ABU: nog altijd alleen maar krimp

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 9 (week 33 – 36) van 2012. En geheel in stijl is ook de negende periode van 2012 negatief uitgevallen:

In periode 9 (week 33 – 36) daalde het aantal uitzenduren met 4% en de uitzendomzet nam af met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De daling is ten opzichte van periode 8 hetzelfde gebleven. Wordt 2012 in zijn geheel een jaar van krimp?

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

De krimp is gelijk gebleven met twee van de voorgaande drie periodes, maar het wordt pas spannend in de periodes 10 – 12. De reden hiervoor is simpel; in deze drie periodes van 2011 daalde de groei en werd er zelfs (in periode 12) een zeer kleine krimp gerapporteerd. Er is dus een kleine kans dat we in een van de komende periodes nog een kleine groei van het volume aan uitzenduren gaan zien. Een groei die in zo’n geval slechts relatief is omdat ze moet worden gerelateerd aan de resultaten van dezelfde periode in het voorgaande jaar.

De daling zet zich dus nog altijd door, zoals ook blijkt uit de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Er is sprake van een zeer geleidelijk glijpad zonder versnelling of vertraging van de daling. De sector krimpt maar het gaat in een slakkengang. Het laat onverlet dat we ondertussen alweer bijna een jaar in dit krimpscenario verkeren en als we de economische berichtgeving mogen geloven is er weinig waar de uitzendsector hoop uit mag putten. Het is dus meer dan waarschijnlijk dat dat glijpad nog wel even door zal gaan.

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

De krimp van de index blijft vrijwel gelijk met die van de vorige periode. En het is dus net als vorige periode een zeer beperkte krimp; maar desalniettemin een krimp. De relatie met de zeer geleidelijke daling van de index blijkt ook direct uit deze grafiek, waar de korte maar zeer heftige daling direct na de financiele crisis zich iets minder heftig wist te herstellen tot een zeer beperkte groei om vervolgens zeer geleidelijk af te glijden in de volgende krimpfase die nu alweer negen periodes lang onafgebroken voortduurt.

Ontwikkelingen per sector
Alle sectoren laten in periode 9 alweer een krimp zien, al is de krimp in de sector Administratief beperkt (-2%). Daar staat voor de vierde achtereenvolgende periode een gigantsiche krimp (-19%) in de sector Medisch tegenover. De krimp in de sectoren Techniek (-4%) en Industrie (-5%) valt relatief gezien mee. Maar het is en blijft een bijzonder treurig beeld.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector 

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Tja, het beeld van de sectoren is de laatste tijd vrijwel onveranderd. De sector Medisch weet haar vrije val nog altijd niet af te remmen en gaat op deze manier voor eind 2012 de index-grens van 60 doorsnijden. De vrijwel rechte lijn naar beneden betekent ondertussen een verlies van bijna 50% van het volume aan uitzenduren in nog geen vijf jaar. Onvoorstelbaar…

De sector Administratie is in vergelijking met de sector Medisch een baken van stabilititeit. Althans, sinds begin 2010 toen de bodem van de daling werd bereikt. En op die bodem is de sector Aministratie sinds die tijd blijven hangen. Geen beweging omhoog of naar beneden te constateren in meer dan 2 jaar tijd.

De sectoren Techniek en Industrie laten zetten beiden hun langzame daling voort. Er lijkt ondertussen sprake van een synchroondans naar beneden. En dat is natuurlijkj een ongunstige ontwikkeling voor een tweetal sectoren die tenminste in de periode na de financiele crisis wel een duidelijk herstel hebben laten zien. Maar ook die tijden liggen alweer ruim achter ons.

Het begint op een gebarsten plaat te lijken maar de uitzendsector verkeert nog altijd in zwaar weer. En er is geen enkel economisch signaal waar te nemen op basis waarvan een verandering van dit weertype mag worden verwacht. Regen en wind zullen de uitzendsector in de rest van 2012 blijven teisteren en ook voor 2013 is er geen enkele indicatie dat het beter zal gaan worden. De enige hoop voor uitzenders is dat Amerikaanse toestanden ons land gaan bereiken. Tegelijkertijd zal de gehele Nederlandse beroepsbevolking hopen dat iets dergelijks nooit zal gebeuren.

Geef een reactie

3 Comments