Monster’s Career Tools: wat kan je ermee?

Monster | Deel Career Mapping visual Vandaag wil ik een lans breken voor een aantal door Monster ontwikkelde tools: Career Snapshots, Career Benchmarking en Career Mapping. Niet omdat de tools in hun huidige incarnatie zo fantastisch zijn, maar omdat Monster de moed heeft getoond dergelijke tools te ontwikkelen.

De belangrijkste vraag is echter: bieden de Career Tools een meerwaarde die door werkzoekers wordt onderkend. En daar gaat het helemaal mis. Dat komt mede omdat het er op lijkt dat Monster zich bij de ontwikkeling van de tools niet (of niet in voldoende mate) heeft afgevraagd hoe werkzoekers dergelijke tools in zouden zetten tijdens hun orientatie op de arbeidsmarkt en zoektocht naar banen.

Monster | Deel Career Mapping visual Today I want to stand up for a couple of tools developed by Monster: Career Snapshots, Career Benchmarking and Career Mapping. Not because the tools are so great in their current incarnation, but because Monster has shown the courage to develop such tools.

The key question however is: do the Career Tools offer an added value which is recognized by job seekers. And that’s where it goes completely wrong. This is partly because it appears that, during the development of the tools, Monster did not (or not sufficiently) consider how jobseekers would use such tools during their orientation to the job market and in their search for jobs.

Interne focus in plaats van klantbehoefte
Waar heeft Monster zich dan wel door laten leiden? In mijn optiek door twee overwegingen:

  1. Stickyness van de site vergroten door aanbieden van nieuwe functionaliteit met sociale elementen
  2. Benutten van beschikbare middelen (CV database + extractie- en matchingtechnologie) voor het realiseren van die nieuwe functionaliteit

De gigantische CV database van Monster maakt het tot een goudmijn als je al die ongestructureerde informatie kan structureren en organiseren. Dat is wat Monster heeft gedaan en daarmee is een basis gelegd voor allerlei nieuwe diensten. Maar bij het bedenken van die diensten lijkt Monster te weinig te zijn uitgegaan van de behoeftes van de werkzoeker. Vervolgens heeft de site zich bij de realisatie van de interactie evenmin de doelen van de werkzoeker voor ogen gehad.

Met andere woorden; Monster biedt via de Career Tools mogelijkheden aan waar de werkzoeker niet om heeft gevraagd en Monster biedt deze Tools aan op een manier die niet overeenkomt met de gedrag van de werkzoeker. Wat niet wil zeggen dat de Career Tools zinloze functies zijn. Integendeel. Ze passen alleen niet (goed). En je hebt teveel tijd en geduld nodig om ze te gebruiken.

De grootste fout die Monster heeft gemaakt is echter het volledig apert plaatsen van Career Tools. Er ligt geen dwarsverbinding naar de Career Tools tijdens het zoek- en sollicitatieproces. Terwijl juist tijdens dit proces er logische momenten zijn om een vergelijking te maken (Career Benchmarking), om meer te weten te komen over kwalificaties, vaardigheden en taken (Career Snapshots) en om misschien wel te zien wat een volgende stap kan zijn of hoe verschillende carrierepaden eruit zien (Career Mapping).

Op dit moment is het slechts mogelijk vanuit Career Tools over te stappen naar het zoek- en solliciatieproces, maar niet omgekeerd. Terwijl juist de overgrote meerderheid van de bezoekers voor dat zoeken en solliciteren naar de site komt. En een werkzoeker die op zoek is naar een baan heeft niet de mindset om eens een carriere te gaan verkennen. Tenzij die mogelijkheid op het juiste moment wordt aangeboden.

Daarbij worden de Career Tools weliswaar in een fraaie grafische interface aangeboden, maar de interactie is onnodig complex en voor grote groepen werkzoekers verwarrend. Door de grote aparte tools op te breken in kleinere features met een eenvoudiger en consistentere interactie kan enorm veel worden gewonnen.

Wat kan Monster doen om de verborgen waarde van Career Tools te ontsluiten? Ik zie in ieder geval de volgende drie  richtingen:

  1. Onderzoek hoe de functionaliteit van de Career Tools een integraal onderdeel kan gaan vormen in het zoekproces van werkzoekers. Op welke momenten in dat proces kunnen functies worden geboden die het voor de werkzoeker relevant (zinvol en waardevol) maken om op dat moment een uitstapje te maken en bepaalde zaken rondom de vacature nader te onderzoeken. Dit betekent tevens dat het interactie design volledig opnieuw moet worden gemaakt en vooral dat de Career Tools in dit verband in veel kleinere stukjes opgehakt moeten worden.
  2. Positioneer de oorspronkelijke Career Tools in de richting van de intermediaire wereld. Het lijkt mij een toolset die de intermediair kan gebruiken om waarde toe te voegen richting kandidaat en opdrachtgever. De Career Tools zijn tenslotte een kennissysteem wat in de juiste handen een meerwaarde kan opleveren.
  3. Op dit moment zijn de Career Tools uitsluitend gebaseerd op de eigen databases van Monster. En dat is jammer, eens te meer omdat er zich nog geen concurrerende tools aftekenen. Monster kan een market grab doen door de Career Tools open te stellen, waarmee ze een de-facto standaard neer kunnen zetten. Waarbij het overigens wel verdomde handig zou zijn als ze dan ook aansluiten op standaarden als O*NET. Maar dat terzijde.

Conclusie
Naar mijn idee heeft Monster met Career Tools een enorme voorsprong op de concurrentie genomen. Een voorsprong die op dit moment zuiver technologisch van aard is. Maar die met een aantal relatief kleine aanpassingen wel eens een grote meerwaarde kan opleveren in de dienstverlening naar werkzoekers en intermediairs. En daarmee in de loyaliteit van deze gebruikersgroepen. Wat voor de langere termijn een belangrijk voordeel voor de site kan betekenen.

Internal focus rather than customer needs
But what then has guided Monster instead? In my opinion, these two considerations:

  1. Increasing the catchiness of the site by offering new functionality with social elements
  2. Making use of available resources (CV database + extraction- and matching technology) to achieve this new functionality

The huge central database of Monster makes it a goldmine if you can structure and organize all that disorganized information. That’s what Monster did and therefore has a basis for a variety of new services. But while thinking up these services, Monster doesn’t seem to have really started from the needs of the job seeker. Subsequently, when realizing the user interaction they didn’t have the goals of the jobseekers in mind.

In other words; Monster offers opportunities through the Career Tools that jobseekers did not ask for and Monster offers these Tools in ways that do not match the behavior of the job seeker. That doesn’t mean that the Career Tools are meaningless functions. On the contrary. They just do not fit (well). And they require too much time and patience to use them.

The biggest mistake Monster has made is placing the Career Tools completely separate. There is no straight line to the Career Tools during the search and application process. While during this process is precisely the logical moment to make a comparison (Career Benchmarking), to find out about qualifications, skills and tasks (Career Snapshots) and maybe see what the next step might be or what different career paths look like (Career Mapping).

At present it is only possible to move from Career Tools to the search and application process, but not vice versa. While the vast majority of the visitors come to the site for precisely that, searching and applying. And a jobseeker who is looking for a job does not have the mindset to go explore a career. Unless that option is offered at the right time.

Besides, the Career Tools might be offered in a nice graphical interface, but the interaction is unnecessarily complex and confusing for a large group of job seekers. A lot can be gained by breaking up the large separate tools into smaller and simpler features with a lot more consistent interaction.

What can Monster do to unlock the hidden value of Career tools? I surely see the following three directions:

  1. Investigate how the functionality of the Career Tools can become an integral part in the search process of job seekers. At what stages in that process can functions be offered which make it relevant (useful and valuable) at that very moment for the jobseeker to make an excursion and further research certain things around the vacancy. It also means that the interaction design should be completely re-made and especially, in this regard, that Career Tools should be cut up in many smaller pieces.
  2. Position the original Career Tools in the direction of the intermediary world. It seems to me like a toolset that the intermediary can use to add value for both candidate and client. The Career Tools are in the end a knowledge system that can add value when in the right hands.
  3. Currently, the Career Tools are solely based on Monster’s own databases. And that is unfortunate, particularly since there is no sign yet of competing tools. Monster can make a market grab by opening up the Career Tools, which would in fact mean they set the standard. With which it would also be damn useful if they then also connect to standards such as O * NET. But that aside.

Conclusion
In my opinion, Monster took a huge competitive advantage with Career Tools. A lead which is currently merely technological in nature. But which, with a few relatively minor adjustments may be able to add a lot of value in the service towards job seekers and intermediaries. And with this in the loyalty of those user groups. Which in the longer term can be an important advantage to the site.

Geef een reactie

1 Comment