CPB gooit er weer eens een gokje tegenaan

Logo en logotype CPB In de never ending story aan flaters van het CPB komt er vandaag weer eentje bij. Want nog geen drie maanden geleden voorspelde dit volstrekt gemankeerde instituut dat de werkloosheid voor 2010 en 2011 op gemiddeld 6,5% zou uitkomen.

Vandaag is dat 5¾% voor 2010 en 6% voor 2011 geworden. Een verklaring voor de zoveelste blunder? Deze:

De krimp van de werkgelegenheid in de marktsector in 2010 is geringer dan eerder was geraamd. Blijkbaar willen en kunnen bedrijven een deel van hun personeel langer in dienst houden dan in eerdere prognoses werd aangenomen.

Jawel; was getekend het CPB! Als we het niet correct kunnen berekenen, dan moeten de werkgevers wel iets geks hebben gedaan… Hoe verzin je het.

Logo en logotype CPBAnother screw up can be added to the never ending story of blunders from the CPB today. Because no less than three months ago this never accurate Institute predicted that unemployment in 2010 and 2011 would end up at an average of 6.5%.

Today that has become 5.75% in 2010 and 6% for 2011. An explanation for yet another blunder? This:

The shrink of employment in the private sector in 2010 was lower than previously estimated. Apparently some companies are willing and able to keep their staff employed longer than what was assumed in previous forecast.

Yes, that was signed by the CPB! If we can not correctly calculate it, then it must mean that the employers have done something crazy… How could you come up with that?

Maar laten we de gekkigheid in de verklaringen van het CPB even voor lief nemen en eens kijken wat een prognose van 5¾%  gaat betekenen voor de ontwikkeling van de werkloosheid in 2010. Tenslotte hebben we voor dit jaar al een aantal cijfers van het CBS. En die cijfers zijn in onderstaande grafiek in fraai rood getoond. Om tot de 5¾% te kunnen komen heb ik (in fraai grijs) een lineraire ontwikkeling van de werkloosheid voor de rest van het jaar verondersteld:

 Ontwikkeling van de werkloosheid voor 2010, gerealiseerd (CBS) en geraamd

Ontwikkeling van de werkloosheid voor 2010, gerealiseerd (CBS) en geraamd

Wat aardig! CPB gaat dus uit van een omkering van de huidige trend van dalende werkloosheidscijfers. Zou dit een van die groene seinen van Van der Gaag zijn die plotsklaps op rood is gesprongen?

De vraag is natuurlijk; hoe vaak kan het CPB mis’gokken’? Want dit bureau heeft volgens mij geen rekenmodellen maar uitsluitend een natte vinger die in de wind wordt gehouden. Maar ze kan natuurlijk ook zomaar opeens goed zitten met haar gokwerk.

En het zou mij niets verbazen als de huidige gok van het CPB wel eens correct, of zelfs aan de lage kant zal blijken te zijn. Daarmee gok ik inderdaad zelf, en meestal loopt dat slecht af. Maar de donkere economische en monetaire wolken die zich boven de verschillende continenten samenpakken kunnen wel eens een sterk negatief effect hebben op de werkloosheid in de 2e helft van 2010. Of dit snel en sterk genoeg is om de werkloosheid tot de benodigde 5,8% te laten groeien zal moeten blijken. Maar ik zou niet verrast zijn.

Ik ben ook benieuwd naar de volgende ‘raming’ van het CPB. Maar daarvoor moeten we nog tot september wachten. Jammer; want je kan wel lachten met dat CPB…

But let’s give the illogical statements of the CPB the benefit of the doubt and look at what a forecast of 5.75% will mean for the development of unemployment in 2010. After all, we already have some figures for this year from the CBS. And those figures are shown in the graph below in lovely red. In order to reach the 5.75% (in beautiful grey), I assumed a linear development of unemployment for the rest of the year:

 Ontwikkeling van de werkloosheid voor 2010, gerealiseerd (CBS) en geraamd

Development of unemployment in 2010, realized (CBS) and estimated

So nice! So the CPB starts from a reversal of the current trend of falling unemployment figures. Could this be one of the green signals from Van der Gaag that suddenly turned red?

The question of course is, how many times can the CPB bet wrong? Because it seems to me that the agency has not used models at all but has simply held up a wet finger in the wind. But their guesswork could also just as easily be right.

And it would not surprise me if the current guess of the CPB ends up being correct, or even prove to be on the low side. Although with that I guess I am actually betting as well, and that doesn’t usually end up well. But the dark economic and monetary clouds that are piling above the different continents might take a strong negative effect on unemployment in the second half of 2010. Whether this is rapid and strong enough to let unemployment grow to the required 5.8% remains to be seen. But I wouldn’t be surprised.

I’m also curious about the next ‘estimate’ from the CPB. But for this we have to wait until September. Too bad, because you can always have a laugh with the CPB…

Geef een antwoord

4 Comments