Waar zijn alle administratieve banen gebleven?

Een vraag stellen is een vraag beantwoorden: het volume aan administratieve banen is sinds de financiele crisis van 2008 gigantisch afgenomen. Het is ondertussen de enige grote beroepsgroep waarvan het vacaturevolume op dit moment lager is dan op het dieptepunt na de financiele crisis; medio 2010. Er heeft een kaalslag plaats gevonden die zijn weerga niet kent.

Zo ziet de ontwikkeling van het vacaturevolume van de beroepsgroep Administratie en klantenservice er uit:

Vacaturevolume beroepsgroep Administratie en klantenservice, 2008 – heden. Bron: Jobfeed

Vacaturevolume beroepsgroep Administratie en klantenservice, 2008 – heden. Bron: Jobfeed

Vacaturevolume krimpt
Hoewel uit bovenstaande grafiek duidelijk te zien is dat het volume aan administratieve vacatures fors is gedaald, wordt de impact een stuk duidelijker indien de ontwikkeling van dat volume wordt afgezet tegen het voortschrijdende jaarvolume; waarbij het jaarvolume van het kalenderjaar 2008 het ijkpunt (0%) is:

Verandering (in %) van het vacaturevolume beroepsgroep Administratie en klantenservice, 2008 – heden

Verandering (in %) van het vacaturevolume beroepsgroep Administratie en klantenservice, 2008 – heden

Het volume aan vacatures voor administratieve functies is op dit moment 43,1% lager in vergelijking met het ijkpunt over heel 2008. Dat komt dus in de buurt van een halvering (-50%) van het vacaturevolume van deze functiegroep. Een ongekende kaalslag.

Opvallend is verder dat er na het dieptepunt van medio 2010 weliswaar een korte opleving in de behoefte aan administratief personeel lijkt te zijn geweest maar dat deze behoefte in de loop van 2011 alweer is verdwenen. Sterker nog, het vacaturevolume voor administratief personeel staat op dit moment op een absoluut dieptepunt sinds de financiele crisis. En het heeft er alle schijn van dat het vacaturevolume nog verder zal gaan dalen.

De oorzaak van de enorme daling in het vacaturevolume is minder duidelijk. Daarnaast is het onwaarschijnlijk dat er slechts één oorzaak zal kunnen worden aangewezen. Hoewel dit niets minder dan pure speculatie is, lijkt het redelijk om te veronderstellen dat administratieve automatisering uiteindelijk haar tol eist in de hoeveelheid benodigd adminstratief personeel. Waarbij administratieve taken over de resterende medewerkers worden verdeeld.

Uitzendvolume krimpt
Uitzenders van administratief personeel zijn in de afgelopen jaren ook nadrukkelijk geconfronteerd met een krimp van de vraag.

In onderstaande grafiek is de index voor de sector Administratie weergegeven op basis van de ABU cijfers. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren.

Trendlijn index uitzenduren voor sector Administratie op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren voor sector Administratie op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Ook hier is een sterke daling van het volume aan uitzenduren te constateren sinds het uitbreken van de financiele crisis, maar de daling is een stuk minder dramatisch dan bij het vacaturevolume. Het volume aan uitzenduren voor administratieve krachten is ‘slechts’ 25%. Waarbij er sinds 2010 een volstrekt stabiele situatie lijkt te zijn ontstaan

Opvallend is het feit dat waar het volume aan vacatures ondertussen met 43% is geslonken het volume aan uitzenduren niet bij benadering met hetzelfde volume is gedaald. Zou dat kunnen betekenen dat naast een structurele vermindering van de behoefte aan administratieve arbeid er tevens een verschuiving heeft plaatsgevonden van vast naar flex? Op basis van deze cijfers alleen is dat natuurlijk niet vast te stellen, maar het is op zijn minst de moeite waard om dat nader te onderzoeken.

Geef een reactie

4 Comments