ABU: de sectoren gaan ieder zijns weegs

Logotype ABUDinsdag publiceerde de ABU haar cijfers over periode 11. Met daarbij de volgende toevoeging door de ABU:

In periode 11, van 5 oktober t/m 1 november, daalde het aantal uren met 7% en de omzet daalde met 2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Een daling van 7% is wederom minder dan in voorgaande periodes, en dat is goed nieuws. Ondertussen is de krimp ten opzichte van vorig jaar niet langer in de dubbele cijfers en lijkt het erop dat we binnen enkele periodes de nullijn gaan halen. En da zou ronduit positief nieuws zijn, al komt dat pas in het nieuwe jaar

In oktober bleef het vacaturevolume (volgens Jobfeed) vrijwel gelijk in vergelijking met een jaar geleden, de werkloosheid in oktober was ongeveer 0,2% hoger dan een jaar geleden.Tegen deze achtergrond is de stijging van het urenvolume met 7% dan toch weer behoorlijk fors te noemen.

Verandering per periode
In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2018 t/m 2020 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2018 t/m 2020. Bron: ABU

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2018 t/m 2020. Bron: ABU

We hebben ondertussen 26 periodes van krimp achter de rug en daarmee hebben we de ‘mijlpaal’ van twee jaar onafgebroken krimp bereikt. En ik ben bang dat we nog behoorlijk periodes van krimp zullen krijgen; zeker als je kijkt naar de nog niet ingecalculeerde gevolgen van de tweede golf van de pandemie. En dar zorgt ervoor dat we in een ongeëvenaarde periode van krimp zitten en het maar de vraag zal zijn hoeveel uitzenders deze situatie weten te overleven.

Trendlijn
Om een beeld te krijgen van de langere termijnontwikkeling heb ik de index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend gemiddelde over 13 periodes berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

image

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100)

De trendlijn zit nog altijd in een vrije val hoewel er steeds minder sprake lijkt te zijn van terminal velocity. Maar we beginnen de indexwaarde van 80behoorlijk dicht te naderen en dat is een zorgwekkend laag niveau. In het belang van de uitzendbranche hoop je toch op een spoedige kentering van de trend.We gaan richting het niveau van de financiële crisis en daar wil toch echt niemand aan herinnerd worden.

Ontwikkelingen per sector
Ook alle sectoren laten wederom een krimp zien, waarbij de sector Administratief met 7% krimpt,  de sector Industrie  met –4% en de sector Techniek met –28%. Dat zijn wederom behoorlijke stevige en dus kunnen we weer dalende trendlijnen verwachten.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

image

Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – heden (2006 = 100), per sector

De sector Administratief lijkt zo langzamerhand een zombie sector. Met een indexwaarde van ruim onder de 70 is de sector no veel slechter af dan tijdens de diepste diepten van de financiële crisis. En we hebben nog altijd het dieptepunt niet bereikt.

De sector Techniek trendlijn heeft terminal velocity bereikt en gaat als een kanonskogel richting lagere waarden. Dit ziet er toch sterk uit als een bloedbad voor deze uitzendsector, het is te hopen dat de relatief positieve geluiden van CBS, CPB een impact gaan hebben op de snelheid van de daling. Anders haalt de sector Techniek binnen enkele periodes de sector Administratief nog in als rode lantaarndrager.. .

En dan is daar de sector Industrie. Waar tot voor enkele periodes geleden de sectoren Industrie en Techniek broederlijk optrokken is ondertussen een duidelijke tweedeling zichtbaar. En die tweedeling valt sterk in het voordeel van de sector Industrie uit. Deze sector lijkt redelijk onaangedaan door de pandemie, althans tot op dit moment. En laten we hopen dat dat zo blijft, anders wordt het wel een heel sombere kerst voor de grote uitzenders.

In periode 12 moet voor het eerst de impact van de tweede golf van de pandemie duidelijk worden in de cijfers. Ik ben benieuwd of dat inderdaad het geval zal zijn en zo ja, wat dat dan gaat betekenen.

Tot over vier weken.

Geef een reactie