ABU: dobberend op de bodem

Logotype ABU Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 9 (week 33– 36) van 2010. En voor de vijfde achtereenvolgende periode is er een groei te noteren:

In periode 9 (week 33 – 36) groeide het aantal uitzenduren met 8% en de uitzendomzet nam toe met 9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

Maar wat betekent die groei nou eigenlijk? Is de uitzendbranche al uit het dal gekropen, of is er sprake van bottom bouncing. Een iets andere benadering van de cijfers van de ABU toont aan dat het laatste het geval is. We dobberen op de bodem.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2008 t/m 2010 weergegeven:

Volume aan uitzenduren Nederland: 2008 t/m 2010

Volume aan uitzenduren Nederland: 2008 t/m 2010

Er is nog altijd een correlatie zichtbaar tussen de resultaten van 2009 en de overeenkomstige periodes van 2010. Periode 9 laat een sterkere groei zien dan periode 8, maar daar staat tegenover dat in 2009 er sprake was van een sterkere daling in periode 9 in vergelijking met periode 8. Het is overigens wel zo dat de stijging in periode 9 wel sterker is. Dat is zonder meer een positief signaal.

Met andere woorden, als in de komende perioden een herstel van 9% of meer wordt geboekt is er sprake van een zich voortzettend herstel in de uitzendbranche. Omdat het herstel met name afkomstig is vanuit de sector Industrie is het natuurlijk wel de vraag of deze sector de totale uitzendbranche uit het slop kan trekken. Dat lijkt weer uiterst onwaarschijnlijk; maar daarvoor moeten we geduld hebben.

Overigens heb ik getracht om de ontwikkeling van de uitzendbranche op basis van de ABU cijfers iets beter te visualiseren. Ik heb dat gedaan door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Dat geeft het volgende beeld:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 - 2010 (2006 = 100)

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2010 (2006 = 100)

Er zijn merkwaardige ‘breaks’ te zien bij een jaarovergang. Dit komt omdat onder de gekozen berekeningsmethode geen goede overgang kan worden gerealiseerd van periode 13 in het ene jaar naar periode 1 in het daarop volgende jaar. Dit vertekende beeld kan echter door het voortschrijdend jaargemiddelde te berekenen (rode lijn) worden ‘glad gestreken’ waardoor de trend wel zeer duidelijk zichtbaar is.

En deze trend laat zien dat de uitzendbranche enige tijd geleden een bodem heeft bereikt en daar heel langzaam uit lijkt op te krabbelen. Het herstel is echter nog zeer broos en verloopt traag. Waarbij het huidige volume aan uitzenduren aanzienlijk lager ligt dan voor het uitbreken van de financiele crisis. Zo’n 25% lager. En dat lijkt weer aardig te correleren aan het volume aan online vacatures…

Ontwikkelingen per sector
Waar in voorgaande periodes de sector Industrie de grootste groeier was, is dat in periode 9 de sector Techniek geweest. Met maar liefst 20% groei ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat in periode 9 van 2009 de sector Techniek met 33% was gedaald…

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 - 2010 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2010 (2006 = 100), per sector

En hiermee wordt duidelijk dat de sectoren een zeer verschillend patroon laten zien. Waar de sectoren Medisch en Administratief nog altijd een dalende trend laten zien, groeit Techniek groeit weer redelijk en de sector Industrie zelfs sterk. De sector Industrie heeft ook als eerste de dalende trend omgebogen in groei.

In een afzonderlijk artikel ga ik op een later moment nog in op de ontwikkelingen per sector.

Geef een antwoord

3 Comments