Hoe effectief is het UWV?

Het UWV helpt werklozen naar werk. Daar zijn miljarden mee gemoeid. De Algemene Rekenkamer, de club die onderzoekt of de rijksoverheid goed omgaat met publiek geld, heeft vraagtekens geplaatst bij deze besteding.

De Algemene Rekenkamer plaatst vraagtekens bij de effectiviteit van het beleid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gericht op de bemiddeling van werkzoekenden naar een reguliere baan.

Sociale zaken heeft daarom een onderzoek ingesteld.

In zijn reactie erkent de minister dat het wenselijk is om meer inzicht te krijgen in de netto-effectiviteit van de bestedingen aan re-integratie.

Dit is nu precies tien jaar geleden. We zijn nu ongeveer twintig miljard euro verder. De jaarverslagen van het UWV hebben de spanning hoog doen oplopen. Het langverwachte rapport verschijnt nu dan toch binnen een paar weken. Eindelijk zullen we weten: het UWV levert waar voor ons geld, of juist niet.

Waar is het rapport?

De jaarverslagen van het UWV van de afgelopen jaren lezen als een ware thriller. Ze bevatten steeds een korte paragraaf, met steeds dezelfde belofte met steeds een nieuwe draai. Intussen is er nog geen (tussen)rapport verschenen.

2018 Effectiviteitsmeting

We zijn, in overleg met het ministerie van SZW, op 1 december 2017 gestart met het meten van de netto-effectiviteit van persoonlijke dienstverlening aan WW’ers. We meten daarvoor de effecten op de uitstroom naar werk en de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden op langere termijn. Verder onderzoeken we of de persoonlijke dienstverlening kosteneffectief is. Omdat we ook de langetermijneffecten onderzoeken, zal een eindrapport pas eind 2021 verschijnen. Eind 2019/medio 2020 verwachten we een eerste rapport over de tussenstand. We merken intussen wel dat het aanbieden van een werkoriëntatiegesprek in combinatie met online dienstverlening een beperkte positieve invloed heeft op de klanttevredenheid. WW’ers met wie we in de eerste drie maanden van hun werkloosheid een werkoriëntatiegesprek voeren, waarderen onze dienstverlening bij het zoeken naar werk met een 6,7. Jongeren (35 jaar of jonger) waarderen de combinatie van online dienstverlening met een persoonlijk werkoriëntatiegesprek zelfs met een 7,0. WW’ers die in de eerste drie maanden geen gesprek krijgen, geven de dienstverlening gemiddeld een 6,4. Dit blijkt uit het onderzoek Klant en UWV naar de nieuwe WW-dienstverlening. We onderzoeken hoe we de tevredenheid over persoonlijke dienstverlening verder kunnen doen toenemen.

2019 Effectiviteitsmeting WW

We zijn eind 2017 gestart met het meten van de netto-effectiviteit van persoonlijke dienstverlening aan WW’ers. We onderzoeken daarvoor de effecten op de uitstroom naar werk en de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden op langere termijn. De eerste (kwalitatieve) onderzoeksresultaten zijn begin 2020 beschikbaar gekomen.

2020 Effectiviteitsonderzoek persoonlijke WW-dienstverlening

We zijn eind 2017 gestart met het meten van de netto-effectiviteit van persoonlijke dienstverlening aan WW’ers. We onderzoeken daarvoor de effecten op de uitstroom naar werk en de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden op langere termijn. Naast de ‘harde’ effectmeting wordt ook onderzocht wat de effecten zijn van de dienstverlening op klantbeleving en klanttevredenheid. Hiervoor heeft SEO Economisch Onderzoek een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd. We verwachten het rapport over de uitkomsten van de ‘harde’ effectmeting in het tweede kwartaal van 2021. Door de coronacrisis nemen werkhervattingskansen onvermijdelijk af. We verwachten dan ook dat het effect van onze dienstverlening vanaf half maart 2020 vooral voor de mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt minder groot zal zijn.

Daarom stellen wij de vraag: UWV waar is het (tussen)rapport? Komt het definitieve rapport echt volgende week beschikbaar?

Spoiler alert

Zoals je kon lezen staat in het verslag over 2020:

Door de coronacrisis nemen werkhervattingskansen onvermijdelijk af.

De conclusie over de effectiviteit zal niet denderend zijn als ik het goed begrijp. Maar misschien vergis ik me. Want ik begrijp namelijk niets van de causale relatie tussen Corona en werkhervattingskansen. Ik ben dan ook geen viroloog. Maar het CBS lijkt toch te wijzen op een absoluut werkhervattingsrecord.

Stay tuned!

Update

Spannend!

Geef een reactie

1 Comment