Er zijn meer administratieve functies, maar nauwelijks bij uitzenders en helemaal niet bij vacaturesites

De beroepgroep Administratie en klantenservice heeft het zeer zwaar te verduren gehad in de nasleep van de financiele crisis. En tot voor kort zat er nauwelijks leven in deze beroepsgroep; afgaande op het online vacaturevolume. Maar met het begin van de lente lijkt hierin een (zeer voorzichtige) kentering te komen. Sinds enkele weken groeit de trendlijn voor deze beroepsgroep weer. Die groei drukt zich nog pas uit in cijfers achter de komma, maar toch:

Online vacaturevolume (nieuwe vacatures per week) Administratie en klantenservice, 2008 – 2011

Jobfeed: online vacaturevolume (nieuwe vacatures per week) Administratie en klantenservice, 2008 – 2011

Na de decemberdip lijkt er op basis van de wekelijkse vacaturevolumes een groei waar te nemen, maar dit is gezien de wekelijkse variatie een . Belangrijker is dat de trendlijn dit signaal overneemt. De trendlijn is het gemiddeld aantal nieuwe vacatures over een aaneengesloten periode van 52 weken. Waarmee seizoenspatronen zoveel mogelijk worden uitgeschakeld. Waardoor een beter signaal van de feitelijke martkontwikkeling overblijft. En daarin lijkt zich nu dus een zeer, zeer lichte verbetering van deze beroepsgroep af te tekenen.

De verbetering is inderdaad nauwelijks waarneembaar, maar dat wordt iets beter door de index van het vacaturevolume van deze beroepsgroep te berekenen. Waarbij het gemiddelde vacaturevolume over 2008 de indexwaarde 100 heeft gekregen:

Index online vacaturevolume beroepsgroep Adminstratie en klantenservice, 2008 - heden

Index online vacaturevolume beroepsgroep Adminstratie en klantenservice, 2008 – heden

Inderdaad, een vrije val gedurende het grootste deel van de meetperiode; maar ers is een klein omhooggaand staartje waar te nemen. En dat is het gevolg van een groeiend vacaturevolume sinds begin 2011.

Een vergelijkbare index voor het volume aan uitzenduren in de sector Administratie (op basis van de 4-wekelijkse ABU cijfers) laat een grotendeels overeenkosmstig beeld zien; zij het dat hier al gedurende enkele maanden sprake is van het flatlinen van de index:

ndex volume uitzenduren voor sector Administratie, 2008 - heden

Index volume uitzenduren voor sector Administratie, 2008 – heden

De index is eerder op een bodem aangekomen maar lijkt te zijn ‘bevroren’ op het dieptepunt. Er is geen beweging in te krijgen. En dat terwijl je toch voor het uitzendvolume als eerste een groei verwacht te zien. Er lijkt dus iets merkwaardigs aan de hand.

Administratieve vacatures per bron
Verder heb ik ook gekeken of het online vacaturevolume voor de beroepsgroep Administratie en Klantenservice in de tijd nog een andere verdeling over de verschillende bronnen (Vacaturesites, sites van uitzenders en werving & selectiebureaus, sites van werkgevers) laat zien. En dat is zeker het geval:

Trend online vacaturevolume voor afgelopen drie jaar (wk 14, 2008 – wk 13, 2009 = 100), wk 14, 2008 – wk 12, 2011

Index online vacaturevolume voor afgelopen drie jaar (wk 14, 2008 – wk 13, 2009 = 100), wk 14, 2008 – wk 12, 2011

Via Jobfeed zijn de wekelijkse cijfers per bron over de afgelopen drie jaar geextraheerd. Van deze cijfers is vervolgens een trend op basis van het 52-weeks gemiddelde gemaakt en op basis van deze trend is een index berekend, waarbij het gemiddelde van de eerste 52 weken op 100 is gesteld.

En deze grafiek laat heel duidelijk een aantal meerdere belangwekkende ontwikkelingen zien:

  • Vacatursites hebben ruim 30% aan vacaturevolume voor deze beroepsgroep ingeleverd. En zoals het er nu naar uitziet gaan vacaturesites dit verlies (voorlopig) niet goedmaken.
  • Werkgevers laten gedurende vrijwel de gehele periode een groei van de index zien. Waarbij met name de laatste periode een sterke groei laat zien. Het volume aan administratieve vacatures op werkgeverssites zit dus sterk in de lift.
  • Uitzenders en W&S bureaus laten vooral in de eerste periode een stijging zien die ik slecht kan verklaren. Tenslotte heeft het volume aan uitzenduren voor deze beroepsgroep juist in deze periode een enorme klap gekregen (zie de ontwikkeling van de index aan uitzenduren op basis van de ABU cijfers). Hebben deze partijen aan window dressing gedaan door heel veel vacatures te plaatsen die helemaal niet bestonden? Het is niet ondenkbaar, maar het lijkt me onwaarschijnlijk. Hoe dan ook; de index in de eerste periode voor deze partijen gaat volledig tegen de andere economische signalen in. De ontwikkeling van de index in de tweede helft van de grafiek is veel beter te verklaren; onder meer het voorzichtige herstel van het vacaturevolume in het laatste deel van de grafiek. Een herstel wat evenmin zichtbaar wordt in de index op basis van de ABU cijfers …

Overigens is het hierbij goed te beseffen dat het grootste vacaturevolume nog altijd op vacaturesites wordt gevonden. Maar als gevolg van de tegengestelde ontwikkelingen is hier wel een behoorlijke verschuiving waar te nemen. Want was het vacaturvolume bij uitzenders en W&S bureaus aan het begin van de meetperiode nog slechts 31% van dat van de vacaturesites; aan het einde van de meetperiode is dat gegroeid naar maar liefst 51%! En bij werkgevers is dat verschil nog veel sterker teruggelopen; van 9% aan het begin van de meetperiode tot 17% aan het einde ervan.

Het afnemende belang van vacaturesites in de channel mix voor het publiceren van vacatures wordt op deze manier wel heel erg duidelijk aangetoond. Waarbij de financiele crisis zeer duidelijk als een katalysator heeft gewerkt.

Conclusie
Op basis van het online vacaturevolume lijkt de beroepsgroep Administratie en klantenservice voorzichtig de weg omhoog te hebben gevonden; als laatste van de beroepsgroepen met een groot vacaturevolume. Hierbij lijkt vooral de groei van het vacaturevolume op werkgeverssites de belangrijkste oorzaak te zijn. Het uitblijven van groei in het volume aan uitzenduren in de sector Administratie lijkt een sterke indicatie te zijn dat bedrijven niet eerst uitzendkrachten inhuren alvorens zelf de arbeidsmarkt op te gaan. Tegelijkertijd lijken bedrijven (en intermediairs) vacaturesites grotendeels links te laten liggen bij het plaatsen van het toegenomen volume aan vacatures.

Geef een reactie