CBS: werkloosheid blijft 5,1%

Nederlandse vlag Volgens het CBS is in maart de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) fractioneel gedaald:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in maart 2011 uit op 395 duizend personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is in maart gedaald ten opzichte van een maand eerder.

Voordat er iemand gaat juichen; er is een addertje onder het gras. Want de participatiegraad is de laatste tijd aan het teruglopen. Waarmee ik onwillekeurig moet denken aan de schijnbare daling van de werkloosheid in de VS die voor een zeer groot deel kan worden verklaard uit een sterk dalende participatiegraad. Hoewel de situatie in Nederland volstrekt onvergelijkbaar is met de VS

Omdat het CBS sinds de invoering van de maandelijkse werkloosheidsrapportage uitsluitend het niet-gecorrigeerde werkloosheidscijfer rapporteerde en nu ineens dit cijfer is ‘vergeten’ te melden heb ik zelf maar de moeite genomen dit cijfer af te leiden. En dan krijgen we het volgende beeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer:

CBS: Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  maart 2011

CBS: Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  maart 2011

So far, so good. Een tergend langzame daling van de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid. Maar ook een tergend langzame daling is een daling. Alleen doet zich een merkwaardig fenomeen voor; de arbeidsparticipatie van de Nederlandse beroepsbevolking laat sinds november 2010 een gestage daling zien. Was in november 2010 de arbeidsparticipatie nog 71,2%, in maart 2011 was deze nog slechts 70,7%. Een daling van 0,5% in slechts 5 maanden. En dit is de arbeidsparticipatie die is gecorrigeerd voor eventuele seizoensinvloeden.

Daarmee komt de daling van de werkloosheid volledig voor rekening van de dalende arbeidsparticipatie. En dat is een toch veel minder rooskleurig resultaat. Is hier sprake van een trend of kunnen we de komende maanden een herstel van de arbeidsparticipatie verwachten?

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een antwoord