CBS: werkloosheid blijft gelijk op 8,6%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) in september 2013 gestegen ten opzichte van augustus:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in september 2013 met 2 duizend toe en kwam uit op 685 duizend personen.

De werkloosheid is daarmee op 8,6% uitgekomen en daarmee gelijk gebleven aan augustus, de maand waarin voor het eerst sinds mei 2012 een daling van de werkloosheid kon worden genoteerd. De minimale stijging van de werkloosheid in september is volledig te danken aan een dalende bruto arbeidsparticipatie. Die voor de tweede achtereenvolgende maand is gedaald. Wat weer geen goede situatie is (koopkracht van de consument), maar laat ik nou geen partypooper zijn. Want iedereen denkt dat de groei van de werkloosheid er nu wel zo’n beetje uit is.

Het langere termijnbeeld van zowel het niet-gecorrigeerde als het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Na een knikje naar beneden van 0,13% in augustus zien we nu een aanzienlijk kleiner knikje (0,04%) naar boven, waarbij de werkloosheid nog altijd boven haar piek van ruim 8,7% van juli blijft steken. Hoewel we er maar beter op kunnen rekenen dat in oktober die 8,7% wel weer bereikt zal gaan worden. Tenzij we natuurlijk van de dalende arbeidsparticipatie een gewoonte gaan maken, dan zou dat weleens een ander verhaal kunnen worden. Waarbij met name de dalende netto arbeidsparticipatie een bijzonder vertekend beeld kan gaan geven van de werkelijke situatie met betrekking tot de werkloosheid:

Bruto (blauw) en netto (rood) arbeidsparticipatie, januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Bruto (blauw) en netto (rood) arbeidsparticipatie, januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Sinds eind 2011 is de netto arbeidsparticipatie vrijwel onafgebroken gedaald, met ondertussen een daling van bijna 2% tot een niveau dat vergelijkbaar is met eind 2007. Hiermee lijkt Nederland zomaar in een vergelijkbare situatie te zijn beland als de VS, waar de werkloosheid vooral is gedaald als gevolg van een dalende arbeidsparticipatie. Maar het zal nog maanden duren voor de mainstream media dat gaan ontdekken en de politiek zal hier zeker niets over gaan roepen.

Zo ziet de ontwikkeling van de werkloosheid er voor de verschillende leeftijdsgroepen van de beroepsbevolking op dit moment uit:

Aantal werklozen per leeftijdsgroep (seizoensgecorrigeerd), januari 2001 – september 2013. Bron: CBS

Aantal werklozen per leeftijdsgroep (seizoensgecorrigeerd), januari 2001 – september 2013. Bron: CBS

Het aantal werklozen is met name bij de jongeren gedaald, waarbij het totale aantal werklozen nog altijd onder de piek van juli 2013 blijft liggen..

Om bovenstaande ontwikkeling in een nog scherper perspectief te plaatsen; hier de ontwikkeling van de procentuele verandering van de werkloosheid per leeftijdsgroep:

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – september 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

%verandering van de werkloosheid (voortschrijdend 12-maands gemiddelde), januari 2001 – september 2013. Bron: CBS, RecruitmentMatters

En het is meteen duidelijk dat de 45-plussers de enige leeftijdsgroep is waar de werkloosheid verreweg het hardst is gegroeid. De andere twee leeftijdsgroepen laten een min of meer vergelijkbare en duidelijk lagere toename zien.

Voor de dataliefhebbers, hieronder ook nog even de gedetaillerde ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep.

15 – 25 jarigen
Dit is de ontwikkeling van de jongste leeftijdsgroep van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 15 – 25 jarigen, januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

De jeugdwerkloosheid ina een daling van 17,0% (juli) naar 15,9% (augustus) in september weer forst gestegen, naar 16,4%. Het busje van Heutink heeft geen zoden aan de dijk weten te zetten.

Op dit moment zijn er volgens het CBS 140.000 jongeren in de leeftijd van 15 – 25 jaar werkloos; een stijging van 3.000 in vergelijking met vorige maand. Hiervan zijn 10.000 van de beroepsbevolking naar de niet-beroepsbevolking verschoven, waardoor de bruto arbeidsparticipatie van deze groep van 42,2% naar 41,7% is gedaald.

25 – 45 jarigen
Dit is de werkloosheidsontwikkeling van 25 – 45 jarigen:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 25 – 45 jarigen, januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Het werkloosheidspercentage voor 25 – 45 jarigen is blijven staan op 7,9%.  Er zijn op dit moment 292.000 werklozen in deze leeftijdscategorie; en dat is evenveel als een maand geleden.

In deze leeftijdsgroepblijft sprake van een onvervalste mancession:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 25 – 45 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Het verschil is ondertussen wel weer teruggelopen van 1,0% in augustus naar 0,7% in september. Tegelijkertijd is het aandeel mannen in de niet-beroepsbevolking in deze leeftijdsgroep met 7.000 toegenomen. Voor de tweede maal dus double whammy in het hart van de beroepsbevolking. Overigens heeft de werkloosheid onder vrouwen in dit deel van de beroepsbevolking een nieuwe piek bereikt van 7,5%.

45 – 65 jarigen
En last but not least, dit is de ontwikkeling van de werkloosheid bij de oudste leeftijdscategorie van onze beroepsbevolking:

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 45 – 65 jarigen, januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

De werkloosheid onder de oudste groep van onze beroepsbevolking blijft voor de derde achtereenvolgende maand staan op 7,5%, maar zoals in de grafiek kan worden gezien is er wel sprake van een kleine daling . Op dit moment zijn 253.000 personen in deze leeftijdscategorie werkloos; voor de tweede achtereenvolgende maand een daling van 1.000 personen in vergelijking met de vorige maand.

Overigens is in deze leeftijdsgroep sprake van een omgekeerde situatie in vergelijking met 25 – 45 jarigen:

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45 – 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

Gecorrigeerde werkloosheidspercentages 45 – 65 jarige mannen (blauw) en vrouwen (roze), januari 2003 – september 2013. Bron: CBS

De daling van de werkloosheid bij mannen is het gevolg van een scherpe toename van het aantal werkzame personen met 6.000 terwijl dit deel van de beroepsbevolking met slechts 3.000 groeide. Bij vrouwen daalde de beroespbevolking met 1.000 personen, desondanks steeg de werkloosheid met 2.000 personen. Ondertussen is het verschil in werkloosheid tussen vrouwen en mannen opgelopen tot 1%.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik het niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie

1 Comment