Vizibility: dodelijk voor werkzoekers!

Logo en logotype Vizibility Het is gemeengoed geworden in recruitment; even een kandidaat googlen. Ook al kleven hier de nodige juridische en ethische issues aan; deze mogelijkheid is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk. Met potentieel ongemakkelijke gevolgen voor het onwetende slachtoffer: de kandidaat.

Deze situatie was voor Vizibility het vertrekpunt. Haar oplossing? Een SearchMe knop voor Google zoekresultaten. Deze knop kan je op je online profielen plaatsen. En als je op die SearchMe knop klikt krijgt de bezoeker uitsluitend zoekresultaten in Google te zien die jij hebt geselecteerd. Handig toch? Of misschien toch niet…?

Logo en logotype Vizibility It has become common practice in recruitment; quickly google a candidate. Although there are of course the legal and ethical issues to consider, it is nearly impossible to imagine daily practice without it. With potentially uncomfortable consequences for the unknowing victim: the candidate.

This situation was the starting point for Vizibility. Its solution? A SearchMe button for Google search results. You can place this button on your online profile sites. And when you click on that SearchMe button, the visitor only gets to see the search results in Google that you have selected. Handy, right? Or maybe not…

De homepage
Zo ziet de homepage van Vizibility er uit:

Vizibility | Homepage

Tja, daar staat het eigenlijk allemaal al. Met Vizibility krijg ik die knop waarmee ik anderen in Google kan laten zien wat ik wil. Nou, ik ga me maar meteen inschrijven. Wat direct op de homepage kan, een zeer praktische oplossing die ongetwijfeld tot een hoge conversie zal leiden.

Ruwe zoekresultaten
Nadat ik op de knop Get Vizibility! heb geklikt krijg ik direct dit te zien:

Vizibility | Presearch results

Dat is bijzonder handig! Aan de rechterzijde de gegevens die ik heb ingevuld en op basis waarvan Vizibility een Google zoekopdracht heeft uitgevoerd. Bovenaan is ook nog even de Google zoekstring te zien voor de meer technische rakkertjes (die overigens zullen begrijpen dat je aan Vizibility niets hebt, maar daarover later meer) en centraal de zoekresultaten. Waarvan ik per zoekresultaat kan aangeven of ik ik het wil bewaren of wil verwijderen. Makkelijker kan het niet; en felicitaties voor Vizibility voor een bijzonder goed ontwerp. Hoewel er wel iets meer zoekresultaten in het scherm passen…

Als ik voor een zoekresultaat de optie Remove kies krijg ik een pop-up te zien:

Vizibility | Pop-up

Getver, ik moet een keuze maken uit drie opties… Maar gelukkig valt het mee al betekent het wel voor elke keer dat ik de keuze Remove maak de zoekopdracht weer opnieuw wordt uitgevoerd. Waardoor ik weer van voren af aan moet beginnen. Weinig efficient en dat kan toch op zijn minst gecombineerd worden.

Maar goed, ik kies voor optie 3 en klik op de hyperlink Exclude Site and Rerun Search. Overigens zijn de opties wel zeer duidelijk weergegeven. En in tegenstelling tot bovenstaande pop-up toont optie 2 een tagcloud met woorden die direct te selecteren zijn. Eenvoudig.

Goed, IKKI is nu verwijderd, maar je moet bij Vizibility niet teveel zoekresultaten willen verwijderen, want dan wordt het een mijl op zeven om een aangepast zoekresultaat in Google te krijgen. Na een paar verwijderacties begin ik er al schoon genoeg van te krijgen en druk maar gauw op de I’m Finished knop. Die knoptekst krijgt voor mij ineens een dubbele betekenis…

Schone zoekresultaten
En ik ben gelukkig bijna klaar:

Vizibility | End result

Ik ben tevreden, dus ik klik op de Get My Visbility Button. Wat zou dat toch zijn? Ahh… nu moet ik me registreren. Uitstekend gedaan van Vizibility. Niet aan de voorkant, maar aan de achterkant van het proces. En op het moment dat ik de meeste reden heb om mijzelf te registreren. Wederom de grootste kans op conversie:

Vizibility | Registration page

Opvallend, ik moet wel akkoord gaan met de Terms of Service, maar niet met de Privacy Policy. Niet netjes natuurlijk… Maar ik ben nu zover gekomen, tijd om me even over deze tekortkoming heen te zetten. En ik maak mijn account aan:

image

Zo… dat is een enorme hoeveelheid informatie. En hier wordt ook meteen het business model van Vizibility duidelijk. Het is een freemium service; gratis maar met betaalde opties voor premium services.

Maar ik heb nu de beschikking over een SearchMe Link die ik bijvoorbeeld op mijn LinkedIn profiel kan plaatsen. Als ik tenminste ruimte zou hebben, want deze link kan ik alleen plaatsen in de Websites sectie van mijn profiel. En die staat al vol. Dus dat gaat niet lukken…

Ik kan natuurlijk ook de SearchMe Button op RecruitmentMatters plaatsen, maar wat zou dat nou in godsnaam toevoegen? Tja, het zou op de individuele pagina van een blogger kunnen worden gezet, maar daar staat al voldoende informatie voor de gemiddelde bezoeker. Nee, ik heb er niets aan.

Maar zou de gemiddelde(?) werkzoeker zijn/haar voordeel kunnen doen met Vizibility. Daarvoor moeten we de SearchMe Link of Button vanuit het perspectief van een recruiter benaderen. En dan wordt het verhaal ineens een stuk minder prettig…

Vizibility: voordeel of gevaar?
Hoewel de gemiddelde recruiter nog veel kan leren in het volledig uitnutten van Google is de zoekmachine natuurlijk wel het de-facto vertrekpunt voor een achtergrond check van kandidaten. Dat is waar je de naam van de kandidaat invoert en vervolgens de op basis van het zoekresultaat naar sites als LinkedIn, Xing en Facebook gaat. Niet andersom, tenzij je echt een absolute braindead bent.

Met andere woorden, de service die Vizilibity biedt is volstrekt zinloos vanuit bovenstaand perspectief. Sterker nog, als ik als recruiter eerst via Google naar een kandidaat zoek en vervolgens via zijn LinkedIn profiel zijn SearchMe Button zoekresultaat bekijk, weet ik exact wat de kandidaat mij niet wil laten zien! Met andere woorden, via de SearchMe Button zet je juist die zaken in de schijnwerpers die je eigenlijk in de schaduw had willen plaatsen. Oftewel, Vizibility is levensgevaarlijk voor werkzoekers.

Conclusie
Vizibility heeft een fraai proces ontworpen voor een dienst die bij het zoeken naar werk niet bruikbaar is. Sterker nog, als werkzoeker benadruk je met een Search Me Link of Button juist die kanten van jezelf die je liever wilt verhullen. De kansen op afwijzing worden dankzij Vizibility per direct een stuk hoger. Een werkzoeker die van Vizibility gebruik maakt heeft zichzelf een molensteen om de nek gebonden en vraagt de recruiter om hem in het zwembad te duwen. Met een voorspelbaar en onaangenaam eindresultaat…

Ten behoeve van alle werkzoekers in de wereld hoop ik dat Vizibility zo snel mogelijk richting Deathpool verhuist.

The homepage

This is how Vizibility’s homepage looks:

Vizibility | Homepage

So there it is, pretty much all ready to go. With Vizibility, I get this button with which I can show others what I want them to see in Google. Well, I’m going to subscribe right away. I can start subscribing immediately on the homepage, a very practical solution which is bound to result in a high conversion.

Raw search results

After I’ve clicked the button Get Vizibility! I get this page:

Vizibility | Presearch results

This is pretty handy! On the right hand side is the data I entered and the basis of which Vizibility performs a Google search. At the top, the Google search string is also visible for the more technically inclined (who by the way will understand that Vizibility is pretty useless, but more on that later) and in the center, the search results. And for each search result I can determine to keep or delete it. Could not be any easier, and congratulations to Vizibility for a very good design. Although I wouldn’t mind a couple more search results to be shown…

When I choose the option Remove for a particular search result I get this pop-up:

Vizibility | Pop-up

Bleh, I have to choose from three options… Luckily it’s not that bad, although it does mean that each time I choose Remove, the search needs to be performed again, so I’ll have to start from scratch again. Inefficient. This should at least be combined into a single search after completing my pruning actions on a specific page.

Anyway, I choose option 3, then click the hyperlink Exclude Site and Rerun Search. Moreover, the options are very clearly visible. And unlike the above pop-up, option 2 shows a tag cloud with words that can be directly selected. Simple.

Well, IKKI has now been removed, but you must not try to remove too many search results with Vizibility, because it will be inching along to get a custom search result in Google. After a couple of deletes, I already start to get tired of it and quickly hit the I’m Finished button. That button text definitely has a double meaning for me …

Clean search results

And I’m luckily almost done:

Vizibility | End result

I’m satisfied, so I click on the Get My Vizibility Button. What would that be? Ahh… now I need to register. Excellent job from Vizibility. Not at the start, but at the end of the process. And at the moment I have a reason to register. Again, the greatest chance of conversion:

Vizibility | Registration page

Remarkably, I have to accept the Terms of Service but not with the Privacy Policy. Not nice of course… But I am this far now, so I’ll have to get over this shortcoming. And I create my account:

image

So… that’s an enormous amount of information. And here, the business model of Vizibility also becomes clear. It is a Freemium service, free but with paid options for premium services.

But I now have at my disposal a Searchme Link which I can, for example, put on my LinkedIn profile. At least, if I would have a space to spare because the link can only be placed in the Websites section of my LinkedIn profile. And that is already full. So that isn’t going to happen …

I can of course also place the Searchme Button at RecruitmentMatters, but what in god’s name would that add? Well, it could be placed on the individual page of a blogger, but there is already enough information for the average user. Nope, I have no use for it.

But where could the average (?) jobseeker profit from Vizibility? It seems we have to approach the Searchme Link or Button from the perspective of a recruiter. And then the story suddenly becomes a lot less pleasant…

Vizibility: benefit or risk?

Although the average recruiter can still learn a lot about fully using Google, the search engine is obviously the de-facto starting point for doing an online  background check on a candidate. That is where you enter the name of the candidate and then based on the search results go to sites like LinkedIn, Xing and Facebook. Not the other way around, unless you’re really absolutely brain-dead.

In other words, the service Vizibility provides is absolutely pointless from the above perspective. Even more, if I, as a recruiter, first search Google for a candidate and then, through his LinkedIn profile look at his Searchme Button search results, I know precisely what the Candidate does not want to show! In other words, through the Searchme Button you put those very things in the spotlight that you actually wanted to hide in the shadows. In the end, Vizibility is dangerous for job seekers.

Conclusion

Vizibility has designed a nice process for a service that is not usable when looking for work. In fact, as a job seeker, with a Search Me Link or Button you highlight precisely those aspects of yourself you might rather hide. Chances of rejection are increased, courtesy of Vizibility. A job seeker who uses Vizibility has put on cement shoes and asked the recruiter to push him into the pool. With a predictable and unpleasant end result…

For all job seekers in the world, I hope Vizibility moves towards the Deathpool as soon as possible.

Geef een reactie

4 Comments
 • James Alexander
  says:

  Thank you Marc for the review.  My name is James Alexander and I am the founder of Vizibility. One of my main goals for starting the service was to help job seekers so your post was disappointing to read. And while I’m sure you it was not your intention, the implication of your recommendation not to use Vizibility is that all job seekers have something to hide.  This is not fair to your readers.
  Vizibility is helping thousands of people be more visible online.  For job seekers, Vizibility helps them stand out in a crowded job market. Our users are taking their SearchMe links and putting them right on their resumes, in addition to their online profiles.  This of course saves employers, recruiters and others wishing to learn more about them valuable time.
  If you have negative content about you online it’s going to be found regardless.  There are services that can help try to remove or hide this content but that’s not what Vizibility is about.
  We want our users to be easily found in major search engines while ensuring the results can be trusted by those doing the searching. To have trusted search results, we deliberately take searchers to Google and show the search query you built in Vizibility.  If we didn’t do that, your results would be suspect.  As such it should go without saying that a search should be constructed knowing that the query will be transparent.
  This is not a negative…it’s a huge plus. We think this provides more credibility to the job seekers who have Vizibility SearchMe links.  And in today’s competitive job market, anything you can do to differentiate yourself is a good thing.
   

  • Marc Drees
   says:

   James,
   Instead of touting your product you should take a long and hard look at its fundamental shortcoming, its complete uselessness for job seekers. Irrespective if a job seeker has something to hide or not, pruning search results from Google with Google just one click away is utter lunacy. A recruiter wouldn’t be earning his/her paycheck if the SearchMe button would be the only online reference made. More realistically the first point of reference would instead be a Google search. As a result the SearchMe button is at best useless for job seekers and possibly even detrimental in their efforts of landing a job. In other words, Vizibility is a risk, not a benefit. And who wants to add a risk to his/her efforts in landing a job? Differentiating yourself is not always a good thing…