ResumeSponge: fraaie maar slechte LinkedIn kloon

Logotype ResumeSponge ResumeSponge maakt in haar naam duidelijk wat ze wil; zoveel mogelijk CV’s opzuigen. Zelfs het logotype laat er geen misverstand over bestaan. Maar de belangrijker vraag is natuurlijk: waarom zou ik willen dat ResumeSponge mijn CV opzuigt. Oftewel: what’s in it for me?

ResumeSponge noemt zichzelf een Social Career Platform (alles moet tegenwoordig social…) en is bedoeld voor:

… anyone seeking an innovative way to market themselves, stand out in the crowded job marketplace, discover and create compelling opportunities, collaborate more effectively with colleagues, classmates, business professionals, and drive results.

Nou, ResumeSponge gaat niet voor bescheiden statements. Niets kan zonder het woordje social, maar betekent het ook dat je er iets aan hebt? Tijd om dat uit te vinden.

Logotype ResumeSpongeWith its name, ResumeSponge makes very clear what it wants: to soak up as many resumes as possible. Not even the logotype allows for any misunderstanding. But the bigger question is of course: why would I want resume sponge to soak up my resume. Or in other words: what’s in it for me?

ResumeSponge calls itself a Social Career Platform (everything must be social nowadays…) and is intended for:

… anyone seeking an innovative way to market themselves, stand out in the crowded job marketplace, discover and create compelling opportunities, collaborate more effectively with colleagues, classmates, business professionals, and drive results.

Well, ResumeSponge is not going for modest statements. Nothing can do without the word social, but does it also mean that you will get anything from it? Time to find out.

Homepage
De homepage van ResumeSponge is gigantisch. En dan bedoel ik gigantisch groot, want het ding is zowel horizontaal als verticaal ongekend lang. Ik laat hieronder daarom alleen het eerste fysiek zichtbare deel zien:

ResumeSponge | Homepage, 1

Jawel, de road to success is duidelijk zichtbaar, en ResumeSponge gaat mij daar blijkbaar in helpen. De zeer lange homepage is overigens in drie delen opgedeeld; waarbij elk deel via de navigatie (Home, Features en Who’s it for?) aan de bovenzijde kan worden benaderd. Creatief maar niet intuitief.

Overigens zijn dit de features die ResumeSponge biedt:

ResumeSponge | Homepage, 2

Heb ik deze features niet al eens eerder ergens gezien? Natuurlijk, bij LinkedIn. ResumeSponge lijkt een spitting image van LinkedIn (Profile, Recommendations, Connections, SpongeMail (Inmail) en Jobs). Is ResumeSponge gewoon een schaamteloze kopie van LinkedIn. Of is dit een staaltje intelligent reuse?

Laat ik me maar eens snel registreren. Als ik dat eenmaal heb gedaan (voornaam, achternaam, e-mail adres, wachtwoord, land en een fucking captcha) krijg ik dit dashboard te zien:

ResumeSponge | Dashboard

En dan is er ook nog een tweede deel aan dit dashboard:

image

Dat is nou bijzonder onhandig. Een dashboard met meer opties dan direct kunnen (?) worden getoond. Op een dashobard wil je toch liever alle mogelijkheden in 1 keer zien. Maar goed, laten we de verschillende opties eens onderzoeken. Ik kies voor de optie Build your profile terwijl ik een schietgebedje doe. Want ResumeSponge zal toch niet zo stom zijn om mij een heel nieuw profiel in te laten voeren?

ResumeSponge | Profile page

Woehaha! ResumeSponge is wel zo stom om te denken dat ik een profiel volledig ga invoeren! Straks maar even kijken wie de bedenkers zijn, want die zijn te dom om voor de duvel te dansen. Hiermee heeft ResumeSponge zich al direct overbodig gemaakt. Als je zo’n late entrant op de personal branding markt bent en je snapt niet dat potentiele gebruikers allang ergens een profiel hebben dan heb je het echt niet begrepen.

Dat ResumeSponge klopt dus niet echt. Er wordt niets opgezogen, van mij wordt verwacht dat ik me een slag in de rondte werk om een profiel te maken. Niet dus. Ik ben niet gek!

Laat ik eens kijken wat er verder kan worden gedaan. Als volgende klik ik in het Dashboard op de optie Import your contacts:

ResumeSponge | Import contacts

Niet veel bijzonders, wel leuk dat Plaxo daar nog altijd staat. Ik dacht dat deze site zo langzamerhand wel definitief over the hill was. En natuurlijk bijzonder onhandig voor al die Outlook gebruikers die door ResumeSponge buitenspel worden gezet. Bedankt!

De optie Write a recommendation ziet er fraai uit, maar met het grafisch design van de site zit het sowieso wel goed:

ResumeSponge | Write a recommendation

Vreemd genoeg is de optie Request a recommendation lang niet zo fraai:

ResumeSponge | Request a recommendation

Alsof er verschillende ontwerpers aan de site hebben zitten te frobelen. Da’s nou weer jammer.

Als laatste onderdeel is er ook nog mogelijkheid om een vacature te plaatsen. En net als bij een profiel ben je ook hiermee wel even zoet. Er zijn in totaal vijf stappen waar je doorheen moet gaan, maar dan kan je wel een gratis vacatures op een site zonder bezoek plaatsen:

ResumeSponge | Post a job

En dan nog de bekende onmogelijkheid bij social media sites om je account op te heffen. In dit geval heeft ResumeSponge nog het fatsoen om de optie wel op te nemen, helaas met de tekst coming soon… De correcte vertaling van deze tekst is in mijn ervaring: nooit

ResumeSponge | Account settings

En dat is het wel zo’n beetje. Er is niets te beleven op ResumeSponge, maar dat is ook niet het geval op LinkedIn

Conclusie
ResumeSponge is een 100% LinkedIn kloon. Met een fraaiere interface. En minder mogelijkheden. En wat heb je aan een LinkedIn kloon als je al een LinkedIn profiel hebt? Er is in het geheel niets innovatiefs aan ResumeSponge.

Volgens mij is ResumeSponge is niets meer dan een nauwelijks verhulde poging van de oprichter (Solomon Engel) om opgekocht te worden. De man heeft geen enkele ervaring in de personal branding markt:

Prior to founding ResumeSponge, Solomon was an associate at a boutique investment bank that specialized in M&A and Private Placements.

Engel gaat zonder enige twijfel voor de gok dat hij opgekocht zal worden door een grote partij. Gezien het volledige gebrek aan innovatie en vooral de stupiditeit om geen profiel import faciliteit te bieden, is het onwaarschijnlijk dat er een partij van enige importantie is die ook maar $1 voor deze treurige (zij het fraai ogende) poging zou willen bieden.

Er is volgens mij maar 1 road voor ResumeSponge en dat is de road naar de Deathpool. Laten we hopen dat het een snelweg is zodat er niet teveel werkzoekers hun tijd op deze site verspillen.

Verder lijkt het me goed dat LinkedIn even naar het grafisch design van ResumeSponge kijkt. Want dat is goed. Maar dan wel met intelligentie kopieren graag…

Homepage
The homepage of ResumeSponge is huge. And then I mean gigantic, because the thing is both horizontally and vertically unprecedented. I show below, therefore only the first physically visible part:

ResumeSponge | Homepage, 1

Yes, the road to success is clearly visible, and ResumeSponge will apparently help me in that. The very long homepage is also divided into three parts, where each part can be approached through navigation at the top (Home, Features and Who’s it for?). Creative but not intuitive.

By the way, these are the features that ResumeSponge offers:

ResumeSponge | Homepage, 2

Haven’t I seen these features somewhere before? Of course, at LinkedIn. ResumeSponge seems to be a spitting image of LinkedIn (Profile, Recommendations, Connections, SpongeMail (Inmail) and Jobs). Is Resume sponge just a shameless copy of LinkedIn, or is this an example of intelligent reuse?

Let’s go ahead and register right now. Once I’ve done that (first name, last name, email address, password, country and a fucking CAPTCHA) I get to see this dashboard:

ResumeSponge | Dashboard

And then there’s a second part to this dashboard:

image

That’s extremely inconvenient. A dashboard with more options than can directly be shown (?). On a dashboard you would prefer to see all the options at once. Anyway, let’s examine the various options. I choose the option Build your profile and said a quick prayer. Surely ResumeSponge will not be so stupid as to make me reenter a whole profile?

ResumeSponge | Profile page

Whoa haha! ResumeSponge is stupid enough to think I would want to enter a full profile! I should check afterward who the creators are, because they must be dumber than a bag of hammers. With this ResumeSponge has already immediately made itself obsolete. If you are such a late entrant to the personal branding market and you do not understand that potential users already have a profile, then you really do not understand anything.

So ResumeSponge is then not really true. Nothing is being soaked up. They expect me to fight the same fight again to create a profile. Not so. I’m not crazy!

Let me see what else can be done. The next item I click in the Dashboard is the Import your contacts option:

ResumeSponge | Import contacts

Nothing special, but nice that Plaxo is still there. I thought by now that site was completely over the hill. And of course very inconvenient for all those Outlook users who are put out to pasture by ResumeSponge. Thanks!

The option Write a recommendation looks neat, but the graphic design of the site is rather nice anyway:

ResumeSponge | Write a recommendation

Strangely enough, the option Request a recommendation is much less attractive:

ResumeSponge | Request a recommendation

As if several designers have been playing around on the site. Well that’s a shame.

As a last option there is also the possibility to post a job. And just as with a profile you will be busy with this for a while. There are in total five steps you need to go through, but then you can post a job for free on a site without visitors:

ResumeSponge | Post a job

And then the known inability to cancel your account with social media sites. In this case, ResumeSponge has the decency to include the option, but unfortunately with the text coming soon… The proper translation of this text is in my experience: never

ResumeSponge | Account settings

And that’s about it. There is nothing to do on ResumeSponge, but that’s also not the case on LinkedIn.

Conclusion
ResumeSponge is a 100% LinkedIn clone. With a nicer interface. And fewer options. And what good is a LinkedIn clone if you already have a LinkedIn profile? There is absolutely nothing innovative about ResumeSponge.

In my opinion ResumeSponge is nothing more than a thinly veiled attempt by the founder (Solomon Engel) to be bought. The man has no experience at all in the personal branding market:

Prior to founding ResumeSponge, Solomon was an associate at a boutique investment bank that specialized in M&A and Private Placements.

Engel is no doubt gambling that he will be bought by a major party. Given the complete lack of innovation and in particular the stupidity to offer no profile import facility, it is unlikely that a party of any importance would offer even $1 for this sad (albeit nice looking) attempt.

I think there is only one road for ResumeSponge and that is the road to its deathbed. Let’s hope it is a highway so that aren’t too many job seekers wasting their time on this site.

I also think it would be good if LinkedIn took a look at the graphic design of ResumeSponge. Because that is nice. But please copy it with intelligence…

Geef een antwoord

2 Comments