Detacheerder Welten halveerde in 2009

Vorig jaar was een absoluut rampjaar voor detacheerder Welten. Deze Brabantse leverancier van vooral lijnmedewerkers aan banken en verzekeraars, zag zijn omzet in 2009 met bijna 40 procent inklinken. Een enorme reorganisatie was het gevolg: het bedrijf is de crisis doorgekomen door meer dan de helft van het eigen personeel weg te sturen. De omzet zakte van EUR 72,8 miljoen naar EUR 44,7 miljoen.

image En dat is opmerkelijk: in december 2008 zocht het bedrijf met een ambitieuze wervingscampagne nog 500 nieuwe finance-professionals. Het bleek een gevalletje van slechte timing: een maand later had oprichter en grootaandeelhouder Cees Welten zich als enig woordvoerder teruggetrokken en was collega-bestuurder Larry van der Schoor voortaan verantwoordelijk voor de communicatie namens het bestuur. Weer een maand later, in februari, staakte Welten de campagne. Naar nu blijkt heeft het bedrijf in plaats daarvan grootschalig gesneden in het aantal professionals: van de 1013 werknemers die eind 2008 op de loonlijst stonden, zijn er een jaar later nog maar 506 over – exact de helft min één.

Het is dan ook niet vreemd dat de financiële positie harde klappen kreeg. Welten heeft zijn in jaren zorgvuldig opgebouwde post liquide middelen (à EUR 5,6 miljoen) afgelopen jaar in één klap opgesoupeerd.

Last year was an absolute disaster year for secondment company Welten. This Brabant supplier of particularly line employees to banks and insurers, saw its sales go down in 2009 by nearly 40 percent. The result was a massive reorganization: the company has come through the crisis by sending away more than half of its staff. Turnover fell from EUR 72.8 million to EUR 44.7 million.

image And that is remarkable: in December 2008 the company still sought 500 new finance professionals with an ambitious recruitment campaign. Apparently a case of bad timing: one month later, founder and major shareholder Cees Welten had withdrawn as sole spokesman and left fellow director Larry van der Schoor responsible for the communication on behalf of the Board. Another month later, in February, Welten stopped the campaign. As it now appears, the company has instead cutback its number of professionals on a serious scale: from 1,013 employees on the payroll at the end of 2008 to only about 506 one year later – exactly half minus one.

So it isn’t surprising that the financial position was hit hard. Welten has had his cash deposit, carefully built up over the years (at EUR 5.6 million), blown last year in a single swoop.

Schuldenvrij, maar lege kas

En daarmee heeft het management team stevig ingegrepen in de bedrijfshuishouding. Welten, dat geen rentedragende kredieten heeft uitstaan bij banken, is weliswaar gevrijwaard van in de nek hijgende bankiers met boeteclausules. Maar tegelijkertijd zal men bij de detacheerder beseffen dat er dit jaar weer winst moet worden gemaakt.

Dat hoopt het bedrijf dan ook: Welten begon in maart weer met het aantrekken van nieuwe professionals en meldde in april dat het aantal aanvragen dit jaar weer groeit. Eind van het jaar wil Welten volgens een persbericht 650 medewerkers in dienst hebben.

Morgen bij RecruitmentMatters: een Q&A met concern-controller Kevin Kremers van Welten.

Debt free, but with an empty treasure chest

And with this, the management team has firmly intervened in the company management. Welten, who has no outstanding interest-bearing loans with banks, might be free from the strangling bankers with penalty clauses. But at the same time the secondment agency will realize that this year profits need to be made.

And that the company does hope. Welten began in March again by attracting new professionals and reported in April that the number of applications this year is growing again. Welten’s goal by the end of the year is, according to a press release, to employ 650 people.

Tomorrow at RecruitmentMatters: a Q&A with concern-controller Kevin Kremers of Welten.

Geef een reactie

2 Comments