Heeft UWV de wet overtreden? En zo ja, wanneer gaat UWV dit corrigeren? Deel 4

Logo(type) UWV

Daar zijn we weer, met de volgende aflevering in deze saga. UWV heeft alle vragen van mijn kant beantwoord (waarvoor dank) en daarmee kan ik de draad weer oppakken.

Ik herhaal eerst even een deel van wat ik in een vorig artikel al heb beschreven en dat is de reactie van UWV op maandag 25 september als antwoord op het eerste artikel over de aanbesteding:

  • In de aanbesteding is een inschatting gemaakt van de kosten. Hieruit volgde een geraamde opdrachtwaarde van EUR 6 miljoen (excl. BTW).
  • Uit de aanbesteding kwamen geen geschikte inschrijvingen.
  • Toen is er binnen de juridische mogelijkheden een onderhandelingsprocedure gestart met 8vance. 8vance voldeed als enige partij aan het Programma van Eisen uit de aanbesteding. Dit resulteerde in een gunning van de opdracht aan 8vance met een gecontracteerde opdrachtwaarde van (EUR 60 miljoen excl. BTW). UWV heeft de gunning en de opdrachtwaarde gepubliceerd op Tenderned. Dit is de opdrachtwaarde waarvan moet worden uitgegaan en daar blijft UWV binnen.
  • UWV heeft daarom niet de wet overtreden en UWV hoeft dit niet opnieuw aan te besteden.

Dit keer focusen we op één woord: wezenlijk. Jawel een blog posting over één woord en hoe dat toch nog spannend kan worden. daar gaan we. De Aanbestedingswet (2012) stelt het volgende:

Aanbestedingswet 2.32 1 a.

Dit is voor UWV het centrale punt waarmee ze haar handelen rechtvaardigt en van mening is dat de toewijzing van de tender aan 8vance correct is. Als wezenlijk merkt de Aanbestedingswet 2012 aan: een wijziging van de opdracht die ertoe leidt dat de opdracht materieel verschilt van de oorspronkelijke opdracht. Hiervan is in ieder geval sprake als:

de wijziging voorziet in voorwaarden die, als zij deel van de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure hadden uitgemaakt, de toelating van andere dan de oorspronkelijk geselecteerde gegadigden of de gunning van een opdracht aan een andere inschrijver mogelijk zouden hebben gemaakt dan wel bijkomende deelnemers aan de aanbestedingsprocedure zouden hebben aangetrokken;

Ten overvloede, UWV stelt dat er geen wezenlijke veranderingen zijn aangebracht in de opdracht zoals deze is aanbesteed.

In het UWV document Uitnodiging tot Aanmelding (UtA) Niet-openbare Europese aanbesteding Public Employment Service-suite voor Bemiddelingsservice CAA.ICT.2021.7.016, (versie: 1.1, publicatiedatum: 21 juli 2021) staan in hoofdstukken 5 (Beoordelingsprocedure), 6 (Uitsluitingsgronden) en 7(Geschiktheidseisen) voorwaarden waaraan aanbieder dienen te voldoen. Volgens UWV zijn deze voorwaarden onveranderd van toepassing geweest op het vervolgtraject wat met alleen 8vance is gelopen.

Maar klopt dat wel? In de UtA hoofdstuk 7. Geschiktheidseisen staat onder 7.1.2.1 Eis A Relevante omzet het volgende:

Om te voorkomen dat de onderhavige opdracht een onevenredig deel zou gaan uitmaken van de omzet van Geïnteresseerde Ondernemer dient Geïnteresseerde Ondernemer over elk van de drie (3) meest recente afgesloten boekjaren per jaar een omzet van minimaal € 1.000.000,- (één miljoen euro) te hebben behaald op het gebied van het leveren, support, onderhoud en consultancy voor standaard software met een functionaliteit die overeenkomt met de onderhavige opdracht.

Deze eis staat in relatie tot de contractwaarde van EUR 6 miljoen over veertien jaar. Maar die contractwaarde is enorm gegroeid, tot maar liefst EUR 60 miljoen over veertien jaar. Als de eis van relevante omzet lineair wordt geëxtrapoleerd (in relatie tot de contractwaarde) dan betekent het dat er een omzeteis van EUR 10 miljoen (over de 3 meest recente boekjaren) had moeten worden gesteld.

Kan een start-up/scale-up als 8vance voldoen aan een omzeteis van EUR 10 miljoen per jaar? Wordt de omzetafhankelijkheid voor 8vance niet veel te groot? En is dit op haar beurt niet een veel te groot risico voor UWV?

Intermezzo
Welke partijen zouden geinteresseerd zijn geweest in een tender met een waarde van EUR 60 miljoen voor veertien jaar? Dat kunnen zomaar partijen als IBM, Accenture, Cap Gemini (om drie zeer voor de hand liggende andere dan de oorspronkelijk geselecteerde gegadigden te noemen) zijn, die al dan niet met technisch specialisten tot een bid zouden zijn gekomen. Dit is vanzelfsprekend speculatie, want UWV heeft deze weg niet bewandeld.


Slotopmerkingen
UWV stelt terecht dat er geen wezenlijke veranderingen zijn aangebracht in de opdracht zoals deze is aanbesteed: mea culpa, mea maxima culpa. UWV heeft daarentegen nagelaten om een wezenlijke verandering aan te brengen, op het moment dat de opdrachtwaarde bleek te exploderen. Had UWV dat wel gedaan dan had de enig overgebleven kandidaat zich gediskwalificeerd (in ieder geval op basis van 7.1.2.1. Eis A Relevante omzet, maar waarschijnlijk op meer eisen) en was er tevens een noodzaak tot een nieuwe aanbesteding geweest (als gevolg van een wezenlijke wijziging van de voorwaarden van de opdracht).

Wat de oorspronkelijke vraag oproept: Wanneer gaat UWV een nieuwe tender uitschrijven?

Misschien zit je nu met de vraag: Waarom hebben geen van de betrokken partijen aan de bel getrokken bij UWV? Een terechte vraag en tegelijk moeilijk te beantwoorden. Want partijen hebben hun ongenoegen geuit op voorwaarde van anonimiteit. UWV is voor de kleinere spelers in het recruitment domein een belangrijke potentiele opdrachtgever. Een zaak beginnen tegen UWV sluit in hun beleving toekomstige business met UWV zeer waarschijnlijk uit. Waarom grote partijen zoals IBM, Accenture en Cap Gemini dit niet hebben gedaan is voor mij op dit moment onduidelijk.

Als laatste nog even het volgende. UWV heeft gereageerd op een conceptversie van bovenstaand artikel. En daarin geeft UWV …. wacht, dat is voer voor een volgend artikel. Stay tuned!

Eerdere artikelen in deze reeks:

Heeft UWV de wet overtreden? En zo ja, wanneer gaat UWV dit corrigeren?

Heeft UWV de wet overtreden? En zo ja, wanneer gaat UWV dit corrigeren? Deel 2

Heeft UWV de wet overtreden? En zo ja, wanneer gaat UWV dit corrigeren? Intermezzo

Geef een reactie