Banengroei in de VS: pure fictie!

flag_usaIn tegenstelling tot de verwachting kwam het Bureau of Labor Statistics (BLS) vandaag met zeer teleurstellende cijfers. Waar de consensus op 540.000 nieuwe banen lag, en sommigen zelfs meer dan 700.000 nieuwe banen verwachtten; is het cijfer dat net is gepubliceerd aanzienlijk lager: 431.000…

Waarvan volgens BLS er 411.000 het gevolg zijn van de tijdelijke banen die voor de 10-jaarlijkse volkstelling worden ingezet. En ruim 30.000 uitzendbanen. Als je dan de birth/death correcties van de BLS meeneemt, is er dus sprake van een sterke krimp van de werkgelegenheid! Bizar genoeg is het werkloosheidscijfer van 9,9% naar 9,7% gedaald. Mogelijk is het percentage discouraged workers verder aan het stijgen…

flag_usaContrary to expectation the Bureau of Labor Statistics (BLS) today came with very disappointing figures. While the consensus was at 540,000 new jobs, and some even expected more than 700,000 new jobs, the figure that has just been published is considerably lower: 431,000 …

Of which according to BLS 411,000 are the result from the temporary jobs that were created for the 10-year census. And over 30,000 temporary jobs. If you then take into account the birth/death adjustments of the BLS there is actually a rather sharp decline in employment! Bizarrely, the unemployment rate went down from 9.9% to 9.7%. Possibly, the rate of discouraged workers is continuing to rise …

De angstaanjagende werkelijkheid
Er is overweldigend veel data die op een negatieve ontwikkeling wijst. Zo laat het rapport van het NFIB genaamd Small Business Economic Trends over mei 2010 het volgende zien ten aanzien van hiring plans van kleinere bedrijven in de VS:

NFIB: Hiring plans US small business (jan 2007 – mei 2010)

NFIB: Hiring plans US small business (jan 2007 – mei 2010)

Deze index laat het netto resultaat van krimp en groei antwoorden van kleinere bedrijven zien. Een negatief getal duidt op een overall krimp van de werkgelegenheid bij kleinere bedrijven; een positief getal op groei van de werkgelegenheid.

Sinds oktober 2008 is er dus sprake van een krimpende werkgelegenheid bij kleinere bedrijven in Amerika. En dat is dus al meer dan anderhalf jaar.

LinkUp is een aggregator van vacatures van de wervingssites van bedrijven. En daarmee is het een unieke bron; omdat deze spider uitsluitend echte vacatures van echte bedrijven aggregeert. En daarmee een prachtige proxy voor de stand van de arbeidsmarkt is. En dit is het beeld wat onstaat op basis van het aantal nieuwe vacatures dat op maandbasis door LinkUp wordt geteld:

LinkUp: %verandering in volume nieuwe vacatures tov. voorgaande maand

LinkUp: % verandering in volume nieuwe vacatures tov. voorgaande maand

De cijfers van december 2009 (-24%) en januari 2010 (+18%) zijn gemiddeld om de enorme schommeling te dempen. Hierdoor is het overall beeld duidelijker.

Het overall resultaat is een negatieve ontwikkeling (-19% gedurende de afgelopen 12 maanden) en zowel april als mei laten een krimp van het volume aan nieuwe vacatures zien. Dat is dus een heel slecht teken!

En dan is er ook nog ADP, de Amerikaanse payroller. Die in tegenstelling tot de verwachte 110.000 nieuwe vacatures slechts 55.000 nieuwe vacatures voor mei kon rapporteren in haar maandelijkse ADP National Employment Report.

Last but not least: het aantal werkloosheidsaanvragen. Waarbij de initiele aanvragen voor steun op een ongelofelijk hoog aantal van 450.000 per week liggen. Al maandenlang. En maar weigeren te dalen. Oftewel, elke week komen er 450.000 nieuwe werklozen bij! En dat terwijl het aantal langdurige werklozen maar blijft groeien.

Een droevige situatie
De werkelijkheid in de VS is schrijnend. Afhankelijk van hoe je telt is er een daadwerkelijke werkloosheid tussen de 10% – 20%. Er is geen groei van de werkgelegenheid, er is geen groei van bestedingen van consumenten en de enige beweging in de economie is het gevolg van duizenden miljarden dollars die de Amerikaanse overheid in diezelfde economie pompt. Dat zijn allemaal dollars die op enig moment door diezelfde Amerikaanse overheid moeten worden bezuinigd omdat er anders sprake zal zijn van een niet te beheersen inflatie.

Hoe Obama met droge ogen kan beweren dat de economie sterker wordt, is voor mij een volledig raadsel. De man is blijkbaar volledig de weg kwijt. De werkgelegenheid krimpt, de economie krimpt; alles krimpt. Alleen het overheidstekort groeit. Op een gigantische manier. Griekenland is nog heilig vergeleken met de VS.

Hoe dan ook; met het BLS rapport van vandaag heeft de overheid eindelijk toegegeven wat iedere kritische volger van de Amerikaanse arbeidsmarkt allang wist: het gaat slecht en het wordt alleen maar slechter. Hijs de stormbal, trek de regenjas aan want het wordt bijzonder slecht weer binnenkort!

The frightening reality
There is an overwhelming amount of data that points to a negative development. The May 2010 report from the NFIB called Small Business Economic Trends shows the following regarding hiring plans of smaller companies in the US:

NFIB: Hiring plans US small business (jan 2007 – mei 2010)

NFIB: Hiring plans US small business (Jan 2007 – May 2010)

This index shows the net result of loss and growth responses of smaller companies. A negative number indicates an overall loss of employment in smaller companies, a positive number an employment growth.

Since October 2008 there has therefore been an employment loss in smaller companies in America. And that is more than eighteen months now.

LinkUp is an aggregator of jobs from recruitment sites from companies. And with this it is a unique resource; because this spider only aggregates real jobs from real companies. And with this it is a great proxy for the state of the labor market. And this is the image that arises based on the number of new vacancies that are counted by LinkUp on a monthly basis:

LinkUp: %verandering in volume nieuwe vacatures tov. voorgaande maand

LinkUp: % change in volume new vacancies compared to previous month

The figures of December 2009 (-24%) and January 2010 (+18%) are averages to dampen the huge surge. This makes the overall picture clearer.

The overall result is a negative development (-19% over the last 12 months) and both April and May show a decrease in the volume of new vacancies. That is a very bad sign!

And then there’s also ADP, the American payroller. Which in contrast to the expected 110 000 new jobs could only report 55,000 new jobs for May in its monthly ADP National Employment Report.

Last but not least is the number of unemployment claims. Where the initial requests for assistance are an incredibly high number of 450,000 per week. For months. And keeps refusing to descend. In other words, every week 450,000 new people are jobless! And this while the number of long-term unemployed continues to grow.

A sad situation
The reality in the U.S. is appalling. Depending on how you count, there is an actual unemployment rate between 10% – 20%. There is no growth in employment, there is no growth in consumer spending and the only movement in the economy is the result of thousands of billions of dollars that the U.S. government is pumping into that economy. These are all dollars that at some point will need to be cut by the same U.S. government because otherwise uncontrollable inflation will result.

How Obama can claim with a straight face that the economy is getting stronger is a complete mystery to me. The man seems completely lost. The employment shrinks, the economy shrinks, everything shrinks. Only the deficit grows. In a huge way. Greece is still holy compared to the U.S.

Anyway, with the BLS report from today, the government has finally admitted what every critical follower of the U.S. labor market already knew: it’s bad and it will only get worse. Sound the alarm and put the raincoat on because the weather is going to be particularly bad soon!

Geef een antwoord

2 Comments