About.me: een fraaie, maar volstrekt lege huls

Logotype About.me Een kleine week geleden viel de bevestiging van mijn acceptatie door About.me in de electronische brievenbus. About.me is een personal branding site die nog in private beta is maar ongetwijfeld de nodige aandacht zal hebben gekregen nadat ze door Michael Arrington zijn gepromoot op TechCrunch. De vraag is natuurlijk waarom.

Want About.me is de zoveelste personal branding site die het daglicht ziet en denkt een graantje mee te pikken van het social media / LinkedIn succes. En hoewel de toko bekende namen en evenzeer bekende angel investors achter zich heeft is dat natuurlijk geen garantie voor succes.

Logotype About.me Just a week ago, the confirmation of my acceptance by About.me tumbled into my electronic mailbox. About.me is a personal branding site that is still in private beta but will undoubtedly have received due attention after they have been promoted by Michael Arrington on TechCrunch. The question is of course why.

For About.me is just yet another personal branding site that has come to light and plans to ride on the social media / LinkedIn success. And although the shop has known names and equally well known angel investors backing it, this is obviously no guarantee of success.

Homepage
Dit is de homepage van About.me

About.me | Homepage

De URL is natuurlijk fantastisch, dat blijft bij werkelijk iedereen heel makkelijk hangen. En de homepage ziet er ook bijzonder fraai uit. Waarbij direct duidelijk wordt gemaakt wat je hier kan doen:

  1. Een persoonlijk pagina maken
  2. Statistieken van die persoonlijke pagina bekijken

En dat is het. Een fraaie pagina om een koude douche te annonceren. Maar laat ik toch eens even kijken wat ik verder kan ontdekken. Tenslotte heb ik een uitnodiging van een site, gemaakt door belangrijke mensen, gefinancieerd door belangrijke mensen, en gepromoot door een van de belangrijkste mensen in online blogging land. Dan moet er toch iets meer zijn?

Wat zegt About.me over zichzelf
Laat ik eerst eens zien wat de makers over de site zeggen, een About.us:

We designed about.me for ourselves. A lot of us have multiple online profiles scattered across various services, including Facebook, LinkedIn, Flickr, and Twitter. And one problem we face is pulling all of this information together to build a single on-line identity

En verdraaid, ze noemen inderdaad maar twee dingen die je met About.me kan

create a personal, dynamic profile page (think splash page) that points users to your content around the web (versus depending on Google search); and

understand how many people see your profile, where they’re coming from, and what they do on your page.

Nou, dan moet er wel iets heel bijzonders aan die twee dingen zitten die andere sites nog niet hebben gerealiseerd dat er zoveel broehaha om deze site heen hangt. Ik ga me meteen inschrijven!

Registreren

Nou, dit is de pagina die ik zie als ik de link uit de e-mail aanklik:

About.me | Get Your Profile

Lekkere grote letters, duidelijk. Invoeren die informatie. Als ik vervolgens op Get Your Profile klik, krijg ik een zwarte pagina te zien. Navigatie aan de bovenzijde en mijn naam in bijzonder grote letters in het midden. Met daaronder de mogelijkheid om een tekst toe te voegen evenals een aantal allerlei links:

About.me | Profile, 1

About.me | Profile, 2

Alleen, ik heb met geen mogelijkheid kunnen ontdekken hoe ik een foto of afbeelding kan uploaden ter vervanging van dit zwarte grafscherm…

En dat terwijl er dit soort fraaie voorbeelden te vinden zijn:

About.me | Profile, example

Dat wil ik ook! Maar dan zonder baard. Helaas, het is me niet gelukt. Bijzonder frustrerend natuurlijk… En, afgezien van deze frustratie, is dit nou alles wat ik met ‘mijn’ pagina kan doen. That’s it? Da’s wel bijzonder weinig…

Maar goed, laat ik mijn aandacht eens richting op die cijfers waar About.me mij ook me zou moeten verblijden. Er zijn natuurlijk voor mij nog geen cijfertjes te bewonderen, maar als ik de eerste keer naar mijn Dashboard ga zie ik dit:

About.me | Dashbaord, explanation

Prettig, er wordt mij even uitgelegd wat ik hier kan doen. Netjes en wel zo handig. Vervolgens kan ik mijn eigen cijfertjes even bekijken; er zijn drie tabs (Profile Statistics, Datastacks en Promote). Maar eens zien wat die te bieden hebben:

About.me | Dashboard, Profile Statistics

Tja, hier valt natuurlijk nog niets te beleven; tenslotte heb ik mijn profiel net gemaakt en de site is nog in private beta. Oftewel weinig bezoekers.

Dan maar eens zien wat die Datastacks tab te bieden heeft:

About.me | Dashboard, Datastacks

Nou, spannend… Ik weet niet precies wat hiervan de toegevoegde waarde is, maar de cijfers zijn lekker groot en leesbaar.

Als laatste is er de Promote tab:

About.me | Dashboard, promote

Oke, ik moet About.me op allerlei plekken gaan promoten. Natuurlijk; About.me wil met minimale middelen een zo groot mogelijk audience bereiken. Maar als zij willen dat ik iets voor hen doe, moeten ze me ook een reden geven om dat te doen. En de site biedt mij helemaal niets waar ik ook maar enige waarde aan ontleen. Dus waarom zou ik hen een plezier willen doen?

En dit is het. Meer is er niet te vinden, te beleven, te doen of te ontdekken op About.me. De site is eigenlijk te dun voor woorden. God mag weten waarom hier op TechCrunch ook maar enige aandacht aan wordt besteed.

Intermezzo: LinkedIn

LinkedIn heeft zowel qua profiel (toegegeven, zonder splashy, flashy pagina) als op het gebied van bezoekcijfers veel meer te bieden. Ten aanzien van de cijfertjes wil ik daar nog even bij stilstaan. Want  de site geeft een shitload aan informatie:

LinkedIn, homepage, statistics

Als je een betaald account hebt (en welke zichzelf respecterende recruiter heeft dat niet?) dan kan je op die views doorklikken waarna je dit te zien krijgt:

LinkedIn, detailed statistics, pro version

Ik weet nog steeds niet wat ik hiermee zou moeten, maar het is er… En hier kan LinkedIn nog allerlei toeters en bellen aan toevoegen. Voor wat het waard is.

Het enige wat mogelijk relevant zou kunnen zijn is de toevoeging van cijfers van andere online pagina’s die je als gebruiker hebt. Maar dat zal bijzonder weinig moeite hoeven te kosten. En ik vraag me af hoeveel mensen daarop zitten te wachten. Anders dan de verzamelaars van connecties die graag en vaak vanity searches doen. En dat is eigenlijk gewoon een beetje triestig.

Conclusie
About.me gaat een tijdelijke hype worden omdat de site de marketing machine heeft. En vervolgens sterft About.me een stille dood. Omdat de site naast die marketing machine helemaal niets heeft. Behalve een plaatje van jezelf, hoewel ik niet heb kunnen uitvogelen hoe ik zo’n plaatje op de site kon plaatsen…

LinkedIn doet er echter goed aan dit soort initiatieven niet te negeren. Want met een groot deel van de incrowd als promotor gaan heel veel mensen er hersenloos achteraan. We zijn nou eenmaal kuddedieren. En dat zou zomaar een ongewenst effect kunnen hebben. Hoewel ik nog altijd enig vertrouwen hebben in het onderscheidend vermogen van de gemiddelde mens…

Homepage
This is the About.me homepage

About.me | Homepage

The URL is of course fantastic; on that you won’t hear arguments from anyone. And the homepage also looks very nice. Which immediately makes clear what you can do here:

  1. Make a personal page
  2. Look at statistics of that personal page

And that’s it. A beautiful page to announce a cold shower. But still, let me see what I can discover further on. After all I have an invitation from a site, created by major people, funded by important people, and promoted by one of the most important people in online blogging land. Then there must be something more?

What does About.me say about itself
Let me first see what the creators of the site say, an About.us:

We designed about.me for ourselves. A lot of us have multiple online profiles scattered across various services, including Facebook, LinkedIn, Flickr, and Twitter. And one problem we face is pulling all of this information together to build a single on-line identity

And be damned, they only actually mention two things you can do with About.me

create a personal, dynamic profile page (think splash page) that points users to your content around the web (versus depending on Google search); and

understand how many people see your profile, where they’re coming from, and what they do on your page.

Well, then there must be something very special about those two things that other sites have not yet realized since so much brouhaha hangs around this site. I’m going to register right away!

Registration

Well, this is the page I see when I click the link from the e-mail:

About.me | Get Your Profile

Nice big letters, very clear. Enter that information. If I then click on Get Your Profile, I get a black page. Navigation on the top and my name in very large letters in the middle. With the ability to add text and also some kinds of links underneath:

About.me | Profile, 1

About.me | Profile, 2

Only, I have been unable to discover how I can upload a photo or graphic to replace the black screen tomb…

And in the meantime there are beautiful examples like this to be found:

About.me | Profile, example

I want that too! But then without the beard. Unfortunately, it failed me. Particularly frustrating of course… And, aside from this frustration, this is now all I can do with ‘my’ page. That’s it? That’s really very very little …

Anyway, let’s aim my attention on those figures with which About.me claimed would make me rejoice. Of course there are no numbers yet for me to admire, but when I first go to my Dashboard I see this:

About.me | Dashbaord, explanation

Sweet, they take a moment to explain what I can do here. Neat and very handy. Then I can take a look at my own numbers, there are three tabs (Profile Statistics, Data Stacks and Promote). Let’s see what they have to offer:

About.me | Dashboard, Profile Statistics

Well, here is of course nothing to do yet; after all I just made my profile and the site is still in private beta. In other words, few visitors.

Then let’s see what the Data Stacks tab has to offer:

About.me | Dashboard, Datastacks

Well, it’s exciting… I’m not sure what its added value is, but the numbers are nice and big and readable.

Finally there is the Promote tab:

About.me | Dashboard, promote

Okay, I have to go promote About.me in all kinds of places. Of course, About.me likes to reach the widest possible audience with minimal resources. But if they want me to do something for them, then they have to give me a reason to do so. And the site offers me nothing that I can derive any value from. So why would I want to do them a favor?

And this is it. There is nothing more to find, experience, do or discover at About.me. The site is too thin for words. God knows why they are paying any attention at all to it at TechCrunch.

Intermezzo: LinkedIn

LinkedIn has both in profile (admittedly, without splashy, flashy pages) and in terms of visitor numbers much more to offer. Regarding the numbers, I like to pause and look for a moment. Because the site gives a shitload of information:

LinkedIn, homepage, statistics

If you have a paid account (and what self-respecting recruiter does not?) then you can click through on those views and you will see this:

LinkedIn, detailed statistics, pro version

I still do not know what I would have to do with this, but it’s there… And LinkedIn can still add many bells and whistles to it. For what it’s worth.

The only thing which could possibly be relevant is the addition of figures from other online pages you have as a user. But that would cost very little effort. And I wonder how many people are waiting for this. Other than the collectors of connections that like to and often do vanity searches. And that is actually just rather sad.

Conclusion
About.me is going to be a temporary hype because the site has the marketing machine. And then About.me will die a quiet death because the site has absolutely nothing besides the marketing machine. Besides a picture of yourself, although I was unable to figure out how I could place such a picture on the site…

However, LinkedIn does well to not ignore these kinds of initiatives. For with a large part of the in-crowd behind it as promoter, many brainless people will go after it. We in the end are simply gregarious. And that could just be having an undesirable effect. Although I still have some confidence in the shrewdness of the average person…

Geef een reactie

7 Comments