ABU: daling blijft voortduren

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 8 (week 29 – 32) van 2012. En net als alle voorgaande periodes in 2012 is ook deze periode negatief:

In periode 8 (week 29 – 32) daalde het aantal uitzenduren met 4% en de uitzendomzet nam ook af met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De daling is ten opzichte van periode 7 licht afgenomen (van 6% naar 4%). En dat lijkt toch weer een heel, heel klein lichtpuntje in deze sombere uitzendtijd

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

De krimp is dus licht lager uitgevallen dan in periode 7, waarbij de inverse relatie tussen de omvang van de groei in 2011 en de omvang van de krimp in 2012 nog altijd in stand blijft. Maar het feit blijft dat de daling voortduurt en we ondertussen in 8 achtereenvolgende periodes van krimp zitten. Zonder enig aantoonbaar uitzicht op betere tijden.

De daling zet zich dus nog altijd door, zoals ook blijkt uit de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

De daling van de index zet zich onverkort voort en nog altijd is het een zeer geleidelijke daling. Er lijkt geen sprake van enige versnelling of vertraging maar een rechte lijn die flauwtjes naar beneden wijst. En daarmee de suggestie geeft dat deze daling voorlopig nog wel even door zal gaan. Maar ja, een trendlijn geeft geen suggesties, dus kunnen we niets anders doen en wachten op het volgende resultaat om te zien of we inderdaad door blijven dalen in een trage, maar gestage lijn naar beneden.

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

De index krimp dus iets langzamer dan in de vorige periode, maar de schommelingen per periode zijn relatief groot. Er kan dus niet al teveel gewicht aan de individuele veranderingen worden gegeven. Belangrijker is echter de trend, en die blijft duidelijk negatief.

Ontwikkelingen per sector
Alle sectoren laten in periode 8 wederom een krimp zien, al is de krimp in de sector Administratief nog altijd zeer beperkt (-1%). Daar staat voor de derde achtereenvolgende periode een enorme krimp (-16%) in de sector Medisch tegenover. De krimp in de sectoren Techniek (-3%) en Industrie (-5%) valt relatief gezien mee. Het is huilen met de pet op.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Tja, het beeld van de sectoren is de laatste tijd vrijwel onveranderd. De sector Medisch weet haar vrije val nog altijd niet af te remmen en lijkt binnenkort de index-grens van 60 te doorsnijden. Waarmee deze sector zeer dichtbij een halvering van haar volume aan uitzenduren komt in een periode van minder dan 5 jaar. Kaalslag is het woord dat opkomt.

De sector Administratie is een rots in de branding in vergelijking met de andere sectoren, zij het dat deze sector dat doet op een relatief laag niveau. Meer dan twee jaar lang staat de sector op een index van rond de 72, een teken van ongekende stabiliteit op een niveau dat helaas 30% onder het fraaie hoogtepunt van begin 2008 ligt.

De sectoren Techniek en Industrie laten beiden een tergend langzame daling van hun respectievelijke index zien, maar het is desalniettemin een daling. En dat is slecht voor deze sectoren. Waarbij de kans op verdere daling in het vervolg van 2012 aanzienlijk groter is dan een stabilisatie. Laat staan een stijging.

Het najaar van 2012 is dus in mineur begonnen. En als we naar de resultaten van de grote uitzenders kijken is het meer dan waarschijnlijk dat het jaar ook in (nog grotere) mineur gaat eindigen. En dat betekent weer dat we in de rest van 2012 dus geen enkel herstel hoeven te verwachten. Waarbij het ondertussen de vraag is of 2013 een beter uitzendjaar zal gaan worden. De voortekenen zijn in ieder geval bepaald ongunstig te noemen.

Geef een reactie