Heeft UWV de wet overtreden? En zo ja, wanneer gaat UWV dit corrigeren?

Logo(type) UWVUWV is sinds begin 2021 druk geweest met voorbereidingen ter vervanging van haar huidige search & match functionaliteit voor werkgevers, werkzoekers en UWV bemiddelaars; via de tender PES-suite voor Bemiddelingsservice. In maart van dit jaar maakte UWV de (verrassende) winnaar bekend van het tendertraject: 8vance Matching Technologies, een Nederlandse start-up/scale-up. Deze gebeurtenis is in maart volledig aan mij voorbij gegaan, een maand geleden heb ik hier pas enige aandacht aan besteed.

Een grotere verrassing was het uiteindelijke bedrag dat met de tender is gemoeid; bij publicatie van de opdracht (juni 2021) was de waarde (bijna) EUR 6 miljoen (met een looptijd van 14 jaar) maar aan het einde van het proces was deze waarde bijna vertienvoudigd; naar een kleine EUR 60 miljoen (met dezelfde looptijd). Een nog grotere verrassing was dat deze astronomische waardevermeerdering moet hebben plaatsgevonden in een één – tweetje met 8vance. En de allergrootste verrassing is dat UWV daarmee de (Aanbestedings)wet lijkt te hebben overtreden.

Een korte voorgeschiedenis

Er waren in eerste instantie negen partijen die hebben meegedaan aan de martkconsultatie van de tender. Naast WCC (de huidige aanbieder van de search & match diensten voor UWV) en  8vance hebben er 7 andere partijen geparticipeerd in deze fase. Een aantal hiervan wil niet genoemd worden, de anderen zijn niet bij mij bekend. De martkconsultatie werd uitgevoerd begin 2021 en resulteerde in de publicatie van de opdracht op 21 juli 2021 (Uitnodiging tot Aanmelding Niet-openbare Europese aanbesteding Public Employment Service-suite voor Bemiddelingsservice CAA.ICT.2021.7.016).

Maar deze opdracht leverde geen geschikte partij op:

UWV heeft een Europese aanbesteding voor de levering van een PES-suite voor bemiddelingsservice en dienstverlening uitgevoerd, TN-kenmerk: 321703. Deze heeft niet geleid tot gunning van een opdracht, vanwege niet-geldige inschrijvingen. UWV heeft ervoor gekozen om met een van de deelnemers van de EU aanbesteding in onderhandeling te treden zonder de voorwaarden van de opdracht wezenlijk te wijzigen.

De enige deelnemer is 8vance. Deze keuze is volgens de Aanbestedingswet waarschijnlijk verdedigbaar omdat de aanbiedende partij met één van de partijen het vervolgtraject in mag gaan als er geen geldige inschrijvingen zijn ontvangen*. Niet te verdedigen lijkt het feit dat er in het vervolgproces sprake is van een wezenlijke wijziging van de oorspronkelijke opdracht (Aanbestedingswet 2012):

U kunt uw opdracht wijzigen zonder nieuwe Europese aanbestedingsprocedure als sprake is van:

  • aanvullende werken, diensten of leveringen van de oorspronkelijke opdrachtnemer, indien deze noodzakelijk zijn geworden, en
  • ze niet in de oorspronkelijke aanbestedingsstukken waren opgenomen, en
  • een verandering van opdrachtnemer niet mogelijk is om economische of technische redenen, en de verandering tot aanzienlijk ongemak of aanzienlijke kostenstijgingen zou leiden voor u, en
  • de prijs van de aanvullingen niet hoger is dan 50% van de waarde van de oorspronkelijke opdracht.

Het resultaat
Maar de waarde van de opdracht is vrijwel vertienvoudigd… En daarmee is er sprake van een wezenlijke wijziging van de voorwaarden van de opdracht met als onvermijdelijk gevolg dat UWV een nieuwe tender had moeten uitschrijven. Maar UWV heeft dit, voor zover bekend, (nog) niet gedaan.

Rest de vraag: Wanneer gaat UWV dit alsnog doen? Misschien kan René Steenvoorden zich hierover buigen? Een leuke eerste klus voor het nieuwe lid van de RvB van UWV (met in zijn portefeuille de ontwikkeling, modernisering en verbetering van de ICT bij UWV); hij start per 1 oktober.

Slotopmerkingen

*Opvallend hierbij is dat 8vance in eerste instantie niet aan de toelatingseisen van de opdracht voldeed en daarom geen inschrijving heeft gedaan. Volgens een bericht in de pers voldeed 8vance op een later moment wel aan de toelatingseisen en is daarop door UWV besloten het vervolgraject met 8vance te doorlopen. Rondom deze handelswijze is nog veel onduidelijk.

Op 12 september heb ik een uitgebreide vragenlijst aan UWV woordvoering gezonden na hierover vooraf contact te hebben gehad met de UWV woordvoerder voor dit onderwerp. Ik heb ondanks herhaalde toezending tot op heden geen reactie ontvangen van UWV. 26-09-2023: UWV was in de veronderstelling dat haar antwoorden door mij waren ontvangen, maar ik heb nooit iets ontvangen tot gisteren (25 september).

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW, het oorspronkelijke bedrag van de opdracht is EUR 6.000.00,00 (juni 2021) danwel EUR 5.785.12,00 (maart 2023) het uiteindelijke bedrag van de opdracht EUR 58.150.000,00 (maart 2023).

Geef een reactie