NVP Sollicitatiecode vernieuwd

image Vandaag is de vernieuwde NVP Sollicitatiecode verschenen. Twee dagen heb ik er op moeten wachten, dus ik ben meteen in de voor mij interessante vernieuwingen gedoken.

En dat zijn er eigenlijk twee:

 1. Het gebruik van informatie over sollicitanten gevonden op internet is scherper geregeld en
 2. De bewaartermijnen van gegevens van kandidaten zijn nu expliciet in de nieuwe Sollicitatiecode geregeld

Informatie van sollicitanten, gevonden op Internet
Dat is artikel 5.1 van de Sollicitatiecode. En die gaat in de nieuwe versie dus als volgt:

Indien de arbeidsorganisatie inlichtingen over de sollicitant wil inwinnen bij derden en/of andere bronnen, vraagt zij hiertoe vooraf diens toestemming, tenzij zulks niet vereist is op grond van een wettelijk of algemeen verbindend voorschrift. De te verkrijgen informatie moet direct verband houden met de te vervullen vacature en mag geen onevenredige inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de sollicitant. De bij derden en andere bronnen, waaronder websites, verkregen informatie zal, indien relevant:

 1. aan de sollicitant worden meegedeeld, met uitdrukkelijke vermelding van de bron en
 2. met de sollicitant worden besproken.

Nou, wel eens een koude douche gehad? Vind de NVP dat het nu scherper is geregeld? Misschien ten opzichte van de vorige versie, maar er zit wat mij betreft geen enkele bescherming in voor de sollicitant.

Want het kan dus zijn dat gegevens van sociale netwerken worden bekeken die niet de sollicitant betreffen maar wel als zodanig worden geïnterpreteerd. Met alle gevolgen, positief of negatief…

Volgens mij kan je als kandidaat maat beter het heft in eigen handen nemen. En in je CV alle locaties melden waar je online te vinden bent. Plus een disclaimer dat je niet kan instaan voor de juistheid van informatie die op andere plaatsen gevonden wordt.

Bewaartermijn van kandidaatgegevens
Artikel 6.3 van de Sollicitatiecode gaat nu als volgt:

Voor zover van toepassing worden (schriftelijke) gegevens afkomstig van een sollicitant binnen vier weken na de afwijzing teruggezonden of vernietigd, tenzij anders met de sollicitant is overeengekomen.

Indien anders is overeengekomen, dient de sollicitant na een jaar te worden benaderd voor het actualiseren van die gegevens en het verlengen van de toestemming.

Externe bemiddelingsbureaus kunnen de sollicitant toestemming vragen de sollicitatiegegevens gedurende een nader te bepalen periode en maximaal vijf jaar te bewaren. Daarna dienen deze gegevens te worden vernietigd tenzij de sollicitant opnieuw toestemming verleent om de gegevens voor een nieuwe periode van maximaal vijf jaar te bewaren en in de gelegenheid is gesteld om de gegevens te actualiseren.

Zo, daar is geen woord Spaans bij. Gegevens mogen maximaal vier weken worden bewaard tenzij anders met de kandidaat overeen gekomen.

En dat anders overeen gekomen betekent natuurlijk niet stiekem de kandidaat akkoord laten geven op algemene voorwaarden of een privacy verklaring omdat je anders niet eens kan solliciteren. Want dat zijn colportage praktijken die niet thuishoren bij een fatsoenlijk bedrijf of fatsoenlijke intermediair.

Dus:
Laat een sollicitant apart toestemming geven op een bewaartermijn langer dan vier weken na afwijzing. En laat die sollicitatie ook doorgaan als de sollicitant daar niet mee akkoord gaat!

Geef een reactie

2 Comments
 • Bas van de Haterd
  says:

  @Ruben: juridisch volgens mij niets, maar elke organisatie die hem onderschrijft kan voor de NVP beroepscommissie gedaagd worden.
  Die doen vervolgens een NIET bindende uitspraak…
  De regeling 8.3 stelt ook: klachten wegens inbreuk op een wettelijke regeling zullen niet in behandeling worden genomen.