ABU: jaar gaat richting treurig eindresultaat

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 12 (week 45 – 48) van 2012. En zoals mocht worden verwacht  is ook in deze periode het volume aan uitzenduren gekrompen; waarmee alle periodes tot op heden een krimp hebben laten zien:

In periode 12 (week 45 – 48) daalde het aantal uitzenduren met 4% en de uitzendomzet nam af met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Waarmee de kans op dertien aaneengesloten periodes (oftewel een heel jaar) met krimp ondertussen bijzonder groot is geworden. Met als belangrijkste vraag: gaat de krimp zich ook in 2013 doorzetten.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

Ondanks het feit dat in 2011 al een krimp werd genoteerd is ook dit jaar periode 12 wederom een periode met krimp gebleken; zij het dat de krimp iets beperkter is dan in de voorgaande periode.

Door dit resultaat blijft de trendlijn van de index op basis van de ABU cijfers dalen. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Een trage en zich nog altijd continuerende daling van de index. Belangrijkste vraag is nu hoe zich de index zich in 2013 gaat ontwikkelen. De negatieve economische vooruitzichten hoeven niet noodzakelijk negatief te zijn voor uitzenders; zeker indien de trend van vast naar flex zich blijft voortzetten. Maar het is zeker geen positieve ontwikkeling, waarmee de kansen op een succesvol 2013 bepaald niet florissant te noemen zijn

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

We blijven maar in negatief terrein hangen; zij het op een totaal ander niveau dan na het uitbreken van de financiele crisis in 2008. Maar het is desalniettemin een krimp die zich ondertussen alweer 12 achtereenvolgende periodes voortzet.

Ontwikkelingen per sector
Alle sectoren laten in periode 12 wederom een krimp zien, waarbij de sector Zorg harder krimpt dan in de voorgaande periode. De sector Administratief laat een krimp van 2% zien, de sector Medisch –23%, Techniek -5% en Industrie-6%. Huilen met de pet op…

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

De sector Medisch daalt in rap tempo door richting de ondenkbaar geachte grens van 50, wat meer dan een halvering ten opzichte van begin 2008 zou betekenen. Er is geen enkele indicatie van een afvlakking van de daling in deze sector.

De sector Administratief zet haar zeer lichte daling voort. Met als gevolg wederom een nieuw dieptepunt (71,7) sinds het uitbreken van de financiele crisis. De sectoren Techniek en Industrie zetten hun synchrone daling onveranderd voort.

Geef een antwoord