Adecco: commerciële vacaturesites zijn passé

image Adecco is ‘s werelds grootste uitzender en daarmee een bijzonder belangrijke en zeer gewaardeerde klant voor commerciële vacaturesites. Maar die tijden lijken voorbij, als we tenminste de presentatie van de marketing baas van Adecco Noord-Amerika, Ed Blust, mogen geloven. Want tijdens de Adecco Investor Days gooit Blust de commerciele vacaturesites bij het oud vuil.

En daarmee lijkt Adecco het doodvonnis voor de grote, commerciële vacaturesites te hebben getekend; om te beginnen in Noord-Amerika. Maar gezien de resultaten die Blust tijdens de Adecco Investor Days presenteerde ga ik er gemakshalve vanuit dat het altijd kostenbewuste Adecco deze strategie ook naar andere delen van de wereld zal exporteren. Er valt eenvoudigweg teveel te verdienen (of te besparen).

imageAdecco is the world’s largest temp agency and as such, a very important and highly valued customer for commercial vacancy sites. But those days are over, if we are to believe the presentation of the marketing boss of Adecco North America, Ed Blust. Because during the Adecco Investor Days, Blust threw the commercial job boards out with the trash.

And as a result, Adecco seems to have signed the death sentence for the large commercial job boards; beginning with North America. But given the results Blust presented during the Adecco Investor Days, I, for the sake of convenience, assume that the always cost-conscious Adecco will export this strategy to other parts of the world. There is simply too much to earn (or save).

De presentatie van Blust bevat enorm veel informatie, maar de visueel meest schokkende slide was toch wel deze:

image

Met andere woorden, Adecco heeft in 1 jaar tijd haar omzetvolume via gratis sites van 35% naar 80% zien groeien. Waarbij het overigens opvallend is dat deze groei voor een zeer groot gedeelte op het conto kan worden geschreven van de eigen site. En dat geeft meteen een indicatie van de achtergrond van deze enorme shift van betaalde naar gratis sites: de gigantisch hoge werkloosheid in de VS. Waarom zou je een commerciële vacaturesite gebruiken als er kandidaten in overvloed zijn die zich ook nog eens een slag in de rondte zoeken?

De extreme daling van 65% naar 20% in het gebruik van vacaturesites is dus grotendeels door de conjunctuur gedreven ontwikkeling. Die door Adecco wordt gebruikt als een shift in focus. Nou is Blust marketeer, dus het spinnen van een boodschap zal hem niet vreemd zijn.

Maar betekent deze nuance dat Adecco zal terugkeren naar het gebruik van commerciële vacaturesites als er sprake zou zijn van een krappe arbeidsmarkt? Ongetwijfeld, maar het is zeer onzeker of hiermee het aandeel van vacaturesites weer op 65% zal komen. Ik zou er niet op rekenen als ik een vacaturesite was.

En  daarmee lijkt het er op dat andere bronnen (zoekmachines, vertical search engines en social media) niet alleen een bruggehoofd hebben geslagen, maar zeker ook nog meer land kunnen veroveren. Ten koste van vacaturesites en ten koste van de eigen site van Adecco. En dat is dan ook de strategie van Adecco Noord-Amerika:

Reduce the overall sourcing spend by capitalising on organic channels, reducing reliance on paid job boards, re-engaging associates and innovating with new web and mobile channels

Nou, daar sta je dan als commerciële vacaturesite met je goeie fatsoen. En of dat nog niet genoeg is, gaf Blust ook nog eens wat harde cijfers:

Adecco cut spending on paid sites by two-thirds between 2007 and 2009, from $6 million to $2 million

Dit is niets minder dan een doodvonnis voor vacaturesites. Want Adecco is ongetwijfeld niet de enige uitzender die de uitgaven aan vacaturesites aanzienlijk heeft teruggebracht. Als een grote klant in 2 jaar tijd van USD 6 miljoen naar USD 2 miljoen daalt, dan doet dat pijn. Als veel klanten dit gelijktijdig doen zie je de aasgieren om je heen cirkelen.

Dat wordt nog een versterkt door de volgende slide van Blust:

image

Dat zijn indrukwekkende veranderingen van 2008 naar 2009. Zoveel is zeker. En dat is ook de reden dat Adecco haar focus verschuift naar ‘gratis’ kanalen, waaronder LinkedIn. Addeco is namelijk bezig om in een licentie overeenkomst met LinkedIn uit te werken. En dat is in mijn optiek een bijzondere ontwikkeling, aangezien Linkedin tot op heden vooral de corporate recruitment markt als klant zag. “Vervuiling” door uitzenders lijkt me niet in het belang van LinkedIn, haar bestaande klantenkring en LinkedIn gebruikers. Hier zullen we mogelijk nog wat geduld moeten oefenen.

Blust komt in dit verband nog met een extra nagel aan de doodskist van de commerciële  vacaturesites versus sociale media en verticals:

image

Deze cijfers zijn gebaseers op de Quantcast cijfers over 2010 tot en met augustus 2010. Dit is een wel heel populistische weergave, maar het geeft daarmee direct de strategie van Adecco weer: gratis is in, betaald is uit. En daar kan geen Monster 6Sense tegenop. Maar om volstrekt onduidelijke redenen (of misschien wel: beleggers lezen geen presentates van uitzenders…) heeft dit nog niet geleid tot het instorten van de beurskoers van Monster. Maar wat niet is kan nog komen…

Conclusie
Adecco heeft een bijzonder duidelijk signaal afgegeven. Een signaal dat door de grote commerciele vacaturesites zeer ernstig moet worden genomen. Want het signaal spelt dood en verdoemenis voor vacaturesites die geen antwoord weten te geven. Het antwoord is dood- en doodsimpel: pay (less) for performance. Maar net als de krant zie ik ook vacaturesites niet in staat deze shift op tijd te maken. En misschien is het window of opportunity nu al gesloten. Door al die ‘gratis’ kanalen.

Dit artikel is met medewerking van Wilbert Geijtenbeek tot stand gekomen

The presentation of Blust contains tons of information, but the most visually shocking slide was surely this one:

image

In other words, in a 1 year period Adecco has seen its sales volume through free sites expand from 35% to 80%. Incidentally, it is remarkable that this growth can be credited in a large proportion to their own site. And that gives an immediate indication of the background of this enormous shift from paid to free sites: the enormously immense unemployment in the U.S. Why would you use a commercial job board if there are plenty of candidates who are also searching under every rock?

So the extreme decrease of 65% to 20% in the use of vacancy sites is largely driven by economic development. Which is used by Adecco as a shift in focus. Well, Blust is a marketer, so he’s no stranger to spinning a message.

But does this nuance mean that Adecco will return to using commercial job sites in the event of a tight labor market? Undoubtedly, but it is very uncertain whether this would bring the proportion of vacancy sites to 65% again. I wouldn’t count on it if I was a vacancy site.

And so it seems that other sources (search engines, vertical search engines and social media) not only made a breach, but should be confident that they can still conquer more land. At the cost of job sites and at the expense of Adecco’s own site. And that is also the strategy of Adecco North America:

Reduce the overall sourcing spend by capitalizing on organic channels, reducing reliance on paid job boards, re-engaging associates and innovating with new web and mobile channels

Well, there you are with your decent manners as a commercial job board. And if that was not enough, Blust also gave some hard numbers:

Adecco cut spending on paid sites by two-thirds between 2007 and 2009, from $6 million to $2 million

This is nothing less than a death sentence for job boards. Because Adecco is certainly not the only temp agency that has significantly reduced spending on job boards. If a large customer, in two years time, cuts back from $6 million to $2 million, it hurts. If many customers do it simultaneously you’ll see the vultures circling above you.

This impression is strengthened by the next slide from Blust:

image

Those are impressive changes from 2008 to 2009, that much is certain. And that is also the reason that Adecco’s focus shifts to ‘free’ channels, including LinkedIn. Addeco, as a matter of fact, is working on a licensing agreement with LinkedIn. And in my view that’s a particular development as until now, Linkedin mainly saw the corporate recruitment market as customers. “Pollution” by temp agencies doesn’t seem to me to be in the interest of LinkedIn nor its existing customers and LinkedIn users. We may still need to have some patience here.

In this context Blust comes with an extra nail in the coffin for the commercial job boards versus social media and verticals:

image

These figures are based on the Quantcast figures for 2010 until August 2010. This is a very populist representation, but it does directly show Adecco’s strategy: free is hip, paid is out. And there’s no Monster 6Sense that can compete with that. But for completely unknown reasons (or perhaps not: investors do not read presentations of temp agencies…) this has not led to the collapse of the share price of Monster. But that could still be in the mail…

Conclusion
Adecco has given a very clear signal. A signal that should be taken very seriously by the big commercial job boards. Because the signal spells the death and destruction for job boards that are not able to give answers. The answer is dead- and dead-simple:
pay (less) for performance . But just as with the newspaper, I see job boards unable to make this shift in time. And maybe the window of opportunity has already been closed. Through all those “free” channels.

Geef een reactie

22 Comments