ABU: het onafwendbare lot wordt nog even uitgesteld

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 10 (week 37 – 40) van 2011. En de uitzendsector heeft er nog net een bijzonder klein plusje uit weten te persen:

In periode 10 (week 37 – 40) groeide het aantal uitzenduren met 2% en de uitzendomzet nam toe met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Anemische groei dus. Maar desondanks een groei. Dus dat is een prestatie van formaat voor een sector die volgens de CEO’s weer in moeilijk vaarwater terecht gaat komen. Maar nog niet in periode 10 dus.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2008 t/m 2011 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

Een klein paars plusje is waar te nemen in bovenstaande grafiek. Net zo klein als in de periodes 5 en 8. En daarmee lijkt de trend voor het jaar onverbiddelijk neerwaarst te wijzen. Want hoewel het jaar nog crescendo begon is het zo langzamerhand de welbekende nachtkaars geworden. Het moment van krimp komt onafwendbaar dichterbij.

En dat blijkt ook overduidelijk uit de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb dat gedaan door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Dat geeft het volgende beeld:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Er zijn merkwaardige ‘breaks’ te zien na een jaarovergang. Dit komt omdat onder de gekozen berekeningsmethode geen goede overgang kan worden gerealiseerd van periode 13 in het ene jaar naar periode 1 in het daarop volgende jaar. Dit vertekende beeld kan echter door het voortschrijdend jaargemiddelde te berekenen (rode lijn) worden ‘glad gestreken’ waardoor de trend wel zeer duidelijk zichtbaar is.

Inderdaad, op periodebasis is er sprake van flatlining, en daarmee is ook de index nog maar nauwelijks vooruit te branden. Waardoor er weer een vertraging van de groei is opgetreden, terwijl deze groei vorige periode leek te versnellen. Maar is slechts van korte duur gebleken.

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

Van 0,22% weer terug naar 0,15%; hetzelfde ‘groei’percentage dat in periode 8 kon worden gerapporteerd. Maar is een dergelijk percentage eigenlijk wel als groei te kenmerken. Of zijn de betrouwbaarheidsmarges zodanig dat er eigenlijk geen onderscheid is te maken met stagnatie?

Ontwikkelingen per sector
Ook deze periode is de sector Techniek nog de enige echte groeier (+12%); iets lager dan in periode 9. De sector Industrie (+2%) staat nu vrijwel stil en kan weleens in negatieve gebied duiken voordat 2011 om is. Een gebied waar de sector Administratie (-1%) ondertussen alweer terecht is gekomen. En de sector Medisch (-14%) maakt al meer dan 3 jaar uitsluitend krimp mee.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

De sector Medisch zet haar vrije val dus onverminderd voort; er lijkt voorlopig ook geen eind aan de krimp te komen. Een situatie waar nu ook de sector Administratie weer eens in verzeild is geraakt, hoewel deze sector natuurlijkj al langere tijd geen enkele serieuze beweging naar boven of beneden lijkt te maken. Stabiel op bijna 30% beneden het niveau van heel 2006.

De sector Industrie is overuidelijk aan het einde van haar herstelpad gekomen. Vanaf nu is stagnatie en mogelijk zelfs krimp haar voorland. En dat terwijl de sector nog lang niet terug is op het niveau van voor de financiele crisis. Dat voorspelt weinig goeds voor de werkgelegenheid, zeker voor flexwerkers. Waarmee de sector Techniek het enige lichtpuntje is. Alleen wel een lichtpuntje dat steeds zwakker gaat schijnen, want ook hier is sprake van een afvlakkende groei; hoewel lang niet zo dramatisch als bij de sector Industrie.

De signalen van de diverse CEO’s van onze grootste uitzenders bij de presentatie van de financiele resultaten van het 3e kwartaal wezen al in de richting van een stagnerende groei. De cijfers versterken dat beeld. De komende maanden worden guur voor uitzenders in Nederland. De wereldwijd stagnerende economie lijkt reeds in een recessie te zijn beland; mede aangejaagd door de volstrekt ridicule situatie binnen Euroland. En hoewel het vacaturevolume zich van deze situatie nog bijzonder weinig lijkt aan te trekken staan alle andere seinen wel op rood (stijgende werkloosheid, groeiend aantal faillissementen binnen arbeidsbemiddeling, en nu ook stagnatie binnen uitzendland). Het wordt een akelige herfst, en aan de winter wil ik nog maar helemaal niet denken.

Geef een reactie

4 Comments