Een nieuwe serie: bazen en social media

Floor DreesGisteren was het social recruiting event van Recruiters United. En als me iets duidelijk is geworden is dat bedrijven (lees: directies, RvB’s) niet goed weten hoe om te gaan met social media. Nu hebben bedrijven regelmatig moeite met nieuwe ontwikkelingen, maar social media is anders. Het is geen technologie, het is geen kanaal, het is een beweging. Een beweging die is voorspeld in The Cluetrain Manifesto en die zich nu manifesteert. Prachtig.

Maar die beweging kan traditionele verhoudingen op zijn kop zetten zonder dat directies of raden van bestuur daar enig besef van hebben. Omdat ze niet participeren in deze nieuwe wereld. Althans, dat is de gedachte. Om die gedachte te toetsen gaat Floor Drees in een serie artikelen de social media presence van die bazen onderzoeken. Bazen bij de grote uitzenders, werving- en selectiebureau’s, grote corporates en vacaturesites.

Floor DreesYesterday was the Recruiters United social recruiting event. And if anything became at all clear, it is that companies (read: directors, executives) do not know how to deal with social media. Now it is not the first time companies have problems with new developments, but social media is different. It is not technology, it is not a channel, it’s a movement. A movement that is predicted in The Cluetrain Manifesto, which is now manifesting. Wonderful.

But this movement could be turning traditional relations upside down without management or boards having any sense of it. Because they do not participate in this new world. At least, that’s the idea. In order to test this idea Floor Drees is going to investigate the social media presence of these bosses in a series of articles. Bosses at the major temp agencies, recruitment agencies, large corporates and job sites.

Hebben die bazen wel een LinkedIn account? En zo ja, is dat account dan up to date en/of uitgebreid? Plaatst die baas foto’s op flickr? Video’s op YouTube? Heeft die baas een actief Twitter account, of sterker nog: blogt de baas? Enzovoort, enzoverder.

Zonder daadwerkelijke ervaring met sociale media is elke discussie over sociale media een academische die uitsluitend over rendement en bewijs gaat. Waardoor er niets gebeurt aangezien rendement en bewijs nog onvoldoende duidelijk zijn en onvoldoende om de impact van een beweging te kunnen beoordelen.

Als een baas de impact van sociale media aan den lijve heeft ervaren is er een goede kans dat de discussie het speelveld van beancounting en ROI verlaat en over de inhoud gaat. De echte dingen. Begrijp me goed, ik ben voor meten. Sterker nog, ik ben gek op meten en harde bewijzen. Maar zoeken naar meetpunten en harde bewijzen is in dit geval niets anders dan een excuus om niets te doen. Gebrek aan verbeeldingskracht en luiheid. Of gewoon dom…

Afijn, het beeld is denk ik wel duidelijk. De bazen zijn gewaarschuwd. Maar ja, als ze geen gebruik van sociale media maken zien ze ook deze waarschuwing over het grijzende, kalende hoofd. Inderdaad, leeftijd is niet altijd een indicatie voor groeiende wijsheid.

Waar te beginnen? Nou, dat is natuurlijk eenvoudig: Randstad. Waarbij eerst de raad van bestuur en vervolgens de directie van Randstad Nederland langs de sociale media meetlat gelegd gaat worden. Ik ben benieuwd…

Do these bosses have a LinkedIn account? And if so, then is that account up to date and/or extensive? Does that boss put photos on flickr? Videos on YouTube? Does that boss have an active Twitter account, or perhaps the boss is even blogging? And so on and so on.

Without actual experience with social media, any discussion on social media would become an academic discussion solely about performance and evidence. Nothing would come of that because performance and evidence are insufficiently clear and inadequate to assess the impact of a movement.

If a boss has firsthand experience of the impact of social media, there is a good chance that the discussion will leave the playing field of bean counting and ROI and move on to the content. The real things. Don’t misunderstand me; I am all for measuring. In fact, I love to measure and see hard evidence. But looking for things to measure and for strong evidence, in this case, is nothing but an excuse to do nothing. Lack of imagination and laziness. Or just stupidity…

Anyway, I think the picture is clear. The bosses have been warned. But if they do not use social media then this warning will simply pass their graying, balding heads unnoticed. Indeed, age is not always an indication of growing wisdom.

Where to begin? Well, of course that’s easy: Randstad. Where first the board of directors and then the management of Randstad Netherlands will be placed along the social media yardstick. I’m curious…

Geef een reactie

7 Comments
 • han mesters
  says:

  @Floor @Marc
  The future of work. Wordt steeds duidelijker. Wat me opvalt is het onvermogen van grote bedrijven (uitzenders, recruiters) om te zien hoe snel de wereld verandert. Ik ga dit jaar met mijn collega menno van leeuwen (media) een rapport schrijven over social media met daarin ook best practices over hoe bedrijven dit fenomeen kunnen toepassen. Onze boodschap: social media ondersteunt niet zozeer primair werk in relatie tot communicatie met klanten en werknemers maar wordt de nieuwe infrastructuur voor werk. Het is de jongste generatie op de arbeidsmarkt die dit zal afdwingen. Jongeren kiezen hun vrienden binnen social media om verbonden te zijn met gelijkgestemden. Met het inrichten van werk zullen ze hetzelfde doen. Dit betekent dat we terug gaan naar de periode van voor de industriele revolutie. Leven en werken wordt gebaserd op de ‘extended family’, of een beter Germaans woord hiervoor: ‘Sippe’.  Mijn generatie krijgt de twijfelachtige eer de laatste generatie te zijn die door hun volgzame gedrag en gevoeligheid voor ‘ geld, macht en prestige’ de grote instituten in stand hebben gehouden. Nee, neem dan die Angelsaksische specilaisten die zo lovend zijn over de zegeningen van de grote multinationals voor de mensheid. Hmm. In 200 jaar tijd hebben zij de condities geschapen voor een rapido exit van de homo not so sapiens. Da’s inderdaad bijzonder in het licht van 100.000 jaar menselijk evolutie.

 • han mesters
  says:

  @floor @Marc
  Great idea, have been re-reading the Cluetrain book on a regular basis to check how fast things change.

  ‘Indeed, age is not always an indication of growing wisdom’, my wife fully agrees.
  Our CEO,  Gerrit Zalm, has a weblog as well, probably not accessible to the outside world.. You might like this link http://www.werf-en.nl/22/04/2010/personeel-abn-amro-geeft-gerrit-zalm-een-4/
  Problem is that, in general, the character traits of guys that make it to the top in large organisations don’t fit the current ‘ post-industrial’ leadership model anymore. Ego and need for power are so 2010. Changing the culture in these large organisations is almost impossible. Read Zo Zuidas and you know why. Only 2 options: 1. they will die because of misfit with the environment. 2. Large scale injection with new blood, like Philips successfully managed to do to my surprise.

 • floor nobels
  says:

  Leiderschap hoeft niet te betekenen dat je het zelf doet, het gaat er juist om anderen te inspireren en ruimte te geven dus ook bij de inzet van social media. Ik vraag mij af of je bij een Raad van Bestuur moet beginnen..Ik zou juist op de werkvloer beginnen bij die leuke dame of heer van een randstadvestiging…Zolang die nog functies per letter op een A4tje uitprinten en op hun ramen plakken….

 • Barend
  says:

  @font-face { font-family: “Calibri”; }@font-face { font-family: “Cambria”; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: “Times New Roman”; }div.Section1 { page: Section1; }
  It’s true Social Media will have a large impact on recruitment, however the Social Media activity of a ceo is not the way to measure the Social Media readiness of an organization. It’s also a non-argument that a ceo has to experience an innovation to be able to make decisions. What’s next, looking at the interior of their houses to see if they are able to design their outlets? Test them in World-of-Warcraft to see if they are able to see the value of Serious Gaming?

  I love the subject, but I hope Floor Drees will research the company’s activities and not the way a ceo communicates with his family on Facebook. And to be honest, in today’s financial reality I prefer ceo’s that manage their company instead of sharing their coffee experience on Twitter.