Obama zegt: sterke banengroei?

Als Obama het zegt dan moet het wel waar zijn; Amerika zit volgens de president van de VS economisch in de lift: This economy is getting stronger by the day. We expect to see strong jobs growth in Friday’s report.

Alle voorspellers lijken uitgelaten; aanstaande vrijdag wordt er van het Bureau of Labor Statistics (BLS) een groeicijfer van minimaal 500.000 (maar waarschijnlijk veel meer) nieuwe banen verwacht.

Alleen… er klopt geen kloot van deze cijfers. De overheid probeert de aanzienlijk slechtere realiteit te overschreeuwen. De realiteit heeft echter de nare gewoonte om niet weg te gaan. Wat ook deze keer niet zal gebeuren.

If Obama says so it must be true; according to the President of the USA, America is economically on the rise: This economy is getting stronger by the day. We expect to see strong jobs growth in Friday’s report.

All forecasters seem exuberant; this Friday they expect a growth rate from the Bureau of Labor Statistics (BLS), of at least 500,000 (but probably many more) new jobs.

Only… these figures are a load of baloney. The government tries to scream over the considerably worse reality. The reality, however, has the nasty habit of not going away. Which, we can assume, will also not happen this time.

Want als vrijdag de groeicijfers worden gepresenteerd dan zullen deze vrijwel uitsluitend bestaan uit:

  1. Tijdelijke banen als gevolg van de 10-jaarlijkse volkstelling
  2. Uitzendbanen
  3. Mogelijk fictieve banen (birth/death) waarbij banen van bedrijven worden geteld die niets hebben gerapporteerd maar waarvan wordt aangenomen dat ze nog bestaan

In mei heeft de Amerikaanse overheid voor de volkstelling meer dan 400.000 mensen tijdelijk in dienst genomen. En aangezien de overheid mensen zelfs meerdere malen binnen 1 maand in dienst neemt kan dit aantal nog zelfs aanzienlijk hoger liggen.

Hoewel er nog altijd geen groei in het volume aan permanente banen is te constateren, laat  de uitzendwereld in de VS al bijna een jaar een fraaie groei zien:

ASA: Uitzendindex medio 2006 (index = 100) – 2010 (week 21)

ASA: Uitzendindex medio 2006 (index = 100) – 2010 (week 21: index = 90)

Met andere woorden, geen werkgever durft op dit moment mensen in vast dienst te nemen. Wat zeer merkwaardig is in het licht van Obama’s schrille juichkreetjes. Of zouden die werkgevers iets meer weten? Hoe dan ook, de uitzenders zullen in mei minimaal 100.000 en waarschijnlijk veel meer tijdelijke banen hebben kunnen bijschrijven.

En dan is er de fameuze fudge factor waar de BLS dankbaar gebruik van lijkt te maken: de birth/death correcties. Als een bedrijf een maand niet rapporteert gaat de BLS ervan uit dat het bedrijf dit is vergeten. Als een bedrijf het niet is vergeten maar gewoon op de fles is gegaan klopt deze aanname van de BLS dus niet. En wat gebeurt er als de economie niet lekker loopt? Juist, dan gaan bedrijven failliet… Verleden maand was het correctiegetal maar liefst 188.000. Een ongekend hoog getal, maar wel lekker om je ‘groeicijfer’ mee op te poetsen.

Oftewel, als de BLS morgen met een cijfer onder de 700.000 ‘nieuwe banen’ komt betekent het dat er geen enkele echte nieuwe baan is ontstaan, maar dat er banen verloren zijn gegaan! Maar ik ga er blindelings vanuit dat vrijwel niemand zich hier iets van aan zal trekken. Want waar gaat deze wereld naartoe als we zelfs de president van Amerika niet kunnen geloven?

If the growth rates are presented Friday they will almost entirely consist of:

  1. Temporary jobs due to the 10-year census
  2. Temp agency Jobs
  3. Possibly fictional jobs (birth/death) where jobs are counted from companies that have reported nothing but which are believed to still exist

In May, the U.S. government for the census hired over 400,000 people temporarily. And since the government is even hiring people several times within one month, this number might even be significantly higher.

Although there is still no growth observed in the volume of permanent jobs, the temporary job world in the U.S. for almost one year shows a fine growth:

ASA: Uitzendindex medio 2006 (index = 100) – 2010 (week 21)

ASA: Temporary Employment Index by mid 2006 (index = 100) – 2010 (week 21: index = 90)

In other words, no employer currently dares to hire people permanently. Which is very remarkable in light of Obama’s shrill cries of hurray. Or is it possible that these employers know something more? Anyway, the temp agencies in May will have been able to add at least 100,000 and probably many more temporary jobs.

And then there is the famous fudge factor where the BLS seems to make good use of: the birth/death corrections. If a company fails to report for one month, the BLS assumes that the company has forgotten this. If a company has not forgotten it but just went bust, this assumption of the BLS is of course incorrect. And what happens if the economy is not running well? Right, then companies go bankrupt… Last month the correct number was as many as 188,000. An unprecedented number, but nice to polish your ‘growth number’ with.

In other words, if the BLS tomorrow shows up with a rate below 700,000 “new jobs,” this means that no real new jobs have been created, but there are jobs that have been lost! But I’m blindly assuming that virtually no one there will draw conclusions from that. Because what is this world coming to if we can’t even believe the president of the USA?

Geef een antwoord

4 Comments