Wat bezielt VNU Media?

image Enkele dagen geleden bleek dat VNU Media een tweetal bedrijven (Netwerven, Findwell) niet langer gebruik wil laten maken van haar CV-database. Quintin Schevernels (COO VNU Media) mengde zich als volgt in de discussie:

Er zijn een beperkt aantal partijen in de markt die, conform onze leveringsvoorwaarden oneigenlijk gebruik maken van onze CV-Database (leveringsvoorwaarden die overigens dateren van ver voor de introductie van onze CV Service). Wij kunnen dat niet toestaan.

Deze partijen hebben wij de afgelopen dagen dan ook te kennen gegeven dat ze in de toekomst geen gebruik meer kunnen maken van onze CV-databases. Het betreft hierbij geen W&S-bureaus (die een veel bredere dienstverlening hebben). W&S bureaus kunnen dus, indien ze dat wensen, gewoon gebruik blijven maken van onze CV-Database.

Hier vallen twee zaken op; Netwerven en Findwell (nu SearchN) worden hier door Schevernels beticht van oneigenlijk gebruik van de CV-database en Schevernels nodigt werving- en selectiebureaus uit om gebruik te (blijven) maken van de CV-database. Dat laatste heet damage control, het eerste is echter een beschadiging van de goede naam en eer van een tweetal bedrijven. Waarbij de vraag rijst of die beschadiging ook terecht is. Tijd voor nader onderzoek!

De algemene voorwaarden van VNU Media
Schevernels beroept zich op de leveringsvoorwaarden van VNU Media; maar wat staat hier precies in? Nou, een heleboel natuurlijk, maar ten aanzien van de CV-database en dat oneigenlijke gebruik zijn de volgende bepalingen uit de Algemene Voorwaarden (juni 2009) relevant:

 • Opdrachtgever mag de CV en vacaturedatabase slechts gebruiken binnen de eigen onderneming met het doel om nieuwe werknemers rechtstreeks (i) voor haar eigen onderneming dan wel (ii) indien en voor zover dit tot de doelstelling van de onderneming van Opdrachtgever behoort, voor de onderneming van haar opdrachtgever(s) te werven, zulks enkel voorzover dit is toegestaan op grond van de Databankenwet en overige van toepassing zijnde wettelijke regels. (9.2)
 • Opdrachtgever mag databestanden uit de CV database, of delen daarvan, slechts gebruiken met
  het oog op het vervullen van een concrete, passende en op het moment van het gebruik van de CV
  database openstaande vacature
  en alleen voorzover de databestanden uit de CV database, of
  delen daarvan, redelijkerwijs aansluiten op deze concrete vacature.
  (9.4)
 • Waar de dienst van VNU Media er (mede) uit bestaat om Opdrachtgever volledige inzage te geven
  in de CV database van VNU Media, dient Opdrachtgever zorgvuldig om te gaan met de gegevens uit
  deze database. Opdrachtgever mag de gegevens uitsluitend gebruiken om relevante, potentiële
  kandidaten te benaderen voor het vervullen van een concrete, bestaande vacature
  . Iedere andere
  of verdergaande verwerking is niet toegestaan.
  […] (17.2)

 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de diensten
  van VNU Media. Dit houdt onder meer in dat het Opdrachtgever niet is toegestaan enige soft- en/of
  hardware matige tools en oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te
  gebruiken, voorzover deze gericht zijn op het overnemen van data, dan wel om de
  vacaturedatabase en CV database op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op
  andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien
  . (9.6)

[nadruk door auteur]

Artikel 9.2 geeft aan dat zowel bedrijven als intermediairs de CV-database mogen gebruiken voor actieve werving; artikel 9.4 verengt deze bepaling tot de aanwezigheid van openstaande vacatures. Artikel 17.2 verengt deze nog verder tot relevante, potentiële kandidaten. Wat dat dan ook precies mag betekenen. En dan is er artikel 9.6; een bepaling waarmee VNU Media iedere partij die gebruik maakt van de CV-database naar eigen goeddunken lijkt te kunnen betichten van oneigenlijk gebruik zolang ze maar iets van soft- en/of hardware gebruiken tijdens hun bezoek aan de CV-database.

De consequenties van deze algemene voorwaarden
Netwerven en Findwell bieden als onderdeel van hun dienstenportfolio een e-sourcing dienst aan voor hun klanten. Hiermee voldoen zij aan bepaling 9.2 die stelt dat zij voor de onderneming van haar opdrachtgever(s) mag werven. Verder voldoen zij ongetwijfeld aan bepaling 9.4, ervan uitgaande dat een klant uitsluitend een (betaalde) zoekopdracht plaatst indien daar een concreet vervolg aan kan worden gegeven. Hierbij is er overigens de interessante vraag in hoeverre Netwerven/Findwell zich hiervan moeten vergewissen in de optiek van VNU Media. Dat zou mij toch weer een forse stap te ver gaan.

Verder is het niet vast te stellen wat relevante, potentiële kandidaten nou precies zijn omdat VNU Media dat niet nader heeft gepreciseerd, maar we kunnen er veiligheidshalve vanuit gaan dat Netwerven/Findwell proberen met de meest passende kandidaten op de proppen te komen.

Maar dan komt de killer in de vorm van artikel 9.6. Die namelijk stelt dat je geen soft- en/of hardware mag gebruiken om data over te nemen. Met andere woorden; iedere intermediar die de CV-database van VNU Media gebruikt om met passende kandidaten voor een opdrachtgever te komen mag de data van die kandidaten niet opslaan. Sterker nog; een werkgever mag dat dus ook niet. Want dan maak je op oneigenlijke wijze gebruik van de CV database van VNU Media.

Oftewel, het gebruiken van de CV database van VNU Media staat in onze moderne maatschappij per direct gelijk aan het op oneigenlijke wijze gebruik maken van diezelfde database! Je mag wel naar een CV kijken maar je mag er niets mee doen. O ja, je mag het CV printen. Interessante vraag: Mag je het CV daarna scannen, scrapen en alsnog invoeren? Maar dit terzijde.

Er is overigens nog een andere beklemming: Artikel 9.4 maakt het feitelijk onmogelijk om voortijdig op zoek te gaan naar geschikte kandidaten (een werkgever die vermoedt dat een medewerker binnenkort op gaat zeggen; een intermediair die altijd op zoek is naar bepaalde kandidaten, ook als daar op dit moment geen vacature voor is). VNU Media maakt het dus onmogelijk om op een vooruitziende manier met je werving om te gaan. Een bizar dictaat.

Wat bezielt VNU Media?
Een goede vraag. Op dit moment lijken minimaal 2 bedrijven te worden uitgesloten van toekomstig gebruik van de CV-database. Niet vanwege enige activiteit die hen anders maakt dan alle intermediairs die de CV-database gebruiken om passende kandidaten te vinden. Maar omdat ze te dicht aanschurken tegen het model van de Intermediair CV Service die VNU Media eerder dit jaar heeft gelanceerd. Een lancering waar ik toen de volgende kanttekening bij maakte:

VNU Media maakt een merkwaardige stap door de eigen CV database te gaan exploiteren met als schaamlap dat klanten er om hebben gevraagd. Hiermee gaat ze de directe concurrentie aan met klanten die hier niet om hebben gevraagd.

Voor de goede orde, VNU Media had aangegeven dat klanten graag ondersteuning wilden bij het zoeken naar passende kandidaten in de CV database, vandaar de Intermediair CV Service. Hoewel VNU natuurlijk deze klanten direct had kunnen doorverwijzen naar intermediairs die reeds de CV database gebruiken. Door de CV Service te starten wordt VNU Media tenslotte een directe concurrent van deze intermediairs, zonder overigens het fatsoen te hebben dit aan de intermediairs te melden inclusief een reductie van het abonnement…

Die kanttekening wordt nu nog een stuk navranter. Klanten die niet om concurrentie van VNU Media hebben gevraagd wordt de toegang tot de CV database ontzegt. Niet vanwege oneigenlijk gebruikt maar omdat zij nu als concurrent van de Intermediair CV Service worden gezien. Erik Hoekstra (CEO VNU Media) heeft dat recent tijdens een presentatie ook expliciet aangegeven in het geval van Netwerven. Een omgekeerde wereld en tegelijkertijd een voorbeeld van volstrekte willekeur. Een willekeur die zich nu mogelijk beperkt tot enkele bedrijven. Maar die op termijn ook werving- en selectiebureaus en/of uitzendorganisaties kan treffen. Met als criterium?: met welk been VNU Media die ochtend uit bed is gestapt. Wat een geruststellende gedachte…

Dat VNU Media zich hiermee als een onbetrouwbare partner opstelt mag volstrekt duidelijk zijn. Er is echter een simpele remedie. Enerzijds kan VNU Media er eerlijk voor uitkomen dat zij bepaalde partijen als concurrent ziet en bij afloop van het contract deze partijen niet langer als klant wil hebben. Dat zou het bedrijf sieren. En verder zou ik de W&S bureaus en uitzendorganisaties die een CV-database contract met VNU Media willen continueren ernstig adviseren om hun krachten te bundelen en VNU Media te dwingen de algemene voorwaarden aan te passen om toekomstige willekeur te elimineren.

Als VNU Media een dergelijke aanpassing zou weigeren is het voor intermediairs direct duidelijk wat hun toekomst is. En kunnen zij vervolgens passende maatregelen nemen. Maatregelen die wel eens bijzonder ongunstig voor VNU Media kunnen uitpakken. Tenslotte is er een bijzonder simpele regel: Minder vacatures = minder traffic = minder CV’s in de CV database. En waar komen de meeste vacatures vandaan?

Een ander perspectief
Wat zou een werkzoeker ervan vinden als hij/zij wist dat VNU Media partijen kan uitsluiten die voor diezelfde werkzoeker de juiste baan hadden kunnen vinden? Dan wordt het plaatsen van je CV in de CV-database(s) van VNU Media toch ineens een stuk minder interessant? Of ben ik nou gek?

Geef een reactie

34 Comments
 • Jobselectie.nl I Vincent
  says:

  Ik kan VNU ook wel begrijpen even los gezien van het feit of zij correct hebben gehandeld naar hun klanten.

  VNU pompt veel geld in marketing en vervolgens verkoopt een ander die data voor een “appel en een ei” door aan hun prospects.
  Op Jobselectie.nl kunnen uitzendbureaus en intermediairs gratis vacatures plaatsen en personeel werven maar als die bureaus die wij gratis toegang verschaffen vacature pakketten gaan verkopen zullen wij dat ook niet toestaan aangezien het dan concurrent met onze eigen dienstverlening. Hetzelfde geldt voor VNU lijkt mij.

 • Leon Willemsens
  says:

  @robert
  Nee, het blijft bij schending van voorwaarden. Specifiek het werven van personeel voor andere bedrijven. Through the grapevine heb ik anders gehoord, maar zoals een wijs iemand ooit eens zei: van horen-zeggen komt liegen.

 • robert
  says:

  @ Leon met de S-en
  Maar heeft de beste man ook nog extra uitleg gegeven over de redenen waarom, of blijft het bij het schenden van de algemene voorwaarden?

 • Jan Willem
  says:

  Ik denk  dat jobboards het vooral ook vervelend vinden dat Mr. Leech, pardon: Mr. Search, in staat is eenvoudig de hele cv-database leeg te trekken en ook aan zijn klanten dit als usp van de tool aanprijst…en dat die cv-houders dan gespamd worden tot in de eeuwigheid, omdat er dan geen controle meer op is.

 • Leon Willemsens
  says:

  @peter,
  Ik heb inmiddels telefonisch met Quintin van gedachten gewisseld. Vreemd genoeg voelde ik weinig warmte voor Netwerven, maar dat kan mijn subjectieve mening zijn 🙂
  We hebben onze standpunten uitgewisseld, maar er was weinig ruimte om een gezamenlijk punt te vinden. Ik heb hem dus desondanks veel succes gewenst.
  Belangrijk echter nog om te melden, om het weer offtopic te halen: wij maken geen gebruik van MrSearch of andere CV-scrapers. Dat wrijft Quintin ons ook niet aan.
  MrSearch wilde ons ooit een telefonische demo geven, maar zodra duidelijk werd dat we onze passwords moesten afgeven, hebben we het gesprek gestopt. Wat mij betreft staat VNU dan ook volledig in haar recht om dit soort tools niet toe te staan op haar platform.

 • Niels van Berkel
  says:

  @ Kristof c.s. / Off topic / Mr Search:
  Wij hebben MrSearch zelf gevraagd een koppeling te realiseren met Planet Interim om hun (potentiële) klanten te bereiken. Iedere organisatie die met MrSearch zoekt naar geschikte profielen (van interim professionals) zal daarbij (als het goed is) nu ook automatisch de kandidaten aangereikt krijgen van Planet Interim. Deze zijn in deze fase echter anoniem en zonder contactgegevens. De klant (van Planet Interim) moet als zij de contactgegevens en het volledige profiel wil zien, vervolgens zelf bij ons inloggen om het cv te downloaden. Dat gaat dus buiten MrSearch om. Relaties zijn daarmee gewoon bij ons bekend en moeten ingelogd zijn willen zij volledige profielen in kunnen zien.
  Zo is altijd bekend wie wat over wie downloadt hetgeen de privacy beter beschermt. Alleen bekende relaties en oprecht geïnteresseerden loggen in en betalen daarom een klein bedrag (€ 5,- per cv) van hun budget. Mr Search heeft hier niets mee te maken en schuurt (in ons geval) dus niet langs wet- en regelgeving. Volgens mij faciliteren zij alleen maar en genereren dus leads en gaan de cv’s niet per definitie door hun servers.   Hoogstens automatiseren zij (deels) handelingen die hun klant toch al handmatig doet op de diverse platforms / jobboards.

 • Marc Drees
  says:

  Ik zal zeker eens aandacht aan MrSearch besteden; het probleem is dat het natuurlijk een subscription based model is en daarmee onvoldoende zichtbaar. Als een gevolg is het voor mij ook een stuk moeilijker om hier iets over te schrijven.

  • Dirk
   says:

   @kristof, dat lijkt me een heel goed idee – het is duidelijk iets waarover klaarheid mag gebracht worden
   @viggo hop, klopt volledig wat je daar zegt

 • Viggo Hop
  says:

  @Kristof:
   
  Daar ben ik inderdaad wel benieuwd na. Los van het feit dat het een (functioneel gezien) onhandig product is, ben ik wel benieuwd hoe het nu echt zit. Kan mij aan de ene kant niet voorstellen dat MrSearch onwettig acteert.
   
  Aan de andere kant; de oprichter van MrSearch is toch vaker in opspraak geweest door misleiding (claimjegeld oid)?

 • Kristof
  says:

  @marc misschien is het dan een idee om eens een apart artikel aan MrSearch en hun activiteiten te wijden daar we nu inderdaad of topic aan het gaan zijn betreffende het VNU artikel? Blijkbaar zijn er voldoende zaken onduidelijk te zijn en is er genoeg animo onder je lezers?
  Ik vind trouwens bitter weinig terug over MrSearch op RM terwijl zij toch een product/dienst hebben die 100% bij je site passen. Ik kijk er alle sinds naar uit 🙂

 • Kristof
  says:

  @peter hetgeen je zegt klopt gedeeltelijk. Een klant voert zijn codes in ter goeder trouw als die codes daarna gebruikt worden door MrSearch om de koppelingen te maken en te onderhouden met de jobboards zonder dat de klant daar weet van heeft dan is dat 100% verkeerd. Het klopt wel wanneer de klant ZELF gebruik maakt van het systeem om te gaan zoeken want dan gebruikt hij zelf zijn eigen codes en neemt hij zelf het initiatief.
  De hele discussie begon met het feit dat @michel e.a. denken dat MrSearch een akkoord heeft met de meeste jobboards (hetgeen MrSearch idd zo verkoopt in de markt) en alles met hun goedkeuring doet en dat is dus NIET het geval. Daar ze zelf geen codes hebben of krijgen van de jobboards gebruiken (stelen) ze die van hun klanten om de initiële technische koppeling te maken en deze te onderhouden.
  En dan vraag ik me ook nog af wat er met alle CV’s gebeurd die door hun systeem gaan?

 • Kristof
  says:

  @peter lijkt me sterk dat de eind klant de verantwoordelijkheid gaat dragen als MrSearch hun login gegevens buiten hun medeweten om gebruikt zoals @dirk ook nog is bevestigd! Mij lijkt het dan toch echt dat de verantwoordelijkheid bij MrSearch ligt of zie ik het nu verkeerd?

  • Peter
   says:

   @kristof zoals dirk zelf al aangeeft moet een klant ZELF zijn jobboard gegevens invoeren dus je argument dat een inlog zonder medeweten om gebruikt wordt is naar mijn mening dan ook niet juist.
   Neem aan dat ze bij mrsearch de moeite nemen om alle passwords te beveiligen en mochten ze dit doen dan doen ze naar mij mening niets verkeerd.
   Uiteindelijk neemt de klant zelf de beslissing of ze deze passwords gaan invullen en gebruik gaan maken van dit systeem.
   Daarnaast moet je bij verschillende vacature plaatsers en ats’ers ook jobboard codes ingeven anders kan je niet eens vacatures plaatsen.
    

 • Jeroen
  says:

  Om maar niet te spreken van domme acties (want daar staat VNU niet om bekend?) ben ik op z’n minst van mening dat er een flinke tegenstrijdigheid zit in de uitspraak van de CEO dat Netwerven een concurrent van VNU is (geworden) terwijl Netwerven door de COO om totaal (wollige) reden(en) de toegang tot de dienstverlening wordt ontzegd.
  De bal ligt mijns inziens dan ook bij de CEO/COO van VNU om met de échte reden naar buiten te treden; dan wel “even goede vrienden, maar jullie zijn onze concurrent en daarom (…)” Dan wel met een rechte rug achter de algemene voorwaarden staan, met als gevolg dat meerdere (e)sourcers, W&S dienstverleners op grond van oneigenlijk gebruik aan de kant worden geschoven.
  VNU het is tijd voor klare taal (en omarm dan ook direct de suggestie van @leon om de keuze aan de werkzoekende te laten dan ook meteen)

 • Kristof
  says:

  @michel @jan willem MrSearch heeft in de meeste gevallen geen toestemming van de jobboards maar maakt gewoon slim gebruik van de logins van de klanten van de jobboards om zo de koppelingen te leggen.
  Dit is ook de reden dat ze in België niet van de grond geraakt zijn daar alle jobboards met enige naam in de Belgische markt (Jobat, Vacature, Stepstone en Monster) daar samen een proces wilden aanspannen om dit te voorkomen daar er verschillende wetten cq regels door MrSearch werden overtreden .
  Ik weet niet hoe de wetgeving hier in Nederland is maar ga ervan uit dat met alle Europese wetgeving daar weinig verschil tussen zal zijn.

   • Dirk
    says:

    @michel, jan-willem De klanten van mrsearch worden om de tuin geleid. Partijen die met mrsearch werken, moeten nog steeds zelf zorgen voor toegang tot de verschillende jobboards. bij het registreren met mrsearch moeten zij de logins en paswoorden invullen van de jobboards waar ze reeds een overeenkomst mee hebben. Het is dus op die manier dat mrsearch adhv de paswoorden van hun “klanten” de koppelingen legt met de verschillende jobboards. Het gebruik van de paswoorden van de klanten door mrsearch gebeurt buiten het medeweten van de klanten om en is dus onrechtmatig. Klanten hebben in hun overeenkomst met de verschillende jobboards ook geen toestemming om hun paswoorden aan derde partijen toe te vertrouwen vandaar dat mrsearch op deze manier te werk gaat en dus onrechtmatig gebruik maakt van de paswoorden van hun klanten, zonder dat zij daarvan op de hoogte zijn.
    @kristof – sterker nog, mrsearch beweert zelf tgo klanten dat zij geen toestemming nodig hebben van de jobboards –

  • Peter
   says:

   @kristof: mrsearch maakt idd gebruik van de inlog van de klant en legt hiermee de verantwoording bij de eigenaar van de code, heel slim! Wanneer een jobboard daar dus lastig over wil gaan doen meten ze de eindklant daarop aanspreken.
   Overigens zijn ze in België wel degelijk actief aangezien een aantal relaties van mij (uitzenders) ondertussen in België en frankrijk gebruik maken van mrsearch en daar zitten ook de jobboards tussen die jij aangeeft.

 • Peter
  says:

  Interessante opmerking.. en ik ben het eigenlijk wel met je eens!
  Ps heeft Quintin ondertussen al de ballen gehad om contact met je op te nemen nav je posting?
   

 • Leon Willemsens
  says:

  Vanuit de slachtofferhulpgroep kan ik niets extra toevoegen aan deze discussie. Heb wel een suggestie voor VNU.

  Maak gebruik van het toverwoord van vandaag: sociaal. Waarom laat je de inschrijver (kandidaat) niet bepalen aan wie zijn/haar CV mag worden getoond?

  Biedt een vinkbox aan die naar smaak van de kandidaat mag worden uit- of aangevinkt. Bijvoorbeeld:
  – VNU CV Service
  – E-sourcers a la Netwerven, Findwell aka SearchN, etc, etc
  – W&S bureaus a la YER, Michael Page, Vitae etc, etc
  – Corporate werkgevers a la Heineken, Deloitte, etc, etc

  Is technisch een fluitje van een cent en bovendien is VNU zo ook al aan de saleskant georganiseerd. Kun je volgende week realiseren.

  Als VNU echt op ieder punt in iemands carriere de beste partij is, krijg je op termijn een grote ‘subpool’ die alleen voor VNU CV service benaderbaar is. En daar ga je op sturen & kapitaliseren met CV Service richting corporate werkgevers.

  Als je vanuit dit punt vertrekt, verzamel je massa en komt vanzelf de kassa.

  Daarmee heb je namelijk ook legitimatie naar alle betrokken partijen: bureaus, e-searchers en corporates. Hebben ze weinig kandidaten in hun pool? Dan moeten ze zelf maar aan branding gaan doen, bijvoorbeeld print en online advertenties plaatsen in IM, tweakers of de andere titels. Compleet transparant en nog een extra money-maker ook.  

  Nu riekt het naar protectionisme en wakkert het de angst bij de mindere goden onder de W&S-bureaus aan dat je morgen opeens een concurrent van ze kan zijn. De grote jongens weten heus wel dat VNU (nu nog) niet de handschoen op de grond heeft gegooid.

  Dit was overigens mijn laatste gratis tip aan het adres van VNU. Volgens mijn eigen leveringsvoorwaarden mocht dit al niet meer, maar ik heb het maar even gedoogd. Met mijn goede been uit bed gestapt, vandaar.

 • Peter
  says:

  VNU is gewoon bezig om zijn database te beschermen. Echter moet VNU zich goed realiseren dat op dit moment bijna iedere ATS een mogelijkheid heeft om CV’s eenvoudig te parsen.
  Gaan ze nu morgen een brief sturen naar alle ATSers met het dreigement dat hun klanten worden afgesloten?

  Daarnaast maken op dit moment ongeveer alle uitvoeringsorganisaties gebruik van software om gemakkelijker cv’s te vinden en ik kan me niet voorstellen dat VNU de directie van deze partijen gaat bellen met de opmerking dat ze geen gebruik meer mogen maken van de CV database.
  Het lijkt erop dat de kleine partijen aangepakt worden omdat VNU deze partijen nog kan intimideren…

  • Marc Drees
   says:

   Nee, dit is geen actie waarbij VNU Media kleinere partijen uitkiest omdat die makkelijker te intimideren zijn. Ze kiest partijen uit die naar de mening van VNU Media een directe bedreiging vormen voor haar CV Service model. Een mening die in de loop van de tijd zich zou kunnen uitbreiden naar andere partijen…
    
   En ja, VNU Media staat op basis van haar Algemene voorwaarden in haar recht om naar vrijwel alle afnemers van de CV database een brief te sturen dat er op oneigenlijke wijze gebruik wordt gemaakt van die CV database. Dat geldt dus niet ‘slechts’ voor intermediairs maar ook voor werkgevers.

 • Michel Rijnders
  says:

  Het is inderdaad de willekeur waarmee het gebeurt. Het maakt mij niet zozeer uit dat we als Netwerven geen toegang meer hebben. Ik had meer respect voor VNU gehad wanneer ze het besluit namen om alle intermediairs te weigeren. Maar dat kan natuurlijk niet want dat zal meer dan 50% van hun klantenbestand zijn (gokje). Ik vraag mij vooral ook nog steeds af wat de werkelijke reden hierachter is, want hoezeer het ook een compliment is om als directe concurrent gezien te worden: dit is gewoon een hele domme actie die VNU zelf niet eens kan (of wil) uitleggen.
  Overigens een beetje een zijstraat, maar als gevolg van de bepaling m.b.t. software is een service zoals Mr Search natuurlijk helemaal uit den boze, terwijl dit soort partijen volgens mij gewoon toestemming hebben tot het doorzoeken / scrapen van de CV databases.
   

  • Marc Drees
   says:

   VNU Media staat bepaald niet bekend om haar domme acties. Ik kan me ook nauwelijks voorstellen dat zij de consequenties van haar actie om (enkele?) bureaus uit te sluiten niet heeft doordacht. Waarmee juist de vraag rijst: Wat is de volgende stap van VNU Media?
    
   Of is hier sprake geweest van groupthink?

   • Michel Rijnders
    says:

    Ok, iets subtieler uitgedrukt: strategisch gezien lijkt mij dit een bijzonder domme stap. Het kan slim zijn om alle bureaus eruit te gooien, maar dat doen ze duidelijk niet. Of de selecte groep die nu uitgesloten wordt is bescheiden en levert meer bedreiging op dan we zelf zien. Als je dan als bureau wel in de CV database mag rondspeuren en NVB ziet het goed dan moet je je heel hard gaan afvragen of je wel op de goede weg zit 🙂
    Maar goed, ik hoop dat we het nog eens echt te weten komen en wacht geduldig af. Het recruitmentleven gaat zonder VNU prima door.