Heeft UWV de wet overtreden? En zo ja, wanneer gaat UWV dit corrigeren? Deel 2

Logo(type) UWVDe publicatie van gisteren (Heeft UWV de wet overtreden? En zo ja, wanneer gaat UWV dit corrigeren?) gaat waarschijnlijk een serie artikelen worden, als was het alleen al door een aantal reacties van UWV. In het vorige artikel meldde ik bij de slotopmerkingen nog het volgende:

Op 12 september heb ik een uitgebreide vragenlijst aan UWV woordvoering gezonden na hierover vooraf contact te hebben gehad met de UWV woordvoerder voor dit onderwerp. Ik heb ondanks herhaalde toezending tot op heden geen reactie ontvangen van UWV.

Deze opmerking leverde een prompte reactie van UWV Woordvoering met de mededeling dat mij wel een reactie was toegestuurd (maar nooit door mij ontvangen) inclusief de antwoorden op mijn vragen, hoewel niet alle vragen tot bevrediging zijn beantwoord, maar er moet wat te wensen overblijven, nietwaar?. De antwoorden zijn hieronder integraal weergegeven:

Wat is de officiële startdatum geweest voor de tender PES Bemiddelingsservice?
Begin 2021 is gestart met een Marktconsultatie. In juli 2021 heeft UWV de Uitnodiging tot Aanmelding uitgedaan.


Welke partijen hebben voorafgaand aan de tender PES Bemiddelingsservice advies gegeven over de inhoud van deze tender (marktconsultatie)?
Er is door partijen geen advies gegeven over de inhoud van de tender. Partijen hebben gereageerd op de Marktconsultatie. 9 partijen hebben een respons ingediend. 4 zijn er uitgenodigd voor een dialoogsessie.


Hoeveel participanten hebben zich op eigen initiatief gemeld naar aanleiding van de uitgifte van de tender? Welke participanten waren dit?
Naar aanleiding van de Uitnodiging tot Aanmelding hebben zich 5 partijen aangemeld. Daarvan zijn 2 partijen uitgenodigd tot het doen van een inschrijving.


Heeft UWV daarnaast zelf nog kandidaten uitgenodigd om te participeren? Welke kandidaten waren dit?
Nee, pas na de niet-gunning op basis van de ontvangen inschrijvingen zijn 2 partijen uitgenodigd voor zogenaamde verificatiesessies ter voorbereiding op de onderhandelingsprocedure. Hier was 8Vance een van de partijen van.

Wat was de originele aanneemsom voor de tender en hoe is deze tot stand gekomen?
Er is geen sprake van een aanneemsom. In de tender hebben we het over de contractwaarde, gerelateerd aan de operationele situatie. Als basis voor de aanbesteding voor een standaard pakket voor Bemiddelingsservice heeft UWV begin 2021 een Programma van Eisen opgesteld. Dit Programma van Eisen beschrijft welke functionaliteit het standaard pakket moet bieden, aan welke eisen vanuit Architectuur en Techniek moet worden voldaan en welke IB&P vereisten er zijn. Dit Programma van Eisen beslaat wat de functionaliteit betreft een grotere scope dan de huidige invulling voor Bemiddelingsservice. Voor de berekening van de contractwaarde van de aanbesteding is op dat moment als basis uitgegaan van de kosten van de huidige invulling. Daarbij is de inschatting gemaakt dat een verdubbeling van deze kosten toereikend zou moeten zijn om het volledige Programma van Eisen met een standaardpakket in te vullen. Voor de totale contractduur van 14 jaar kwam UWV daarmee uit op een bedrag van € 7 miljoen inclusief btw.


Wat was de uiteindelijke aanneemsom voor deze tender en hoe is deze tot stand gekomen? (vraag 6)
Er is geen sprake van een aanneemsom. In de tender hebben we het over de contractwaarde, gerelateerd aan de operationele situatie. De destijds gemaakte inschatting voor de contractwaarde blijkt met de kennis van nu te laag. Uit de onderhandelingsprocedure met 8vance kwam naar voren dat dit bedrijf het volledige Programma van Eisen met hun modules als standaardpakket kan leveren.. De contractwaarde voor dit standaardpakket bedraagt over de looptijd van 14 jaar € 65,79 miljoen inclusief btw. Dit is inclusief een inschatting van de indexatie over die periode. Dit bedrag is na ondertekening van de Overeenkomst gepubliceerd op Tenderned.


Welke tenderdocumentatie is door UWV bij deze tender opgeleverd, naast het document UTA PES PVE&W – hoofdlijn (waarin de vereisten worden beschreven)? Kan ik deze documenten ontvangen?
De stukken die gangbaar zijn bij een aanbesteding. Zie de openbare aanbestedingsstukken op Tenderned. (link)


Welke participanten/kandidaten hebben zichzelf teruggetrokken en met welke reden(en)?
Vanwege bedrijfsvertrouwelijkheid kunnen we deze informatie niet verstrekken.


Welke participanten/kandidaten zijn door UWV afgewezen, en met welke reden(en)?
Vanwege bedrijfsvertrouwelijkheid kunnen we deze informatie niet verstrekken.


Is Gartner gevraagd om een marktverkenning te doen naar andere partijen die in staat zijn om de PES Bemiddelingsservice te leveren? Wat was de uitkomst van deze marktverkenning, welke partij(en) heeft Gartner voorgesteld, en welke partij(en) is/zijn door UWV benaderd? Kan ik dit advies van Gartner ontvangen?
Gartner is benaderd en daaruit is naar voren gekomen dat de markt voor zogenaamde “worker data platforms” nog in de kinderschoenen staat. Gartner heeft een aantal partijen benoemd die mogelijk een oplossing zouden hebben. Met twee van die partijen is contact geweest. Geen van de twee bleek de vereiste functionaliteit volledig te kunnen leveren.


Welke reden(en) zijn er voor UWV geweest om de aanneemsom van EUR 7 Mio naar EUR 65 Mio te verhogen?
Zie antwoord vraag 6.

Is het wijzigen van de aanneemsom van EUR 7 Mio naar EUR 65 Mio voor het UWV geen reden geweest om alle oorspronkelijke participanten te consulteren of zij alsnog geïnteresseerd zijn in deze tender.
Nee, contractwaarde was geen selectiecriterium. De aanmelders tijdens de Marktconsultatie, de partijen die een respons hebben ingestuurd op de Uitnodiging tot Aanmelding en de partijen uit de UtI konden geen van allen voldoen aan het door ons gestelde PvE. De enige partij die kon voldoen aan het door ons opgestelde PvE was 8vance.


Is Gartner gevraagd om te valideren of het bedrag van EUR 65 Mio marktconform was? Wat waren de conclusies en aanbevelingen van Gartner ten aanzien van deze validatie? Kan ik dit advies van Gartner ontvangen?
Nee, Gartner is niet gevraagd om het bedrag te valideren.

En dat was het antwoord van UWV. In de daarop volgende interactie met UWV woordvoering of de uitvoeringsorganisatie al dan niet de Aanbestedingswet 2012 had overtreden, komt aanvullende informatie naar boven, maar daarover gaat de volgende aflevering van dit saga. Morgen deel 3.

Geef een reactie