik heb ervaring. Je kunt je basisprofiel eenvoudig binnenhalen via Linkedin of Facebook en je vrienden uitnodigen je te “taggen” via Twitter, LinkedIn en Facebook.

imageAs @marcdrees refuses to judge every concept with a link to Four Square refuses, I’m going to do it here myself. Today Talentag.com was launched. Talentag is a web application with which you can ask your network to grant “tags” to your resume. Tags that indicate where, according to my network, my specialty lies. In addition, your network (and this is the link to Foursquare) can hand out “badges.” Badges can be seen as for example a medal for the best recruiter.

Additionally, you also automatically get badges from Talentag if you meet certain conditions. So I immediately got the badge “Experienced” because I have more than 5 years working experience. That I was 4.5 out of 5 years a part-time shelf-stacker was no matter, I have experience. You can easily get your basic profile in through LinkedIn or Facebook and invite your friends to “tag” you via Twitter, LinkedIn and Facebook.

Top
Ik ben een groot voorstander van het toekennen van tags / specialisme door derden. Die hebben wat mij betreft meer waarde dan als ze zijn toegekend door mijzelf. Van belang is dan wel wie mij een “Tag” heeft gegeven, dat kan je helaas niet zien. Misschien dat dit nog komt; het ligt wel voor de hand. Ze kunnen dan namelijk een leuk algoritme/ranking bouwen per specialisme waarin mensen met bijvoorbeeld 10 keer de tag recruitment door andere mensen met een zware lading recruitment bovenaan komen in de zoekresultaten. De zoekfunctie ontbreekt nu overigens nog.

Verder zie ik als groot voordeel dat mijn netwerk door mij, maar vooral ook door anderen in kaart wordt gebracht op basis van kennis. Ik heb een bepaald beeld van een persoon, maar misschien kennen andere mensen juiste weer andere specialismen van diezelfde persoon. De vraag: “Ken jij iemand met kennis van bloedtransfusies?” is straks met een druk op de knop beantwoord….als ze tenminste een zoekfunctie bouwen.

Flop
Ik krijg nu al jeuk bij het idee dat we elkaar straks allemaal weer gaan zitten kietelen. Geef je mij een “badge” recuitment guru, dan geef ik jou er ook één …. BAHHH!

Als ik bij Talentag werkte, zou ik dit gedrag direct proberen te tackelen, ontmoedigen, verbieden of in ieder geval straks in het algoritme verwerken. Misschien dat de automatische “badge” slijmbal uitkomst kan bieden. Ik zie in de applicatie nu nog niets dat erop wijst dat ze maatregelen hebben getroffen.

Een groter probleem voor Talentag lijkt me echter dat het ze ontbreekt aan een “social object”. Dit kan je zien als de daadwerkelijke toegevoegde waarde die een webapplicatie biedt.

Als ik denk aan Gmail dan denk ik aan makkelijk e-mailen overal beschikbaar, als ik denk aan Flickr dan denk ik aan foto’s delen en opslaan …. als ik aan Talentag denk dan denk ik aan uhhhhh… narcisme? Het aanwezig zijn van een “social object” blijkt cruciaal voor het bestaansrecht van webapplicaties.

Jyri Engeström kan dit veel beter uitleggen dan ik, dus als je nog ergens een half uurtje hebt.

Conclusie
Het enkel en alleen verzamelen van tags en badges bij je profiel lijkt mij niet voldoende om mensen langere tijd te boeien. Talentag zal dus volgens mij snel moeten kijken naar bijvoorbeeld de ombouw naar een expert zoekmachine. Verder zie ik kansen voor een white label bedrijfsversie van Talentag. Het in kaart brengen van de kennis binnen organisaties biedt een grote meerwaarde. Twitter is leuk, Yammer verdient veel geld.

Top
I am a strong supporter of assigning tags/specializations by third parties. As far as I’m concerned they have more value than if they were granted by myself. It is important for me then, who gave me a “Tag,” but unfortunately, that you can not see. Maybe it is still on the way, it seems rather obvious. They can then build in a fun algorithm/ranking for each specialization in which people who might have been tagged 10 times by other people with a heavy load in recruitment are placed on top in the search results. The search is also still missing at the moment.

Furthermore, I see it as the big advantage that I can map my network, but also have it mapped by others based on knowledge. I have a certain image of a person, but maybe other people know in turn other specializations of the same person. The question: “Do you know someone with knowledge of blood transfusions?” Is soon answered with a touch of a button … at least if they would build in a search function.

Flop
I already start itching at the idea that we will all soon be tickling each other again. You give me a badge recruitment guru, I give you one too …. BAHHH!

If I worked with Talentag, I would immediately try to tackle this behavior, discourage, prevent or at least include it later in the algorithm process. Maybe the automatic “badge” asskisser is a possible solution. I still don’t see any indication in the application that shows they have taken measures against this.

A bigger problem for Talentag seems however that they lack a “social object.” You can see this as the actual added value a web application provides.

When I think of Google I think of easy e-mail available everywhere, when I think of Flickr I think of photo sharing and storage …. when I think of Talentag uhhhhh … I think of narcissism? The presence of a “social object” appears crucial for the survival of Web applications.

Jyri Engeström can explain this much better than me, if you have another half an hour.

Conclusion
Simply collecting tags and badges for your profile, does not look sufficient to captivate enough people for a long time. In my opinion, Talentag will therefore, have to quickly consider, for example a conversion to an expert search engine. Furthermore, I see opportunities for a white label company version of Talentag. The mapping of knowledge within organizations offer a great extra value. Twitter is fun, Yammer is making a lot of money.

Geef een reactie